tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 ARiMR informuje

 
Dobre wiadomości dla młodych rolników

Od 17 sierpnia mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie. Korzystniejsze warunki uzyskania wsparcia będą obowiązywały w rozpoczynającym się 17 sierpnia naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Termin rozpoczęcia naboru wniosków został ogłoszony 2 sierpnia. Wnioski o pomoc można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych ARiMR, a także wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Do wykorzystania w tegorocznym naborze wniosków na to działanie jest około 387 mln zł.
To wsparcie, wypłacane w formie jednorazowej premii, adresowane jest do rolników, którzy nie ukończyli jeszcze 40 lat i planują przejęcie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie działalności rolniczej na własny rachunek. Lista korzystnych zmian przyznawania pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest dosyć długa.
Zgodnie z zapowiedziami ministra rolnictwa i rozwoju wsi wysokość premii została podwyższona z 50 do 75 tys. zł. Złagodzone zostały kryteria dotyczące wielkości powierzchni w tworzonych przez młodych rolników gospodarstwach. „Młodzi rolnicy” z województwa łódzkiego będą mogli uzyskać premię pod warunkiem, że ich gospodarstwa spełniają kryterium średniej wojewódzkiej powierzchni gruntów rolnych oraz zobowiążą się do zwiększenia powierzchni swoich gruntów rolnych do poziomu średniej krajowej w terminie 3 lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. Obecnie średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie wynosi 10,15 ha.
W przypadku osób, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku i w ciągu 12 miesięcy od dnia otwarcia tego spadku przekazały gospodarstwo w dzierżawę, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznawany będzie dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy.
Złagodzone zostały też zasady konieczności zwrotu części pomocy przez „młodego rolnika”. Według tegorocznych warunków będzie on musiał oddać otrzymane wsparcie wyłącznie w przypadku nieprzedłożenia faktur i innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie 70% kwoty otrzymanej z ARiMR premii w terminie 3 lat od dnia wypłaty pomocy. Dotychczas rolnik musiał przedstawić takie dokumenty do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zrealizował inwestycję. Zmniejszona też została z 25 do 15% otrzymanej pomocy, kara za nieterminowe dostarczenie do ARiMR dokumentów. Zniesiony został obowiązek notarialnego potwierdzenia tytułu prawnego do gospodarstwa w przypadku dzierżawy gospodarstwa od ANR lub od jednostek samorządu terytorialnego.
„Młodzi rolnicy”, którzy w dniu wystąpienia o wsparcie byli posiadaczami gospodarstw mają teraz więcej czasu na spełnienie warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Według nowych zasad przyznawania wsparcia mają na to bowiem do 180 dni.
„Młody rolnik” starający się o premię musi posiadać wykształcenie rolnicze, gwarantujące dobre przygotowanie do zawodu lub inne wykształcenie i odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Możliwe jest również uzupełnienie wykształcenia w ciągu trzech lat od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

* * *
Pieniądze dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą
Trzeba mieć pomysł na inwestycje w przedsięwzięcia, które pozwalają uzyskiwać dodatkowe dochody z działalności innej niż rolnicza, poprawnie przygotować wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami i złożyć go w swoim oddziale regionalnym ARiMR. Tak w skrócie wygląda procedura ubiegania się o pomoc na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” finansowane z PROW 2007–2013.
Wsparcie z tego działania przysługuje tym, którzy już prowadzą działalność nierolniczą oraz chcą taką działalność dopiero rozpocząć na terenach wiejskich. Tegoroczny nabór wniosków rozpocznie się 24 sierpnia. Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Pomoc, którą otrzymuje rolnik w formie refundacji, może wynieść do 100 tys. zł i pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia. Więcej informacj www.arimr.gov.pl, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 31 (682) z dnia 6 Sierpnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »