tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

W jakiej kolejności spłacamy nasze długi

Ze znanych powszechnie powodów ekonomicznych globalnych i krajowych, sytuacja finansowa naszych rodzin zaczyna przypominać krótką kołdrę i mamy coraz więcej problemów z terminowością opłat czynszu, prądu, telefonu, gazu itp. usług bytowych. Dobrze zatem wiedzieć, na jakich zasadach wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą zaliczać nasze wpłaty na poczet długu.
Sprawy nie ma, kiedy będący dłużnikiem wpłaca, na rzecz właściciela kwotę pieniężną, pokrywającą całość naliczonych zobowiązań, z reguły już z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Problem powstaje jak rozliczyć wpłaty na poczet długów, gdy zadłużenie pokrywane jest częściowo niepełnymi kwotami. Mimo że poszczególne wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą podejmować w tym względzie własne uchwały i regulaminy ustalające oddzielne systemy rozliczeniowe, to jednak dotychczasowa jurysdykcja i praktyka wykształciły stosowany powszechnie model rozliczeń w relacji dłużnik ? wierzyciel. W szczególności dokonując spłaty długu możemy wskazać na poczet jakiego zobowiązania i okresu dana wpłata powinna być zaliczona i który dług chcemy zaspokoić.
Jeżeli takiego oświadczenia dłużnika nie ma, spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych, na poczet najwcześniej wymagalnego. Jednakże to co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne np. odsetki oraz w dalszej kolejności na zalegające świadczenie główne.
W razie, gdy spóźnimy się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Gdy stopa odsetek nie była z góry oznaczona, np. umową, należą się wtedy odsetki ustawowe. Za czas opóźnienia wierzyciel może żądać odsetek, chociażby nawet nie poniósł szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Naliczone odsetki to jeszcze nie wszystko, do czego dłużnik może być zobowiązany. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie (odsetki od odsetek), ale dopiero od momentu wytoczenia powództwa sądowego o zapłatę, chyba, że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie odsetek do sumy długu.
Powództwo sądowe to ostateczność, rodzi to niepotrzebne koszty i przewlekłość postępowania, nie leży to w interesie żadnej ze stron, bo nawet korzystny dla wierzyciela wyrok sądowy i egzekucja komornicza może okazać się nieskuteczna, gdy brak będzie woli po stronie dłużnika do spłaty długu. We wzajemnych relacjach dłużnik?wierzyciel, lepszym rozwiązaniem są mediacje i zawarcie ugody między stronami. Zawsze wtedy jest możliwość rozłożenia spłaty należności na dogodne raty, częściowe lub całkowite umorzenie odsetek lub zmianę terminów regulowania wpłaty.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »