tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Czy żona odpowiada za długi męża jeśli o nich nie wiedziała?

W zeszłym tygodniu zwrócił się do mnie znajomy mojego męża o zwrot długu zaciągniętego przez mojego małżonka. O długu tym nic mi nie było wiadomo. Czy w tej sytuacji można żądać spłaty długu z naszego wspólnego majątku?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli ktoś zaciąga pożyczki lub inne zobowiązania bez zgody drugiego współmałżonka, to wierzyciel (pożyczkodawca) może dochodzić spłaty tego zobowiązania jedynie z majątku osobistego osoby, która pożyczkę wzięła. W szczególności mogą to być dochody z wynagrodzenia za pracę, z praw autorskich, nagrody za osiągnięcia osobiste, a także z przedmiotów uzyskanych w drodze dziedziczenia lub darowizny.
Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami tzw. wspólność majątkowa małżenska. Obejmuje ona wszystkie przedmioty, które zostały przez nich kupione lub w inny sposób nabyte w trakcie trwania związku. Do majątku wspólnego zalicza się także wynagrodzenie za pracę i z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, jak również dochody z majątku wspólnego i osobistego każdego z nich. Oddzielne natomiast pozostają te rzeczy lub prawa majątkowe, które należały do osób zawierających związek małżeński przed ślubem.
Każde z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Jednakże istnieją takie sytuacje, w których konieczne jest uzyskanie zgody żony lub męża na dokonywaną czynność prawną. Chodzi tu przede wszystkim o sprzedaż lub kupno nieruchomości, jak również oddanie jej do używania przez inną osobę, np. rozporządzenie budynkiem lub lokalem (wynajem, użyczenie), a także gospodarstwem rolnym lub przedsiębiorstwem. Zgoda męża lub żony jest ponadto niezbędna przy udzielaniu darowizny z majątku wspólnego (z wyjątkiem drobnych upominków przyjętych zwyczajowo). Gdyby taka umowa na zbycie lub darowiznę została zawarta tylko przez jednego z małżonków bez zgody drugiego, jest ona nieważna, chyba że pominięta w ten sposób osoba zatwierdzi później tę czynność.
Z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków, sąd może pozbawić drugiego z nich możliwości samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym. Postanowienie to jednakże może być podjęte w konkretnej sprawie i w konkretnych okolicznościach uchylone.
Szczególna sytuacja powstaje natomiast w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wówczas można dochodzić także zapłaty z przedmiotów wchodzących w skład przdsiębiorstwa.
Materia wzajemnych relacji majątkowych między małżonkami i ich ułożenie jest niezwykle istotna w kontekście dobra rodziny, a głównie małoletnich dzieci. Z tego też względu, każdy przypadek naruszenia tych relacji musi być rozpatrywany indywidualnie z należytą starannością, mając przede wszystkim na uwadze interes całej rodziny w wypełnianiu jej funkcji społecznej.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »