tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Kontrola w CIS

 Tydzień temu pisaliśmy o dziwnej kontroli, jaką w Centrum Integracji Społecznej przeprowadzili pracownicy Starostwa Powiatowego. Wniosek nasuwał się taki, że generalnie brak jest chęci do przeprowadzenia właściwej i rzetelnej kontroli w instytucji, która otrzymuje wsparcie z budżetu w wysokości około pół miliona złotych rocznie. Okazuje się, że nie do końca mieliśmy rację.
Łódzka delegatura Najwyższej Izby Kontroli chciała przeprowadzić kontrolę, ale inspektorzy nie zostali do niej dopuszczeni. Na nasze pytanie w tej sprawie otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
LLO?0173?004/2013

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5 lutego 2013 r., uprzejmie informuję:
W dniu 28 stycznia 2013 r. upoważniony kontroler Delegatury NIK w Łodzi udał się do Centrum Integracji Społecznej w Opocznie w celu przeprowadzenia kontroli planowej ?Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej?. Kierownik tej jednostki Ewa Kądziela, stwierdzając że NIK nie jest uprawniona do kontroli CIS, nie dopuściła do jej rozpoczęcia. Swoje argumenty E. Kądziela przedstawiła pisemnie, ale zostały one odrzucone w piśmie Delegatury z dnia 31 stycznia 2013 r. W powyższym piśmie E. Kądziela została także poinformowana, że realizacja przez NIK zadań kontrolnych jest zagwarantowana m.in. przez odpowiedzialność prawną w przypadku udaremnienia lub utrudniania kontrolerowi NIK wykonywania czynności służbowych. W dniu 1 lutego 2013 r. kontroler zapoznał Panią E. Kądzielę z treścią pisma Delegatury, która odmówiła potwierdzenia jego odbioru (zażądała przekazania pisma za pośrednictwem poczty) i nie wyraziła zgody na rozpoczęcie kontroli. Jednocześnie przekazała kontrolerowi pismo z dnia 1 lutego 2013 r., w którym powtórzyła swoje stanowisko. W tej sytuacji, Delegatura przygotowuje ? na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 grudnia 2012 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU z 2012 r. poz. 82 z pózn. zm.) ? stosowne zawiadomienie do prokuratury.
mgr inż Lech Buchman

Ustawa o NIK stanowi:
Art. 98.
Kto osobie uprawnionej do kontroli, o której mowa w niniejszej ustawie, lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności przez nieprzedstawianie do kontroli dokumentów lub materiałów, nie informuje lub niezgodnie z prawdą informuje o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.
O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (815) z dnia 22 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »