tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Najem mieszkań po nowemu, czyli z eksmisją na bruk w tle

Wynajmującym lokale mieszkalne powinno być łatwiej.
Od 26 stycznia br. osoby, które nie korzystają przejściowo z posiadanych lokali mieszkalnych i nie prowadzą wynajmu mieszkań jako działalności gospodarczej, będą mogły zawierać umowy najmu zwanego okazjonalnym na okres do 10 lat.
Ten typ najmu oznacza, że gdy umowa przestanie już obowiązywać, będzie można przymusić lokatora do wyprowadzenia się z lokalu, bez konieczności uciekania się do eksmisji sądowej, długotrwałej i częstokroć nieskutecznej.
Właściciel lokalu będzie mógł także swobodnie określać warunki podwyżki czynszu, co dotychczas było ograniczone przepisami ustawy o ochronie lokatorów. Wprowadzono również niższą, bo 8,5-procentową stawkę ryczałtu od przychodu z tytułu najmu, co ma w założeniu zlikwidować szarą strefę i zachęcić właścicieli do legalizacji umów i płacenia podatku (dotychczas dla kwot powyżej 4 tys. euro podatek wynosił 20%).
Jak widać z punktu widzenia wynajmujących lokale mieszkalne, ten typ wynajmu zawiera bardzo korzystne rozwiązania. Trzeba tylko spełnić kilka warunków, aby można było mówić, że zawarta umowa ma cechy najmu okazjonalnego.
W szczególności, o ile zwykła umowa najmu może zostać zawarta w każdej formie, również dorozumianej (tj. także ustnej), to umowa najmu okazjonalnego musi być sporządzona na piśmie i to pod rygorem jej nieważności. Dodatkowo taka umowa musi zawierać określone załączniki, z których część musi być sporządzona przez notariusza.
Jak każda umowa najmu musi odpowiadać na pytania: kto, komu, za ile? Inne niezbędne postanowienia to określenie stron umowy (imiona, nazwiska, adresy, numery dowodów tożsamości, PESEL, NIP), dokładny adres lokalu, terminy płacenia czynszu i warunki jego podwyższania, sposób uiszczania czynszu i opłat eksploatacyjnych, kwestie napraw i okres obowiązywania umowy
Jednakże szczególną cechą wprowadzonego najmu okazjonalnego są obowiązkowe załączniki, które mają gwarantować skuteczną, przymusową wyprowadzkę lokatora. Tak więc do zawartej umowy należy dołączyć:
1) oświadczenie najemcy w formie notarialnej, w którym poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania używanego lokalu, w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego (koszt oświadczenia może wynieść maksymalnie 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 1317 zł),
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu (to może być w oświadczeniu jak w pkt 1 lub w treści umowy),
3) oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym najemca miałby zamieszkać, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie w nim - oświadczenie to powinno być sporządzone z podpisem notarialnie potwierdzonym (koszt 24 zł).
I warunek zasadniczy: tak zawartą umowę należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego w miejscu zamieszkania podatnika. Brak spełnienia tego warunku, oznaczać będzie dla wynajmującego niemożliwość skorzystania z dobrodziejstw najmu okazjonalnego, tj. z możliwości ułatwionego podwyższania czynszu i uproszczonej eksmisji.
Procedura rozstania się wynajmującego z lokatorem w warunkach tak zawartej umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu może wyglądać wg następującego scenariusza. Wynajmujący doręcza najemcy w pierwszej kolejności żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie z podpisem swoim poświadczonym urzędowo w obecności notariusza. W takim piśmie należy wskazać przyczynę ustania stosunku najmu oraz termin (co najmniej 7 dni), w którym osoby zamieszkujące lokal powinny go opuścić. Jeżeli najemca dobrowolnie mieszkania nie opuści, wówczas zamiast powództwa do sądu o eksmisję, właściciel mieszkania wnosi do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na uprzednio złożone oświadczenie lokatora (koszt wniosku 50 zł). Po nadaniu klauzuli wykonalności na oświadczenie lokatora, właściciel ma w ręku właściwy tytuł wykonawczy, który pozwala mu pójść do komornika i wszcząć egzekucję. Komornik nie będzie mógł wstrzymać się z egzekucją do czasu znalezienia przez lokatora lub wskazania przez gminę lokalu tymczasowego. Eksmisja zatem będzie mogła być skutecznie wykonana do lokalu wskazanego przez lokatora w umowie najmu okazjonalnego. Gdyby zaszły jakieś zmiany adresu lokalu wskazanego w umowie na przeprowadzkę, lokator ma na to 21 dni, aby stosowną zmianę wynajmującemu zgłosić.
Nie wdając się w szerszą dyskusję na temat, jak w warunkach nowych przepisów funkcjonować będzie w praktyce rynek wynajmu lokali mieszkalnych, można by nową sytuację skomentować mniej więcej tak. Choć z punktu widzenia posiadania prawa własności i jego ochrony takie rozwiązania wydają się być korzystne dla realizacji tego prawa, to jednak w istocie pozwala to na eksmisję na bruk, o czym już dawno zapomnieliśmy i co zostało utrwalone w świadomości społecznej, że czegoś takiego w naszym kraju nie ma. A jeżeli to w bardzo rzadkich przypadkach było dotychczas stosowane.
Nie trzeba być prorokiem, aby przewidzieć, że w najbliższej przyszłości gwałtownie skoczy zapotrzebowanie na noclegownie, domy bezdomności i lokale socjalne, a budowa tych obiektów stanie się koniecznością i pożądaną infrastrukturą każdej gminy.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »