tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Nie można odciąć wody dłużnikowi

Państwo Maria i Jan W. są właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej na jednym z osiedli Opoczna. Rodzina państwa W. składa się z pięciu osób, w tym z trójki małoletnich dzieci.
W marcu 2010 r. pan Jan po dłuższej chorobie stracił pracę i od tego czasu zaczęły się problemy tej rodziny z terminowym regulowaniem płatności czynszowych. W sytuacji czy kupić jedzenie i ubrania do szkoły dla dzieci, czy zapłacić czynsz, wyboru nie było. Na resztę pieniędzy nie starczało. A zadłużenie do wspólnoty rosło i obecnie wynosi kilka tysięcy złotych. Państwo W. to normalna, spokojna rodzina, nie jakaś tam patologia, tyle tylko, że jak wiele innych im podobnych rodzin naznaczona piętnem kryzysu i nie dająca sobie rady z trudnościami materialnymi chwili obecnej.
Znaleźli się jednak pozostali członkowie tej wspólnoty, którzy nie wykazali żadnego zrozumienia dla ciężkiej sytuacji swoich sąsiadówo i w marcu 2012 r. podjęli uchwałę o zamontowaniu na rurze zasilającej w wodę lokal państwa W. zaworu blokującego im dostęp do wody, dopóki nie uregulują należności.
Co prawda do dzisiaj ta uchwała nie została wykonana, ale problem pozostał i nadal istnieje. Czy zatem wspólnota może sięgnąć po tak drastyczny sposób na swoich dłużników?
Ani przepisy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. ani ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 czerwca 2001 r. nie zawierają żadnych uregulowań dotyczących sposobu postępowania między odbiorcą usług, jakim jest wspólnota mieszkaniowa, która w imieniu mieszkańców zawierała umowę z wodociągami, a właścicielami lokali.
Jednakże w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, podejmowane uchwały o odcinaniu dłużnikom dostępu do wody pitnej w budynkach wielorodzinnych, uważane są za sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.
Bowiem art. 8 tej ustawy wskazuje, że podmiotem uprawnionym do odcięcia wody w uzasadnionych przypadkach m.in., gdy użytkownik lokalu zalega z płatnościami, jest wyłącznie przedsiębiorstwo wodociągowo?kanalizacyjne. W związku z tym nie może tego zrobić ani właściciel, ani zarządca budynku. To, że zarządca może zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem wodociągowo?kanalizacyjnym, nie oznacza, że ma prawo wykonywać w stosunku do właścicieli lokali czynności do których jest uprawnione tylko to przedsiębiorstwo.
W razie odcięcia przez przedsiębiorstwo wod.?kan. dostępu do wody pitnej, zobowiążane jest ono do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody pitnej do spożycia. Wspólnota zaś w razie egzekucji swoich wierzytelności od zadłużonych właścicieli lokali, ma prawo wystąpić do sądu o sprzedaż zadłużonego lokalu na licytacji komorniczej i tą drogą zaspokoić swoje roszczenia. Ponadto należy wskazać, że każdorazowe odcięcie wody do bloków, i to nie tylko z powodu zaległości w płatnościach, musi być zgłoszone do nadzoru sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Chodzi o względy sanitarne w funkcjonowaniu dużych zbiorowisk ludzkich.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »