tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Spłata wspólna, ale dom należy tylko do żony

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, że przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich, należą do majątku zwanego przedtem dorobkowym, a obecnie wspólnym. Ale nie dotyczy to dóbr nabytych przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że darczyńca chciał, aby było inaczej. Nabyte w ten sposób dobra, nawet ze spłatą ze wspólnych funduszy, należą wyłącznie do majątku osobistego małżonka.
Tę zasadę umacnia w pełni orzecznictwo sądowe.
Sąd Najwyższy potwierdził (sygn. akt II CSK 405/10), że wyłączną własnością małżonka jest spadkowe dobro, także wówczas, gdy przez dziedziczenie nabył on tylko udział w nim ze spłatami na rzecz drugiego spadkobiercy, sfinansowanymi w całości z majątku wspólnego.
Wyrok dotyczy sprawy wniesionej przez Ryszarda P. przeciwko żonie, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Jego żona w trakcie trwania małżeństwa z Ryszardem P. nabyła po matce w spadku dom razem ze swoim bratem, w częściach równych. Następnie zawarła z bratem ugodę sądową, w której brat przeniósł na nią swój udział w tej nieruchomości wynoszący 188 tys. zł.
I jak to czasami w życiu bywa, stosunki między małżonkami na tyle się pogorszyły, że Ryszard P. postanowił uregulować sprawy własności odziedziczonego domu. Wystapił do sądu z pozwem przeciwko żonie o wpisanie go do księgi wieczystej tego domu, jako współwłaściciela w 1 części. Jego rozumowanie było takie: skoro udział brata żony w tej nieruchomości wynoszący 1 został spłacony funduszami należącymi do ich majątku wspólnego, to stał się on współwłaścicielem części tego domu. Powoływał się na art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w myśl którego przedmioty majątkowe nabyte w trakcie wspólności majątkowej małżeńskiej przez oboje małżonków lub jednego z nich należą do majątku wspólnego małżonków.
Żona nie zgodziła się z takim stanowiskiem. Odwoływała się do przepisu art. 33 w tymże samym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, wskazującego jakie przedmioty należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wśród nich w pkt 2 art. 33 k.r.o. wymienia się dobra nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.
Z sądowego rozstrzygnięcia opisanej sprawy wynika, że spadkowy dom ze spłatą należy tylko do żony, mimo że mąż chciał współwłasności. Oczywiście w razie rozwodu i podziału majątku, okoliczność wspólnego finasowania nakładów będzie z pewnością przedmiotem szczegółowych rozliczeń sądowych. Nie zmienia to jednak faktu, że w wieczystej księdze tej nieruchomości to żona figurować będzie nadal jako właściciel i to od jej decyzji zależeć będzie wyłącznie każda dyspozycja, dotycząca losu tej nieruchomości.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »