tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Zdrowie

 O leczeniu

 
Coraz więcej osób wyjeżdża na stałe za granicę, gdzie podejmują pracę i płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne. Być może nie wszyscy wiedzą, że po powrocie do Polski, nie mając odpowiednich dokumentów za leczenie, w razie nagłego zachorowania, będą musieli zapłacić z własnej kieszeni


Z informacji publikowanych na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że mieszkając i pracując choćby w Wielkiej Brytanii, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, Polacy mają prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich, w tym w Polsce, na koszt Wielkiej Brytanii.
O uprawnieniach tych zaświadcza Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ? European Health Insurance Card (EHIC). Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń medycznych w oparciu o EKUZ, w sytuacji nastąpienia nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tak by nie musiał, w związku z koniecznością leczenia, przerywać pobytu w państwie członkowskim. EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu. Ważność EKUZ wygasa zawsze z chwilą utraty tego uprawnienia.
EKUZ wystawiany jest zasadniczo dla trzech kategorii podmiotów, tj. dla osób ubezpieczonych w NFZ, osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. osób objętych decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, nieubezpieczonych osób posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia, osób uprawnionych na zasadach określonych przepisami o koordynacji, tj. osób ubezpieczonych w krajach EFTA i zamieszkujących na terytorium RP, z zarejestrowanym formularzem E109 lub E121. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ. W przypadku Wielkiej Brytanii formularz wniosku można pobrać choćby na poczcie (szczegóły na stronie internetowej: https://www.ehic.org.uk/).
EKUZ nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, oraz osobom, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Z EKUZ można korzystać wyłącznie do czasu podjęcia pracy lub działalności gospodarczej poza granicami Polski. Od chwili podjęcia pracy w innym państwie członkowskim, bez względu na datę umieszczoną na wydanej EKUZ, niezgodnym z prawem jest posługiwanie się kartą w państwie, w którym podjęta została praca oraz w każdym innym państwie członkowskim.
EKUZ wystawiana jest m.in. w związku z wyjazdem związanym z pobytem turystycznym, wyjazdem związanym z pracą, np. w związku z delegacją służbową pracownika najemnego (w tym również pracowników służb mundurowych), wykonywaniem podobnej pracy w innym państwie przez osobę prowadzącą działalność czy też w związku z wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich, wyjazdem do szkoły lub na uczelnię w celu kształcenia się, lub też na praktyki studenckie.
Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek co do zasady w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można otrzymać w oddziale lub delegaturze albo pobrać ze strony internetowej: www.nfz.gov.pl/ue/index.php.
W Wielkiej Brytanii o kartę można aplikować na stronie: www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/?
Starając się o EKUZ w Polsce do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czyli np. w przypadku pracowników ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowaną książeczkę ubezpieczeniową lub zaświadczenie pracodawcy (wg wzoru dostępnego w NFZ). Państwa członkowskie samodzielnie ustalają okres, na jaki wydana jest EKUZ, w szczególności biorąc pod uwagę przewidywany czas trwania uprawnień ubezpieczonego. Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje Kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy. Okres ważności EKUZ nie może przekraczać okresu przyznanego świadczenia. Okres ważności Karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia. EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowego leczenia. Karta uprawnia do korzystania w innych państwach z opieki tylko tych placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie. W większości państw także placówki, działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, pobierają pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów.
Co zrobić w przypadku, gdy potrzebujemy opieki medycznej podczas pobytu w innym państwie członkowskim i nie posiadamy EKUZ? Jeśli jest się uprawnionym do posiadania Karty, należy skontaktować się telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w Polsce z oddziałem wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Oddział wystawi wówczas certyfikat zastępczy ? papierowy dokument zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, który może zostać dostarczony pocztą lub faksem. Jeśli nie udało się uzyskać certyfikatu zastępczego, nie oznacza to, że nie zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna. Jednak prawdopodobnie pacjenci zostaną zobowiązani do pokrycia pełnych kosztów leczenia. Potem istnieje możliwość uzyskania czy to w Polsce, czy choćby w Wielkiej Brytanii zwrotu kosztów poniesionych na leczenie za granicą. Potrzebne do tego są oryginały rachunków i dowodów zapłaty oraz formularz.
Warto też wiedzieć, że wydawany w Wielkiej Brytanii National Insurance Number (NIN) jest odpowiednikiem polskiego NIP?u, czyli numerem identyfikacji podatkowej. Jest to numer nadawany każdemu pracownikowi i jest ważny przez całe życie. Służy on zapewnieniu, że składki na rzecz National Insurance oraz podatek od dochodu są odprowadzane na twoje indywidualne konto ubezpieczenia. Powinno się więc podać ten numer swojemu pracodawcy jak najszybciej po jego otrzymaniu. Trzeba wiedzieć, że przyjeżdżając do Polski ten dokument nie gwarantuje leczenia na rzecz państwa.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 41 (848) z dnia 11 Października 2013r.
W dziale Zdrowie dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »