tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Podsumowali rok

 Nagrodę odbiera mł. asp. Wiesław Stępień


W poniedziałkowe południe, 10 stycznia, w Komendzie Powiatowej Policji zostało niewielu funkcjonariuszy – zaledwie tylu, ilu pełniło tego dnia służby. Pozostali zebrali się w MDK na naradzie posumowującej działalność KPP w minionym roku. Brał w niej udział przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej w Łodzi, zastępca komendanta ds. prewencji, insp. Zdzisław Stopczyk a także prokurator rejonowy Urszula Wiśniewska i prezes Sądu Rejonowego Elżbieta Madej. Komendanci, insp. Janusz Myga i podinsp. Dariusz Szulc na spotkanie zaprosili też przedstawicieli władz samorządowych – powiatowych, miejskich i gminnych.
Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem. Przełożeni nie zapomnieli o tym, że minęło dwadzieścia lat pracy w policji mł. asp. Wiesława Stępnia i uhonorowali go nagrodą w kopercie.
Insp. Janusz Myga omówił aktualny stan jednostki. W KPP służy 139 policjantów, zatrudnionych jest 25 pracowników cywilnych. Wśród etatów policyjnych 23 to etaty oficerskie, 53 aspiranckie, pozostałe – podoficerskie. KPP ma siedem wakatów policyjnych, siedmiu funkcjonariuszy przeszło w minionym roku na emeryturę, ale w ich miejsce przyjęto 7 nowych. Poprawia się kondycja fizyczna funkcjonariuszy, bowiem mają więcej ćwiczeń – udostępnioną mają halę gimnastyczną oraz pływalnię. Dzięki współpracy z tomaszowską jednostką opoczyńscy policjanci odbywają też szkolenia na strzelnicy.
Za dobre wykonywanie obowiązków w ubiegłym roku wyróżniono 281 razy opoczyńskich policjantów nagrodą finansową i dwudzistokrotnie urlopami. Awanse i odznaczenia otrzymało trzech oficerów, dwunastu aspirantów, dwudziestu trzech podoficerów i trzech szeregowych. Poprawiła się też dyscyplina funkcjonariuszy, o czym świadczy fakt, że wszczęto tylko trzy postępowania dyscyplinarne i tylko kilka z 40 skarg obywateli okazało się zasadnych.
Działania opoczyńskiej jednostki nie ograniczają się tylko do ścigania i karania, lecz i do działań o charakterze prewencyjnym. W ich ramach odbyło się aż 169 spotkań w szkołach („Razem bezpieczniej”). Po raz ósmy zorganizowany został turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Alkohol, narkotyki – nie, dziękuję”, w którym udział wzięło 500 uczestników. W minionym roku w Opocznie przeprowadzono rozgrywki o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, w którym udział wzięły drużyny z 17 jednostek policji z terenu woj. łódzkiego.
Naczelnicy poszczególnych wydziałów KPP podsumowali pracę swoich pionów. Wydział dochodzeniowo–śledczy, podlegający podinsp. Krzysztofowi Kresińskiemu, wszczął w minionym roku 1311 postępowań przygotowawczych, tj. o 61 mniej, niż w 2009 r. Wykrywalność ukształtowała się na poziomie 79,4 proc. (średnia w województwie – 65,3 proc), co plasuje naszą jednostkę na 6 miejscu w województwie. W Opocznie wynosi ona 81,7 proc., w Drzewicy – 83 proc., a w Paradyżu – 69,3 proc. 820 postępowań ma charakter kryminalny (o 22 więcej, niż w 2009 r.). W minionym roku doszło na terenie naszego powiatu do 260 kradzieży, 120 kradzieży z włamaniem, 15 włamań i kradzieży do samochodów, 3 rozbojów i wymuszeń rozbójniczych, 19 bójek i pobić, 24 – uszczerbków na zdrowiu, 78 uszkodzeń mienia. Są to najczęściej popełniane przestępstwa pospolite, a wykrywalność ich sprawców jest wyższa, niż jest to określone w progu satysfakcji.
Wydział ruchu drogowego ma powód do zadowolenia, bo w minionym roku znacznie spadła ilość wypadków drogowych, szczególnie tych najtragiczniejszych. Odnotowano spadki w stosunku do roku 2009: wypadki – o 32,5%, ofiary śmiertelne – o 76%, ranni – o 24%, kolizje – o 6%. Mimo że drogi krajowe stanowią zaledwie 12% wszystkich dróg na terenie powiatu opoczyńskiego, to właśnie na nich doszło aż do 40% wszystkich wypadków. Drogówka zatrzymała 140 nietrzeźwych kierujących i 399 po użyciu alkoholu. W minionym roku policjanci wręczyli 5617 mandatów, skierowali 247 wniosków o ukaranie do sądu, udzieli 1906 pouczeń. Zatrzymanych zostało 20 sprawców innych (niż drogowe) przestępstw. 101 kierowców pożegnało się z prawem jazdy, a 652 z dowodami rejestracyjnymi pojazdów. Wystosowanych zostało 46 zawiadomień do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Wśród rozmaitych działań jednym z najbardziej spektakularnych było zatrzymanie w bezpośrednim pościgu przemytnika papierosów, który poruszał się pojazdem na fałszywych tablicach rejestracyjnych.
W ubiegłym roku policjanci z drogówki prowadzili wiele zadań o charakterze profilaktycznym. Przeprowadzili szereg pogadanek w szkołach, organizowali we współpracy z WORD miasteczka ruchu, turnieje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przeprowadzane były akcje „Rowerem bezpiecznie do celu”, „Jabłko – cytryna”, „Mikołaj na drodze”. Policjanci z wydziału ruchu drogowego przeprowadzili w wielu szkołach egzaminy na karty rowerową i motorowerową.
Podinsp. Grzegorz Fiderek podkreślił, że brak jest na terenie naszego powiatu miasteczek ruchu drogowego z prawdziwego zdarzenia. Tylko Poświętne dysponuje takim, a to stanowczo za mało. Być może apel, skierowany do władz poszczególnych gmin, okaże się skuteczny?
Bardzo skuteczny w walce z piratami drogowymi okazał się wideoradar, w jaki wzbogaciła się w ubiegłym roku nasza jednostka. Przy okazji jednak szef drogówki podkreślił, że pozostały sprzęt, jakim wydział dysponuje, staje się coraz starszy, przez co ulega awariom – potrzebna byłaby wymiana. Postulował też do KWP o motocykle dla naszych funkcjonariuszy, by mogli oni skuteczniej ścigać motocyklowych (i nie tylko) piratów.
Naczelnik wydziału kryminalnego KPP, nadkom. Konarad Kobierski zaprezentował wyniki osiągnięte w minionym roku. Zatrzymano 119 osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania, co w skali województwa jest bardzo dobrym wynikiem. Przeprowadzono także intensywne czynności poszukiwawcze wobec 31 osób zaginionych, z czego odnaleziono 29 osób. Ponadto prowadzone czynności pozwoliły na wykrycie szeregu przestępstw o charakterze kryminalnym. Były to przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie mogło zabraknąć też omówienia działań związanych z tzw. dopalaczami oraz działań policji związanych z przeciwdziałaniem patologii.
Od stycznia 2010 r. w KPP funkcjonuje wydział do walki z przestępczością gospodarczą (wcześniej był to referat). Kom. Robert Opala miał powody do zadowolenia z wyników pracy podległego mu wydziału i osiągniętych efektów. Przeprowadzono 110 różnych form pracy operacyjnej, zrealizowano 64, pozostałe – są w prowadzeniu. Wszczęto 52 postępowania przygotowawcze.
W 2010 r. stwierdzono 700 przestępstw (w 2009 r. – 237), ustalono 202 podejrzanych, tj. o 93 więcej, niż rok wcześniej. Przestępstwa, których się dopuścili podejrzani, to głównie: korupcja, wyłudzenia pożyczek, podrabianie dokumentów, oszustwa za pomocą Internetu, naruszanie praw pracowniczych. W 32 przypadkach postępowanie przygotowawcze dotyczyło przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Wszęto cztery postępowania przygotowawcze dotyczące korupcji, stwierdzono 122 czyny, z czego 68 na podstawie materiałów operacyjnych. W ramach postępowania przygotowawczego dokonano tymczasowego zajęcia mienia na znaczną kwotę. Wyniki, jakie osiągnął wydział PG, plasują go w czołówce w województwie.
Zwykli obywatele najczęściej jednak mają do czynienia na co dzień z funkcjonariuszami z pionu prewencji, którzy m.in. spotykają się z dziećmi w szkołach, prowadzą rozmaite akcje w terenie, na co dzień patrolują podległe sobie rewiry. Wydział prewencji jest największą komórką w KPP, liczy 42 etaty, realizującązadania w ogniwach patrolowo–interwencyjnych, rewirach dzielnicowych, w zespole ds. wykroczeń, zespole dyżurnych, zespole ds. nieletnich i patologii. Nadkom. Bartłomiej Karch podkreślił, że działania o charakterze prewencyjnym realizowane są również przez funkcjonariuszy podległych komisariatów w Drzewicy i Paradyżu. W opracowanej prezentacji multimedialnej zaprezentował m.in. wskaźniki prewencyjne dotyczące dynamiki w wybranych kategoriach przestępstw, procentowym wskaźniku udziału w służbie patrolowej, średniej w zakresie ujęć sprawców, ilości służb potrzebnych na zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku.
Omawiając wyniki w zakresie pracy prewencyjnej nadkom. Karch zwrócił uwagę na wskaźnik udziału czynów nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw. Dostrzegając konieczność zwiększenia działań w tym zakresie, zwiększono od 1 grudnia o jeden etat zespół ds. nieletnich.
Wśród najważniejszych działań podległego mu wydziału nadkomisarz wymienił przeprowadzenie VII Halowego turnieju piłki nożnej o puchar komendanta powiatowego policji w Opocznie pod hasłem „Alkohol, narkotyki? Nie, dziękuję!”. Turniej ma uświadamiać młodemu pokoleniu szkodliwość alkoholu i narkotyków, a jednocześnie jest formą aktywnego spędzania czasu wolnego. Nie bez powodu turniej zorganizowano w dniu wagarowicza…
Kampania „Wspólne osiedla” zapoczątkowana została ankietą przeprowadzoną wśród mieszkańców Opoczna, co pozwoliło funkcjonariuszom na wypracowanie skuteczniejszych metod zapobiegawczych. W ramach tego przeprowadzono m.in. wiele spotkań z młodzieżą i z uczestnikami Uniwersytetu III wieku.
Dzięki porozumieniu zawartemu z burmistrzem zorganizowany został system służb ponadnormatywnych, co znacznie poprawiło stan bezpieczeństwa. Oceniając efektywność tych służb należy podkreślić, że zatrzymano na gorącym uczynku 336 sprawców wykroczeń, przeprowadzono 42interwencje, nałożono 71 mandatów.
W październiku 2010 r. w Opocznie zorganizowane zostały zawody piłkarskie z udziałem reprezentacji poszczególnych jednostek garnizonu łódzkiego, w których udział wzięło 17 drużyn. W trakcie turnieju odbyła się konferencja, której tematem była szeroko rozumiana współpraca samorządu lokalnego z policją na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w której udział wzięli komendant wojewódzki, naczelnicy wydziałów prewencji i komunikacji społecznej KWP, komendanci powiatowi, przedstawiciele władz wojewódzkich i władz samorządowych.
Ważnym wydarzeniem w październiku była organizacja konferencji „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego”, która cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców Opoczna.
W listopadzie ub.r. w konkursie „Dzielnicowy roku” po raz drugi wysokie miejsce zajął st. sierż. Piotr Laskowski, co świadczy, że nasza jednostka dobrze przygotowuje do wypełniania zadań swoich funkcjonariuszy.
Komendant Myga na zakończenie podkreślił, że choć opoczyńscy policjanci mają powody do zadowolenia z wyników swej pracy, to nie oznacza, że spoczną na laurach. Dobrze wiedzą, nad czym należy sporo popracować, by w tym roku osiągnąć lepsze wyniki i jeszcze lepiej zapobiegać przestępstwom.
Prokurator rejonowy Urszula Wiśniewska wyraziła swą pozytywną opinię na temat współpracy z KPP, podkreślając staranność otrzymywanych materiałów. Prezes Sądu Rejonowego sędzia Elżbieta Madej również wysoko oceniła współpracę policji i prokuratury, co zaowocowało tym, że ani jedna sprawa skierowana do sądu nie została odesłana w celu uzupełnienia materiałów. Dobrą, a nawet bardzo dobrą opinię o współpracy z KPP w Opocznie wyraził dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Piotrkowa. Swe zadowolenie okazali też obecni na spotkaniu samorządowcy, podkreślając, że mieszkańcy czują się wyraźnie bezpieczniejsi.
Naradę roczną zakończył insp. Zdzisław Stopczyk, który przygotował pokaz multimedialny, pokazujący miejsce opoczyńskiej jednostki pośród wszystkich jednostek woj. łódzkiego w poszczególnych zakresach działań. Jak wynikało z omówienia poszczególnych zestawień, KPP w Opocznie miniony rok może zaliczyć do udanych, bowiem we wszystkich zestawieniach plasuje się wysoko.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (705) z dnia 14 Stycznia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »