tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Szansa na nowy start: wyjątek dla rozsądnych

Tzw. upadłość konsumencką wprowadziła nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Może ją ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i stała się niewypłacalna. To znaczy nie wykonuje na czas swoich zobowiązań finansowych (ma zaległości w spłacie rat kredytów, rachunków) lub gdy jej długi przekraczają wartość posiadanego majątku. Bardzo ważne jest przywołane już zastrzeżenie - zadłużenie nie mogło powstać z winy dłużnika. Przywilej ogłoszenia upadłości w szczególności nie przysługuje mu, jeśli zaciągnął zobowiązanie już będąc niewypłacalnym lub też stracił pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą. Pierwszy przypadek oznacza, mówiąc najprościej, nierozsądne pożyczanie pieniędzy z pełną świadomością, że nie ma się ich z czego oddać. Drugi - rozwiązanie umowy o pracę z powodów dyscyplinarnych lub za porozumieniem stron. Szansę nowego startu dostać mogą jedynie osoby, które zadłużyły się racjonalnie, lecz nie mogą spełnić swoich zobowiązań z przyczyn losowych. W zamierzeniu ustawodawcy upadłość ma stanowić wyjątek, a nie regułę.

Jakie są zasady?
Konsument może ogłosić upadłość jeden raz w ciągu 10 lat. Decyzję w tej sprawie podejmuje sąd. Upadłość konsumencka ma pomóc ochronić się przed rosnącą spiralą odsetek. Z chwilą jej ogłoszenia wierzyciele (np. banki, dostawcy prądu, operatorzy telekomunikacyjni itd.) nie mogą naliczać dalej żadnych dodatkowych opłat i odsetek. Wszystkie długi są spisywane, sprawdzane i zatwierdzane przez sąd - dłużnik wie, ile i komu winien jest pieniędzy. Upadłość polega na likwidacji majątku dłużnika w celu jego spieniężenia i spłaty zobowiązań finansowych. Sąd wyznaczy komisarza, który spisze wszystko, co bankrut ma wartościowego i wystawi na licytację, a z uzyskanych pieniędzy spłaci długi. W przypadku, gdy do pokrycia zobowiązań niezbędna będzie sprzedaż nieruchomości dłużnika - jego mieszkania lub domu, sąd wyrazi na to zgodę. Jednak zabierając je, wydzieli z tej kwoty sumę pozwalającą na wynajmowanie przez rok innego mieszkania, o wielkości uwzględniającej indywidualne potrzeby. Osoba samotna dostanie np. pieniądze na wynajem kawalerki, mająca na utrzymaniu dzieci - na mieszkanie kilkupokojowe.
Małżonkowie, którzy nie mają rozdzielności majątkowej, odpowiadają wzajemnie za swoje długi. Oznacza to, że w przypadku prywatnego bankructwa wspólny majątek wchodzi do tzw. masy upadłości. Jednocześnie, z chwilą ogłoszenia upadłości, wspólnota majątkowa wygasa. Oznacza to, że małżonek może od tej pory gromadzić majątek na własny rachunek. Decyzja sądu i ustalenie planu spłaty długów nie zmienia sytuacji żyrantów. Osoby, które poręczyły niespłacone kredyty nadal ponoszą za nie odpowiedzialność i banki mogą ściągać od nich pieniądze.
Nowe przepisy gwarantują również ochronę praw wierzycieli. Jeżeli sprzedaż majątku nie wystarczy do spłacenia wszystkich wierzytelności, sąd będzie, na wniosek dłużnika, orzekał o planie ich spłat w ciągu pięciu lat. Zakres spłat będzie zależeć, m.in. od zarobków zadłużonej osoby, możliwości spłaty czy wysokości wierzytelności. Ponadto w tym czasie bankrut nie będzie mógł zaciągać nowych pożyczek, kredytów, robić zakupów na raty czy kupować z odroczoną płatnością. Jego dane trafią do wszystkich biur informacji kredytowych, prowadzących tzw. czarne listy dłużników. Będzie on musiał również składać coroczne sprawozdania z wykonania planu spłat wierzycieli, o osiągniętych przychodach i nabytych składnikach majątkowych w roku poprzednim.
Ustalone przez sąd wierzytelności nie będą mogły ulec zmniejszeniu - dopuszczalne są jedynie modyfikacje planu spłaty w razie przejściowych kłopotów uniemożliwiających dłużnikowi spłatę. W takim wypadku sąd będzie mógł przedłużyć okres spłaty, ale nie dłużej niż o dwa lata. Zakres spłat będzie za to mógł ulec zwiększeniu w razie poprawy sytuacji materialnej konsumenta, ale tylko gdy nie jest ona wynikiem zwiększenia jego wynagrodzenia lub dochodów z działalności zarobkowej (np. gdy otrzyma spadek, darowiznę lub... wygra w totolotka).

Bankructwo w pigułce
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że konsument, który chce skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości, powinien pamiętać o następujących sprawach:
- złożenie wniosku - osoba, która chce ogłosić upadłość konsumencką składa wniosek w sądzie rejonowym. Powinny się w nim znaleźć, m.in.: imię i nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania, wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie. Opłata za złożenie wniosku wynosi 200 zł;
- ogłoszenie bankructwa jest publiczne - sąd, ogłaszając upadłość dłużnika, informuje o tym opinię publiczną przez wywieszenie informacji w swoim budynku, a także zamieszczając ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej;
- następuje sprzedaż majątku bankruta - jego licytację przeprowadza syndyk - z uzyskanych w ten sposób pieniędzy spłaci zaciągnięte długi. Jeśli do spłaty wierzycieli niezbędna będzie sprzedaż mieszkania, sąd wydzieli kwotę, która pokryje koszty wynajmu odpowiedniego mieszkania przez rok. Resztę pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży przekaże wierzycielom;
- plan spłat - jeżeli kwota uzyskana z licytacji nie wystarcza na pokrycie wszystkich długów, sąd ustala plan ich spłaty - nie dłuższy jednak niż 5 lat. Sąd określa również kwotę długu, która zostanie umorzona, gdy dłużnik wykona cały plan spłat. Przez cały okres spłaty dłużnik składa sprawozdania z jego realizacji;
- kiedy następuje oddłużenie - dłużnik zostaje oczyszczony z długów po wykonaniu wszystkich zobowiązań.

Skorzystają nieliczni
Dotychczas upadłość ogłaszać mogły jedynie firmy. Osoby prywatne czekały na taką możliwość przez sześć lat - tyle trwały prace nad odpowiednimi przepisami. Wg badania przeprowadzonego przez TNS OBOP w kwietniu 2007 r., możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku zdarzeń losowych mających wpływ na sytuację materialną chciała mieć prawie połowa Polaków (49 proc.). Jednocześnie większość respondentów (84 proc.) uznała, że wprowadzenie takiej instytucji mogłoby prowadzić do nadużyć. Możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Francji, Finlandii, Belgii, Irlandii, Hiszpanii, Luksemburgu czy Holandii. Zdaniem wielu prawników, a nawet bankowców, polskie przepisy w tej kwestii są bardzo restrykcyjne. Prawdopodobnie, nawet najbardziej ze wszystkich ich wersji, jakie istnieją w Europie (ze względu na brak jednolitej, unijnej regulacji rozwiązania przyjęte w poszczególnych krajach różnią się od siebie, ich cechą wspólną jest sądowy tryb postępowania).
Krajowy Rejestr Długów liczy, że tylko bankom nie oddaliśmy w terminie 13 mld zł. Do tego dochodzą inne długi: wobec spółdzielni mieszkaniowych, dostawców mediów, firm telekomunikacyjnych. Eksperci szacują, że z ustawy skorzysta najwyżej 50-60 tys. osób. To mniej niż 10 proc. Polaków uginających się pod ciężarem niespłaconych długów. Wg danych firmy Infomonitor BIG z płatnościami zalega 1,2 mln osób - kilkaset tysięcy rodzin.


(ms)   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »