tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Policjanci podsumowali rok

 
W piątek, 15 lutego opoczyńscy policjanci w obecności zaproszonych gości dokonali podsumowania działalności jednostki w 2012 roku. Dobre statystyki, coraz lepszą wykrywalność i świetną współpracę z samorządami przesłoniły plany dotyczące zamknięcia komisariatu w Drzewicy

W naradzie rocznej wzięło udział kierownictwo KPP w Opocznie, szefowie poszczególnych wydziałów, policjanci i pracownicy cywilni komendy. Informacji o wynikach pracy wszystkich wydziałów w minionym roku wysłuchali zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi do spraw prewencji, insp. Cezary Puławski, przedstawiciele samorządów z terenu powiatu opoczyńskiego oraz szefowie instytucji, które na co dzień współpracują z policją. Gościnnie w naradzie wzięli też udział uczniowie klasy policyjnej ZSP w Drzewicy.
W kilku słowach wstępu komendant powiatowy, insp. Janusz Myga nakreślił strukturę jednostki, na którą składają się: wydziały kryminalny, prewencji, ruchu drogowego. W ramach komendy powiatowej funkcjonują komisariaty policji w Drzewicy i w Paradyżu, w sumie na terenie opoczyńskiego pracuje 135 funkcjonariuszy, w tym 20 oficerów, 57 aspirantów i 58 podoficerów.

Mniej przestępstw, lepsza wykrywalność
W 2012 roku wydział kryminalny przeprowadził 1.262 postępowania przygotowawcze. W ich efekcie stwierdzono 1.644 przestępstwa. Policjanci ustalili 863 osoby podejrzane oraz 45 nieletnich sprawców czynów karalnych. Tym samym wykrywalność przestępstw w minionym roku wyniosła 76,3%. W porównaniu do roku 2011 jest ona wyższa o 2,7%. Jednocześnie zmniejszyła się dynamika przestępstw ? w porównaniu do roku 2011 było ich o 8,3% mniej. Jedynie na terenie podlegającym komisariatowi w Paradyżu odnotowano wzrost zagrożenia przestępczością ? w 2011 roku było tu 256 przestępstw, a w 2012 roku ? 284.
Tradycyjnie najlepszą wykrywalnością przestępstw może poszczycić się opoczyńska komenda. Tu na 1.092 stwierdzone przestępstwa ustalono sprawców 872 z nich. Wykrywalność wyniosła 79,9% i w porównaniu do 2011 roku jest wyższa o 4,8%. W komisariacie policji w Drzewicy wykryto sprawców 124 ze 160 przestępstw, co daje wykrywalność na poziomie 77%. Z kolei w komisariacie w Paradyżu na 392 przestępstwa ustalono sprawców 260 ? wykrywalność 66%.
W dalszym ciągu wśród odnotowanych na terenie naszego powiatu przestępstw przeważają te o charakterze kryminalnym, choć odnotowano spadek ich ilości o 17,4%. W 2012 roku było ich 892 ? 525 na terenie objętym działaniami opoczyńskiej jednostki, 83 na terenie komisariatu w Drzewicy i 284 na terenie podległym policjantom z komisariatu w Paradyżu. Wykrywalność tych przestępstw jest taka sama jak w ubiegłym roku ? wynosi 58,4%. Najwyższa jest w KPP w Opocznie ? 77,9% (wzrost o 2,5%), a najniższa w komisariacie w Drzewicy ? 55,3% (spadek o 10,4%).
W ubiegłym roku na naszym terenie odnotowano 425 przestępstw o charakterze gospodarczym. Wykryto sprawców 416 z nich, co daje wskaźnik w wysokości 97,8% (w komisariacie w Drzewicy 100%). Wykryte przestępstwa gospodarcze stanowią jedną trzecią wszystkich przestępstw ujawnionych na terenie powiatu opoczyńskiego. Pod tym względem KPP w Opocznie zajęła drugie miejsce w garnizonie łódzkim.
Przestępstw narkotykowych było w ubiegłym roku 75 ? 29 z nich dotyczyło posiadania narkotyków, a 46 handlu, udzielania lub przemytu tych substancji. Wydział kryminalny w ubiegłym roku prowadził także poszukiwania 69 osób. Ich skuteczność wyniosła 93%, co daje trzecie miejsce w województwie.

Zapobiegają, zabezpieczają
Kawał dobrej roboty wykonuje na co dzień wydział prewencji ? ogniwo patrolowo?interwencyjne, dzielnicowi, zespół ds. wykroczeń, zespół dyżurnych oraz zespół ds. nieletnich i patologii. Zakres działalności tego wydziału jest bardzo szeroki ? oprócz typowej prewencyjnej służby patrolowej, interwencyjnej czy dzielnicowych, funkcjonariusze pionu prewencji zabezpieczają wszelkiego rodzaju imprezy czy przejazdy kibiców i prowadzą działalność profilaktyczną.
Ogromne znaczenie dla prewencji ma jak najszybsza reakcja na zgłaszane zdarzenia. Na tym polu dużą rolę odgrywa powiatowe stanowisko kierowania. W minionym roku, w celu usprawnienia działania wdrożono system wspomagania i dowodzenia. Dzięki niemu wszystkie zgłoszenia wpływają bezpośrednio do dyżurnego KPP w Opocznie, który dysponując siłami komendy powiatowej oraz dwóch komisariatów kieruje funkcjonariuszy na miejsce zdarzenia. Czas reakcji policji na zdarzenie na terenie miejskim wynosił w 2012 roku 18 minut, a w terenie wiejskim ? 16 minut. Czas ten wydłuża się, jeśli kilka zdarzeń występuje jednocześnie.
W ubiegłym roku poszerzono obszar objęty działaniami dzielnicowych. Do tej pory obejmowali oni swym działaniem gminę i miasto Opoczno. Obecnie tworzone są służby dzielnicowych na terenie gmin Drzewica, Poświętne i Białaczów. Dzielnicowi odciążą policjantów służby prewencyjnej przejmując część ich zadań na swoim terenie. Zwiększenie ich liczby usprawni także kontakt obywatela z policją.
Opoczyńscy policjanci realizowali w ubiegłym roku szereg działań profilaktycznych polegających na bezpośrednim kontakcie ze społeczeństwem: zorganizowano turniej o puchar komendanta powiatowego policji pod hasłem ?Alkohol, narkotyki, nie dziękuję? oraz szereg spotkań z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i opiekunami. W ramach kampanii społecznej ?Wspólne osiedla? przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców, dotyczącą ich poczucia bezpieczeństwa oraz występujących w Opocznie zagrożeń. Jej wyniki wykorzystano w opracowaniu metod zapobiegawczych. Jednym z punktów kampanii była też zorganizowana w ZSO debata pod hasłem ?Fair play w sporcie ? fair play w życiu?. W realizację kampanii wpisały się także spotkania młodzieży z reprezentantem Polski w siatkówce, Michałem Bąkiewiczem. Z kolei w ramach projektu ?Kibicuj bezpiecznie? zorganizowano wycieczkę do Warszawy do Centrum Przygotowań Olimpijskich, Centrum Bezpieczeństwa Miasta oraz Komendy Stołecznej Policji. Okazją do podsumowania działań profilaktyczno?prewencyjnych była konferencja pod hasłem ?Samorząd ? bezpieczne województwo łódzkie?.
Policjanci z wydziału prewencji pełnili także służby ponadnormatywne organizowane w ramach porozumień władz policji z poszczególnymi gminami.

Bezpieczniej na drogach
Poprawa infrastruktury drogowej, ale także zwiększona świadomość uczestników ruchu drogowego wpłynęły na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu. Jeszcze w 2008 roku w opoczyńskim odnotowano aż 127 wypadków drogowych. Najmniej było ich w 2010 roku ? 81. Tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku lat. W minionym roku na terenie powiatu zdarzyło się 88 wypadków drogowych ? o 5,3% mniej niż w 2011 roku. Zginęło w nich 7 osób (o 4 mniej niż w roku ubiegłym), a 117 zostało rannych (więcej o 14 osób). Od kilku lat stale maleje też liczba kolizji drogowych. W 2012 roku było ich 454 ? o 41 mniej niż w roku 2011.
Jak wynika z informacji policyjnych, najbardziej niebezpieczne odcinki dróg krajowych na terenie naszego powiatu występują w Mniszkowie, Radoni, Różannie, Dzielnej, Mroczkowie, Anielinie, Wójcinie, Krasiku, Kłopotowie, Paradyżu, Trojanowicach, Żarnowie, Łysej Górze i w Grębenicach. Niebezpiecznie jest również na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich (Kamień, Szadkowice, Antoniówka, Kunice, Opoczno, Ogonowice i Drzewica) oraz na drogach powiatowych i gminnych ? głównie w obszarach administracyjnych Opoczna.
Większość zdarzeń drogowych odnotowanych w minionym roku spowodowali kierujący pojazdami (399). Ich najczęstszym przewinieniem było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych (115 zdarzeń), choć częstą przyczyną wypadków było również nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (86). Pozostałe przyczyny to nieprawidłowe cofanie, czy wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Piesi byli sprawcami zaledwie 11 wypadków. Najczęściej nieostrożnie wchodzili na jezdnię, bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, choć były też przypadki spowodowania zdarzenia staniem lub leżeniem na jezdni. W 26 przypadkach stwierdzono współwinę uczestników, a w 108 inne przyczyny, np. niesprawność techniczną pojazdu, zły stan jezdni, wtargnięcie zwierząt na drogę.
W dalszym ciągu poważne zagrożenie w ruchu drogowym stanowią nietrzeźwi. W ubiegłym roku byli oni sprawcami 19 zdarzeń, w tym 12 wypadków, w których 22 osoby zostały ranne. W 2012 roku policjanci zatrzymali 232 kierujących pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu.

Ocena pozytywna
Zastępca komendanta wojewódzkiego porównał wyniki opoczyńskiej jednostki z wynikami osiągniętymi na poziomie województwa i kraju. Podkreślił, że Opoczno wypada w tym porównaniu bardzo dobrze i pozytywnie ocenił działalność jednostki. Ciepło o pełnionej w ubiegłym roku służbie wyrażali się samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji, podkreślając dobrą współpracę z policją i życząc funkcjonariuszom rychłej przeprowadzki do nowej siedziby. W zasadzie jedyną uwagą skierowaną do władz policji była zgłoszona przez prokuratora rejonowego, Urszulę Wiśniewską konieczność wspierania funkcjonariuszy z wydziału dochodzeniowo?śledczego. Jej zdaniem należy opracować system zmierzający do stabilności kadry w tym dziale, np. poprzez dokształcanie funkcjonariuszy, czy zwiększenie ich wynagrodzeń. Duża rotacja dochodzeniowców oraz brak odpowiedniego przygotowania nowych osób w tym zespole wpływają bezpośrednio na merytoryczny poziom prowadzonych przez nich postępowań.

Drzewica walczy o komisariat
Wśród uczestników narady obecny był burmistrz Drzewicy, Janusz Reszelewski. Wykorzystał on spotkanie do poruszenia na tym forum sprawy planowanego zamknięcia komisariatu policji w Drzewicy. Pytał, czy zapadły już jakieś decyzje w tej kwestii i przekonywał o konieczności pozostawienia placówki w Drzewicy. Jak mówił, jest to drugie po Opocznie miasto w powiecie, znacznie oddalone od komendy powiatowej, z osiedlami i rozbudowaną siecią dróg ? szczególne pod względem specyfiki odnotowywanych tu wykroczeń i przestępstw (łącznie z morderstwem). Tłumaczył, że funkcjonowanie komisariatu zapewnia nie tylko szybką reakcję na zgłoszone zdarzenie, ale również lepszy kontakt z mieszkańcami. Przypomniał w końcu, że władze Drzewicy od lat wspierają działalność komisariatu poprzez nieodpłatne użyczanie pomieszczeń, zakup samochodu i innego sprzętu, czy choćby pomoc biurową. W obecności policjantów oraz zaproszonych gości zapowiedział, że nie zgodzi się na zamknięcie komisariatu. Jego zdaniem mimo małej obsady etatowej, może nie najlepszych warunków lokalowych, mieszkańcy są zadowoleni z pracy drzewickich policjantów. Jednocześnie pytał, jak jeszcze może wesprzeć działalność komisariatu.
Zastępca komendanta wojewódzkiego, Cezary Popławski przyznał, że o planach kierownictwa KPP w Opocznie policjanci z Łodzi dowiedzieli się dopiero kilkanaście dni temu. Potwierdził jednak, że decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do komendanta powiatowego. A ten nie dał burmistrzowi Drzewicy konkretnej odpowiedzi. Jak mówił, ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Zapowiedział, że nim to się stanie, w Drzewicy zorganizowana zostanie debata społeczna. Jednocześnie deklarował otwarcie na propozycje i wspólne szukanie takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla społeczeństwa.Od lewej siedzą komendant powiatowy, insp. Janusz Myga, zastępca komendanta wojewódzkiego, insp. Cezary Puławski i zastępca komendanta powiatowego, podinsp. Dariusz SzulcBurmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski broni drzewickiego komisariatu


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (815) z dnia 22 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »