tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Gmina kontra alkoholizm

 
Miesiąc temu publikowaliśmy informacje dotyczące ilości zakupionego w ubiegłym roku na terenie gminy Opoczno alkoholu. Przypomnijmy, że jego wartość sięgnęła blisko 22 mln zł. Dziś sprawdzamy, jak gmina walczy z alkoholizmem

Zadania gminy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi określa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który jest corocznie zatwierdzany przez Radę Miejską. W jego ramach działa również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania programu finansowane są z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma przyczyniać się do zmniejszania szkód społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu. Ma zapewnić także skuteczną pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym. Nadrzędnym celem programu jest szeroko rozumiana profilaktyka oraz promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców gminy.
Na realizację założeń programu w ubiegłym roku w gminie Opoczno przeznaczono ponad 594 tys. zł. Ostatecznie wydano na nie ponad 543 tys. zł (w tym zobowiązania na rok 2008 w kwocie 7,5 tys. zł). Środki te posłużyły na zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz wspomaganie podmiotów działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na podstawie umów podpisanych przez gminę Opoczno wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym udziela Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka”. Stowarzyszenie organizowało spotkania dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w ramach których prowadzono terapię i motywowano do podjęcia leczenia oraz jego kontynuacji. Odbywały się one raz w tygodniu i trwały po 4 godziny. W sumie wzięło w nich udział 96 osób. Odrębne spotkania organizowano także dla członków rodzin osób uzależnionych, zgłaszających się na grupę AA oraz dla osób kierowanych przez różne instytucje. Wykłady, dyskusje, ćwiczenia indywidualne i zespołowe odbywały się dwa razy w miesiącu. Na spotkania grupy AA uczęszczało w ubiegłym roku 55 mężczyzn i 2 kobiety. Osoby, które utrzymały minimum rok abstynencji kwalifikowano do maratonu zapobiegania nawrotom picia - uczestniczyło w nim 10 osób. Opoka objęła też pomocą osoby po leczeniu odwykowym, motywując je do utrzymania abstynencji i kontynuowania leczenia (dla 14 osób). Prowadziła poradnictwo i zajęcia terapeutyczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jednocześnie prowadziła Punkt Konsultacyjny, mieszczący się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. W ubiegłym roku zgłosiło się do niego 61 osób.
Zadania z zakresu porad psychologicznych i prawnych, jak również pomocy terapeutycznej i socjalnej realizował także Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego, działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dyżury pełnią w nim pedagodzy, prawnik, terapeuta rodzinny, psycholog i pracownik socjalny. Ośrodek udziela pomocy każdemu, kto się do niego zgłosi. Jednocześnie zapewnia zachowanie anonimowości. W jego ramach z porad prawnych skorzystało w ubiegłym roku 268 osób, a z porad i terapii psychologicznej 496 osób. Ponadto 92 rodziny objęto procedurą Niebieskiej Karty.
W ramach programu opieką objęto także dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem. Gmina dofinansowała prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica „Pinokio” otrzymała środki na zorganizowanie pomocy w odrabianiu lekcji, współpracę ze szkołą, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych oraz udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej. W organizowanych przez nią zajęciach uczestniczyło w ubiegłym roku 60 dzieci. Świetlica prowadzona przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w ramach otrzymanych środków objęła pomocą socjalną i dożywianiem 30 dzieci. Grupa dzieci i młodzieży (14 osób) uczęszczała także na zajęcia organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W ramach programu zorganizowano też warsztaty praktycznych metod pracy profilaktycznej, pedagogicznej i psychologicznej dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych.
Program zakładał prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, organizację zajęć sportowych oraz dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina dofinansowała organizację spektaklów o tematyce profilaktycznej w MDK oraz akcje profilaktyczne organizowane w szkołach w Libiszowie, Mroczkowie Gościnnym, Sielcu i w ZSS nr 1. Znaczące środki przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, organizowane przez parafie św. Bartłomieja i Podwyższenia Krzyża św. oraz MDK i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ze środków programu finansowano również zakup materiałów profilaktycznych i organizację imprez sportowych, m.in. Halowego Turnieju Piłki Nożnej, Opoczyńskiego Biegu Trzeźwości, Opoczyńskiego Rajdu Rowerowego, Maratonu Pieszego oraz organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Gmina dofinansowała także służby ponadnormatywne policji oraz modernizację budynku OSP w Opocznie.
W ramach programu sfinansowano również działalność i wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (664) z dnia 2 Kwietnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »