tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Pierwsze przetargi śmieciowe

 
Niewiele ponad miesiąc pozostało do wejścia w życie nowych przepisów rewolucjonizujących dotychczasowy system odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy Opoczno, Drzewica i Mniszków ogłosiły już przetarg na tę usługę

Od 1 lipca gminy przejmują na siebie obowiązek odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi. Przestaną wówczas obowiązywać dotychczasowe umowy indywidualne pomiędzy właścicielami nieruchomości, a firmami odbierającymi śmieci. Do tego czasu samorządy gminne muszą wyłonić w drodze przetargu wykonawców tej usługi i podpisać z nimi umowy. Trzy gminy z naszego powiatu już rozpisały przetargi.
Gmina Opoczno ogłosiła swój przetarg 13 maja. Nakreślono w nim szczegółowo zadania wykonawcy, zaznaczono że mają być one realizowane zgodnie z przepisami ustawy śmieciowej, wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku. W zakresie obowiązków wykonawcy znalazły się wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, opracowanie i dostarczenie mieszkańcom harmonogramu odbierania odpadów oraz sporządzanie szczegółowych raportów i sprawozdań. Gmina postawiła oferentom wysokie wymagania. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem muszą oni dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę 1,5 mln zł. Muszą udokumentować doświadczenie w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami, a także dysponować odpowiednim sprzętem technicznym: co najmniej czterema samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania odpadów zmieszanych, co najmniej trzema pojazdami do odbierania odpadów zbieranych selektywnie (w systemie pojemnikowym, z podziałem na co najmniej dwie frakcje), co najmniej dwoma samochodami bez funkcji kompaktującej oraz co najmniej trzema do wywozu odpadów z kontenerów. Firma ubiegająca się o zlecenie musi także dysponować bazą magazynowo?sprzętowo spełniającą określone wymogi.
Oferentów zapoznano z zakresem zadania: w dokumentach przetargowych podano powierzchnię gminy, ilość mieszkańców oraz liczbę gospodarstw, z uwzględnieniem ich liczebności. Zamieszczono w nich także szacunkową ilość odpadów zbieranych w ciągu roku na terenie gminy (około 11 tys. ton).
Przetarg wygra ten oferent, który zaproponuje najniższą cenę. Umowa zostanie podpisana na 12 miesięcy, do 30 czerwca 2014 roku. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 18 czerwca.
Gmina Mniszków ogłosiła przetarg 9 maja. Na oferty czekać będzie do 22 maja. Jedynym kryterium ich oceny jest najniższa cena. Tu wśród obowiązków wykonawcy usługi, poza odbiorem odpadów ? wyłącznie z posesji zamieszkałych ? oraz ich zagospodarowaniem znalazły się zorganizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (na wyznaczonym terenie przy gminnej czyszczalni ścieków), zapewnienie pojemników do gromadzenia odpadów oraz sprawozdawczość. Gmina zastrzegła, że oferent musi dysponować co najmniej dwoma oznakowanymi samochodami do zbierania odpadów gromadzonych selektywnie, co najmniej dwoma samochodami do zbierania odpadów zmieszanych oraz bazą magazynowo?sprzętową na terenie gminy lub oddaloną od jej granic o nie więcej niż 60 km. Jednocześnie podano, że w 2012 roku z terenu gminy zebrano ponad 570 ton odpadów. Umowa pomiędzy wykonawcą a gminą Mniszków zostanie podpisana na okres do 30 czerwca 2014 roku.
Gmina Drzewica ogłosiła przetarg 14 maja. Różnił się on jednak od tych ogłoszonych przez samorządy Opoczna i Mniszkowa. Przedmiot zamówienia ograniczono bowiem wyłącznie do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i dostarczenie ich na instalację zastępczą w Domasznie. Nie było w nim natomiast mowy o zagospodarowaniu odbieranych odpadów, a przecież jest to istotna część nowego zadania nałożonego na samorządy gminne. Umowa z wykonawcą miała zostać podpisana na okres do 31 grudnia 2015 roku, a więc na 2,5 roku. Oferty można było składać do 24 maja, jednak we wtorek, 21 maja postępowanie unieważniono. Jako powód podano niezgodność z prawem zapisu wskazującego instalacje w Domasznie jako miejsce składowania odpadów. Jednocześnie gmina ogłosiła kolejny przetarg ? tym razem już na odbiór i zagospodarowanie odpadów, które odbywać ma się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem zagospodarowania odpadów województwa łódzkiego. Zmniejszono także okres trwania umowy ? ma ona obowiązywać do 31 grudnia 2014 roku. Od oferentów oczekuje się dysponowania co najmniej dwoma pojazdami do odbierania odpadów zmieszanych, co najmniej dwoma ? do odbierania odpadów zbieranych selektywnie oraz minimum jednego pojazdu bez funkcji kompaktującej. Do zadań wykonawcy, poza odbiorem i zagospodarowaniem odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z koszy ulicznych należeć będzie zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z wykonywanej usługi. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Oferty można składać do 29 maja.
Pozostałe gminy w naszym powiecie jeszcze nie ogłosiły przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów na swoim terenie, ale już przygotowują procedury przetargowe.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 21 (828) z dnia 24 Maja 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »