tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Będą radzić

 

W piątek, 27 sierpnia odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej, której porządek oprócz punktów stałych przewiduje: podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Opoczno do Stowarzyszenia Dolina Pilicy * sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej * ocenę przygotowania bazy dydaktycznej do nowego roku szkolnego * sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w I półroczu z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych * sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2010 r. * sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w I półroczu.
Ponadto radni podejmą uchwały w sprawach: * upoważnienia kierownika OPS do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów * zmiany uchwały nr XXXII/279/09 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Opoczno * zwolnienia dyrektora ZSS nr 3 z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych * zmiany uchwały nr XIX/173/08 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego gminy Opoczno na lata 2007–2013 * stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno * uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ulicy E. Biernackiego * zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania w gminie Opoczno * ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego * procedury uchwalania budżetu gminy Opoczno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej * zmian w budżecie gminy na rok 2010 * przyjęcia oświadczenia Rady Miejskiej w Opocznie wyrażającego sprzeciw wobec sprzedaży substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy na terenie gminy Opoczno.
Początek obrad o godz. 10.00.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 34 (685) z dnia 27 Sierpnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »