tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Jak wymeldować alkoholika ze wspólnego mieszkania?

– Sprawa dotyczy mojego przyrodniego brata. Prowadzona była sprawa spadkowa po mojej zmarłej mamie, która będąc właścicielką mieszkania, zapisała go dla mnie (córka). Mój brat jest pijakiem i wariatem w stosunkach międzyludzkich, więc mama pozbawiła go spadku. Była sprawa sądowa, która zakończyła się dla mnie pomyślnie i stałam się jedynym właścicielem tego lokalu. Jest jednak problem z bratem, który pod moją nieobecność włamuje się do mieszkania, demoluje sprzęt domowy i niszczy ściany. Wzywałam już policję, ale oni powiedzieli, że brat jest tu zameldowany i ma prawo przebywać. Na co dzień przebywa u swojej konkubiny. Co mam zrobić, przecież ten człowiek jest zakałą całej naszej rodziny? Czy naprawdę cała moja rodzina ma cierpieć tylko dlatego, że jest tu zameldowany i nie można go wymeldować? – to relacja naszej czytelniczki z czwartkowej wizyty w redakcji TOP–u.
W mojej ocenie należałoby najpierw przeprowadzić procedurę eksmisji tego człowieka z tego lokalu. Skoro brat, przynajmniej formalnie, dalej mieszka w tym lokalu, nie mając żadnego tytułu prawnego do tego mieszkania, to należałoby go wyeksmitować. Koniecznym więc byłoby wystąpienie do sądu rejonowego z pozwem, domagając się wydania orzeczenia, nakazującego opuszczenie lokalu.
Mając orzeczenie sądu o nakazie usunięcia z lokalu i postanowienie komornika o wykonaniu wyroku sądu, urzędnicy w biurze meldunkowym zobowiązani będą uwzględnić wniosek o wymeldowanie brata z tego mieszkania. Mozliwość eksmisji alkoholika przewidują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. Przepis art. 13 ust. 1 tej ustawy mówi, że współlokator może wytoczyć powództwo w sądzie o nakazie eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażącym nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
Można też spróbować wymeldować brata bez przeprowadzania eksmisji, składając tylko wniosek w urzędzie gminy (w urzędzie miasta) i powołując się na art 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Przepis ten przewiduje, że osoba która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, trwajacego dłużej jak 3 miesiące, jest zobowiązana wymeldować się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymagane jest jednak, aby oświadczenie właściciela było poparte oświadczeniami innych osób np. sąsiadów, krewnych, którzy mogliby potwierdzić, że brat rzeczywiście przeniósł się do swojej konkubiny. Organ meldunkowy może także zasięgnąć informacji w policji. Należy wyraźnie podkreślić, że meldunek ma właściwie tylko znaczenie administracyjne i potwierdza, że dana osoba przebywa pod tym adresem. Natomiast nie daje żadnego tytułu prawnego do mieszkania.
W toku praktyki przyjęło się jednak, że skoro dana osoba mieszka pod wskazanym adresem, to ma prawo przebywać w tym mieszkaniu, a w takich sytuacjach policjanci nie chcą ingerować w stosunki między właścicielem a zameldowanym w mieszkaniu lokatorem, przyjmując że ten problem powinien być rozwiązany w drodze odpowiednich procedur prawnych (eksmisja, wymeldowanie).
Trzeba pod uwagę wziąć również orzecznictwo sądowe. Sądy administracyjne w znanych mi orzeczeniach w tym zakresie podkreślają, że sam fakt przejściowej nieobecności, czy też występowanie nawet regularnych okresów fizycznej nieobecności w miejscu stałego zamieszkania, nie upoważnia do automatycznego stwierdzenia, że zameldowany opuścił je na stałe. Decydują o tym okoliczności faktyczne każdej sprawy z osobna rozważane.
Wydaje się więc, że jeżeli urząd meldunkowy nie będzie miał przekonywujących argumentów i dowodów na to, że pani brat opuścił to mieszkanie na stałe i w innym miejscu koncentruje swoje podstawowe potrzeby życiowe, to prawdopodobnie odmówi wymeldowania w trybie administracyjnym. Wówczas konieczne będzie przeprowadzenie eksmisji w postępowaniu sądowym.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »