tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Szansa na przydomowe oczyszczalnie

 
10% wkładu własnego wystarczy, by skorzystać ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do kanalizacji zbiorczej. Do rozdysponowania jest 300 mln zł


Po sukcesie 45% dopłat do kolektorów słonecznych to drugi w ostatnich latach program kierowany przez NFOŚiGW do odbiorców indywidualnych. Tym razem skierowano go do właścicieli domów, nie mających do tej pory możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i podłączenia się do oczyszczalni zbiorczych oraz do osób, które dotychczas nie podłączyły się do już istniejących kanalizacji. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na zagospodarowanie ścieków bytowo?gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Dofinansowanie uzyskają przydomowe oczyszczalnie obsługujące maksymalnie 50 użytkowników. Program zakłada budowę około 11 tys. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków obsługujących ponad 44 tys. mieszkańców. Fundusz przewiduje również, że wybudowanych zostanie prawie 21 tys. podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnych o łącznej długości około 34 km, z których skorzysta ponad 82 tys. mieszkańców.
Łączny budżet programu, którego realizację zaplanowano do końca 2015 roku, wynosi 300 mln zł, przy czym 150 mln zł przeznaczone będzie na podłączenia, a 150 mln zł na oczyszczalnie ścieków.
NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania została podzielona w równym stopniu (po 45%) na formę bezzwrotną ? dotację, jak i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Zainteresowani mogą korzystać z jednej wybranej formy dofinansowania lub obu jednocześnie, korzystając z maksymalnego dofinansowania.
Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania zdecyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego w kolejnych latach limitu środków.
Instytucjami pośredniczącymi i jednocześnie beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. To one posiadają pełną wiedzę w zakresie lokalnej gospodarki wodno?ściekowej oraz potrzeb w tym zakresie. Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków lub wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej) ponosi beneficjent.
Przygotowany przez Fundusz program ma na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW www.nfosigw.gov.pl


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 31 (734) z dnia 5 Sierpnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »