tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Czy wolno wejść na teren sąsiada?

Latem tego roku zamierzam ocieplić swój budynek i wykonać niezbędną termomodernizację. W trakcie robót ekipa budowlana musi wejść na teren sąsiada w celu postawienia rusztowania, gdyż dom przylega do granicy sąsiedniej działki. Problem polega na tym, że mam kłótliwych sąsiadów, którzy co rusz wszczynają ze mną spory pod byle pretekstem. Obawiam się, że i tym razem może dojść do niepotrzebnej pyskówki. Co zrobić, jak sąsiad nie zgodzi się na wejście na jego teren i odmówi?

Zagadnienie powyższe uregulowane jest w art. 47 prawa budowlanego. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu na wejście, oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
Swoje propozycje w tym względzie najlepiej przedłożyć właścicielowi (współwłascicielom) na piśmie, z określeniem terminu na zajęcie stanowiska. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa wyżej lub braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie, właściwy organ (starosta), na wniosek inwestora, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga sprawę, wydając decyzję o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Gdy starosta uzna, że wniosek inwestora jest zasadny, to w decyzji swojej określi granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
Trzeba pamiętać, że po zakończeniu robót, inwestor jest zobowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, np. zniszczenia nasadzeń, zasiewów, uszkodzenia kostki brukowej itp. Sposób naprawienia szkody jest narzucony przez art. 363 § 1 kodeksu cywilnego. Może to nastąpić poprzez przywrócenie stanu poprzedniego albo zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (odszkodowania). Wybór sposobu naprawienia szkody, należy do samego poszkodowanego, przy czym należy baczyć, aby naprawa uszkodzeń lub zniszczeń była celowa i ekonomicznie uzasadniona.
Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w postaci wypłaty rekompensaty pieniężnej, wysokość odszkodowania powinna być ustalona wg cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba, że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili. Pod uwagę należy także wziąć, że poszkodowany do bilansu strat ma prawo także doliczyć sobie spodziewane korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Oczywiście musi to racjonalnie uzasadnić.
Na koniec warto przypomnieć, że tam, gdzie panuje tolerancja i harmonia sąsiedzka, niepotrzebne są żadne pisane układy. Wystarczy uścisk dłoni oraz świadomość, że być może kiedyś także nam przyjdzie potrzeba zapukania do sąsiada w podobnej sprawie.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »