tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Kto dziedziczy środki zgromadzone na rachunku bankowym?

Zdarza się często, że posiadacz rachunku bankowego, mający na nim zgromadzone środki pieniężne, nie zdąży ze względów losowych rozporządzić swoimi aktywami, zgodnie z własną wolą. Nagła śmierć posiadacza rachunku uniemożliwi wykonanie dyspozycji tymi środkami tak jakby chciał ich właściciel. Komu wówczas bank wypłaci pieniądze z tego rachunku i w jakiej wysokości?
Sprawa ta jest o tyle ważna, że pogrążeni w żałobie najbliżsi członkowie rodziny, nie zawsze orientują się w swoich prawach związanych z postępowaniem spadkowym na taką okoliczność i często na tym tle dochodzi do sporów rodzinnych. Nierzadko nad trumną zmarłego.
Ujawnienie faktu posiadania na rachunku zmarłego znacznych oszczędności, może budzić niepotrzebne w takim momencie emocje żałobników. Z tego też względu warto wiedzieć, że w razie śmierci posiadacza rachunku bankowego, bank wypłaca ze środków na nim zgromadzonych:
a) w pierwszej kolejności kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu zmarłego posiadacza rachunku osobie, która przedstawi bankowi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków. Kwota ta nie może jednak przekroczyć kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku,
b) w drugiej kolejności kwotę nie wyższą niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (obecnie jest to kwota ok. 70 tys. zł), ogłoszone przez Prezesa GUS, nie więcej jednak niż suma zgromadzonych środków na rachunku – osobie, którą posiadacz rachunku wskazał w zawartej z bankiem umowie o prowadzeniu rachunku,
c) kwotę wpłaconą na rachunek bankowy zmarłego przez organ rentowy (ZUS, KRUS) z tytułu świadczenia z ubezpieczenia społecznego, np. renty czy emerytury, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza tego rachunku – organowi rentowemu.
Trzeba wskazać, że kwoty podane w a, b i c nie wchodzą do spadku i nie podlegają dziedziczeniu, gdyż otrzymują je osoby w tych punktach wskazane.
Gdyby zaś się zdarzyło, że po dokonaniu wypłat kwot wskazanych w punktach a, b i c na rachunku zmarłego będą się znajdowały jakieś środki, wówczas będą one podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Bank wypłaci je osobie, która wykaże, że jest spadkobiercą. Konieczne jest wtedy postępowanie spadkowe, zakończone sądowym stwierdzeniem nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »