tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Będą radzić

 26 sierpnia o godzinie 10.00 w ZSS nr 1 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej. Istotnymi punktami posiedzenia będą: sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz ocena przygotowania bazy do nowego roku szkolnego. Kolejnym punktem programu będzie sprawozdanie z realizacji ?Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? oraz ?Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2011 roku?, a następnie przedłożone zostaną sprawozdania z wykonania budżetu gminy w I półroczu.
Radni podejmą decyzje w sprawach: * zamiaru likwidacji filii bibliotecznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Opoczyńskim * zatwierdzenia do realizacji projektu ?Aktywizacja osób niepełnosprawnych z gminy Opoczno? w ramach Działania 7.3 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013 * zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno * stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno?wschodniej części Opoczna, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno * miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno?wschodniej części Opoczna, przeznaczonego pod lokalizację cmentarza komunalnego * stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Opoczna położonego między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studziańską z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno * miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Opoczna położonego między ulicami: Jana Pawła II, Wojciecha Kossaka, Jasnogórską, Studziańską * stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno * miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego * ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę * powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników * rozpatrzenia wniosków Jolanty i Małgorzaty Karpińskich * utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym * ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę * wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnej Rady Miejskiej umowy o pracę * zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011?2020 * zmian w budżecie gminy na rok 2011.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 34 (737) z dnia 26 Sierpnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »