tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

W jakich miejscach możemy gromadzić śmieci


Przy okazji rewolucji śmieciowej, jaka weszła w życie w lipcu tego roku, warto przypomnieć zasady i ograniczenia co do wyboru miejsc składowania odpadów stałych w naszych gospodarstwach domowych. Trzeba pamiętać, że lokalizacja tych miejsc nie może być przypadkowa. W przeciwnym razie możemy narazić się na kolizję z obowiązującym prawem, a co gorsza wejść w spory sąsiedzkie.

Wytyczne w tej sprawie znajdziemy w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.) oraz w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
We wspomnianych aktach prawnych znajdziemy odpowiedzi na pytania dotyczące warunków zlokalizowania nie tylko zbiorników na odpady stałe (śmieci), ale także na nieczystości ciekłe, czyli szamba i domowe oczyszczalnie ścieków.
Przed podjęciem wyboru lokalizacji tych miejsc, warto także sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, będący częścią prawa lokalnego, z którego mogą wynikać istotne ograniczenia, szczególnie na gromadzenie nieczystości ciekłych.

Miejscami przeznaczonymi na gromadzenie odpadów stałych, wskazanymi w ww. przepisach są:
* zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi lub ażurowymi,
* wyodrębnione pomieszczenie w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej jak 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na bok po co najmniej 0,8 m, mający ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylacje grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,
* utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.
Wskazane wyżej miejsca powinny znajdować się w odległości co najmniej 10 m od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, oraz co najmniej 3 m od granicy z sasiednią działką.
Natomiast zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony i pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.
W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy, odległości te mogą być pomniejszone jednak nie więcej jak o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Przy zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, dopuszcza się zmniejszenie odległości od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m.
Budynki mieszkalne wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, nie powinny mieć miejsca na śmieci dalej jak 80 m od najdalszego wejścia do tego budynku.
Warto pamiętać, że jeżeli na nieruchomości zlokalizowana jest studnia, powinny być zachowane stosowne odległości wynikające bezpośrednio z wytycznych dotyczących lokalizacji studni.
Życie pokazuje, że miejsce na składowanie śmieci, zważywszy na uciążliwość ich zbierania i gromadzenia w okresie letnich upałów, może być zarzewiem wielu konfliktów sąsiedzkich prowadzących ludzi niejednokrotnie na sale sądowe. Wiedza, gdzie budować i lokalizować na działce te miejsca, aby do takich zdarzeń nie dochodziło, może być bardzo dla właścicieli nieruchomości pomocna.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »