tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 O dopalaczach i nie tylko

 
XLIV sesja Rady Miejskiej odbyła się w piątek, 27 sierpnia w MDK

Piątkowa sesja Rady Miejskiej okazała się niezwykle pracowita. Radni wnikliwie analizowali przedstawiane informacje i gorąco dyskutowali nad podejmowanymi uchwałami. Przyjęli też sprzeciw wobec legalnego obrotu tzw. dopalaczami. Wśród zaproszonych gości zasiadł po raz pierwszy starosta opoczyński, Józef Róg.
Pierwsza z przyjętych uchwał dotyczyła przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Dolina Pilicy, funkcjonującego jako Lokalna Grupa Działania. O jej działalności opowiedział zebranym zaproszony na obrady prezes stowarzyszenia, Bronisław Helman. Jak zaznaczył, w pierwszym okresie działalności, w 2006 roku stowarzyszenie obejmowało swoim zasięgiem tylko gminy Tomaszów Mazowiecki i Inowłódz. Obecnie jego członkami są również gminy Aleksandrów, Lubochnia, Mniszków, Wolbórz oraz miasta i gminy Przedbórz i Sulejów. Uchwałę o przystąpieniu do stowarzyszenia przyjęła też ostatnio Rada Gminy Sławno. Prezes Helman przedstawił zasady działania stowarzyszenia oraz realizowane przez nie przedsięwzięcia, wyczerpująco odpowiadał również na pytania radnych, którzy po zapoznaniu się z warunkami przystąpienia, wysokości wkładu finansowego (15 tys. zł rocznie) oraz przedstawieniu przykładowych projektów, przyjęli jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu gminy do stowarzyszenia. Jak podkreślał radny Janusz Klimek, członkostwo gminy w stowarzyszeniu otwiera nowe możliwości korzystania z funduszy unijnych.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej, do którego radni mieli szereg pytań. Radny Wołkiewicz pytał m.in. o budowaną drogę technologiczną do żwirowni. Również radnego Marka Ksytę interesowały inwestycje drogowe, m.in. koszt modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz roboty dodatkowe przy budowie północno–zachodniej obwodnicy i ul. Kolejowej. Radny Michałowski pytał o dofinansowanie organizacji tegorocznych dożynek w Drzewicy oraz nieproporcjonalne, jego zdaniem, wysokości dotacji gminy i powiatu do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Burmistrz wyjaśniał, że budowa drogi technologicznej prowadzącej do żwirowni w rejonie Karwic była konieczna, transport żwiru na teren budowy obwodnicy nadmiernie eksploatuje i tak zniszczoną już drogę powiatową, poza tym jest on uciążliwy dla mieszkańców Janowa. Dzięki nowej drodze technologicznej trasę powiatową uda się odciążyć, tym bardziej, że nową drogą transport do żwirowni będzie się odbywał również przy okazji kolejnych inwestycji drogowych. Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego, Andrzej Snopczyński informował z kolei, że koszt budowy dróg dojazdowych do pól w Sobawinach i Modrzewku wyniósł odpowiednio 59 i 55 tys zł. W sprawie robót dodatkowych przy budowie małej obwodnicy wyjaśniał, że są one prowadzone na wniosek wykonawcy, który w trakcie realizacji zadania napotkał na trudności związane z warunkami gruntowo–wodnymi. W ostatnim okresie w rejonie ul. Przemysłowej podniósł się poziom wód gruntowych (obecnie na głębokość 0,5 m od koryta drogi), dlatego konieczne jest wykonanie stabilizacji gruntu. Zdecydowano wykorzystać w tym celu spoiwo lipidur, którego koszt (ponad 30 tys. zł) zostanie ujęty w projekcie w ramach tzw. robót nieprzewidzianych – gmina będzie wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o pokrycie tych kosztów w ramach projektu. Z kolei w przypadku ul. Kolejowej pod ziemią znaleziono wysypisko śmieci, w związku z czym konieczne było wykonanie podsypki z piasku – stąd dodatkowe prace. Kwestię dofinansowania do organizacji dożynek w Drzewicy (dla biorących w nich udział gospodyń z Mroczkowa Gościnnego i Modrzewia oraz „Tramblanki”) wyjaśniła dyrektorka MDK, Monika Matusiewicz, stwierdzajac że na zorganiwaoenie wystawy na dożynkach powiatowych, przygotowanie zespołu oraz zrobienie i ośpiewanie wieńca przeznaczone zostało 2500 zł.
W ramach dyskusji w tym punkcie głos zabrał również starosta Józef Róg, który odniósł się do pytania dotyczącego współfinansowania działalności biblioteki. Radny Michałowski pytał bowiem, czemu gmina Opoczno przeznacza na ten cel znacznie więcej środków niż powiat. Starosta zobowiązał się do analizy zadań jednostki oraz przeznaczanych na ten cel środków, nie składając jednak żadnych deklaracji. Jednocześnie podziękował Radzie Miejskiej za decyzje dotyczące partycypacji w kosztach zadań realizowanych przez powiat, głównie inwestycji drogowych. Wyjaśniał, że budżet powiatu jest inaczej skonstruowany (na dochody składają się głównie subwencje i dotacje), dlatego w przyjętej strategii dotyczącej modernizacji newralgicznych odcinków dróg, dotacje samorządów gminnych są niezwykle istotne. Jedną z takich inwestycji jest budowa drogi powiatowej na odcinku Opoczno – Końskie, która w obliczu planowanej modernizacji linii kolejowej umożliwi dojazd mieszkańcom innych powiatów.
Dobiegające końca wakacje to okres, w którym radni sprawdzają stan przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Informacje na ten temat przedstawił naczelnik Wydziału Oświaty, Janusz Plaskota. W jego ocenie wszystkie placówki są gotowe do rozpoczęcia pracy, choć jak zaznaczył, w przedszkolach nr 4 i 6 prace remontowe będą prowadzone jeszcze we wrześniu. W swoim wystąpieniu podziękował również za przyznanie szkołom dodatkowych środków, o jakie wnioskowali dyrektorzy – wszystkim wnioskującym przyznano w sumie ponad pół miliona złotych.
Później radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w pierwszym półroczu 2010 roku. Dane dotyczące wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych, przedstawiła skarbnik gminy Barbara Bąk. Radni analizowali je szczegółowo na wszystkich komisjach, w związku z czym na sesji obyło się bez dyskusji. Dodajmy, że na dzień 30 czerwca dochody budżetu wyniosły ponad 42 mln zł (wykonano w 45%), a wydatki ponad 48 mln zł (36% planu), w tym wydatki majątkowe w wysokości ponad 10 mln zł (niespełna 20% planu).
Po przedstawieniu sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu 2010 roku radni debatowali o wyższości profilaktyki nad zakazami oraz o braku możliwości prawnych na zakazanie sprzedaży tzw. dopalaczy. Radny Klimek zaproponował ustawienie kamer przed punktami, w których można je legalnie kupić, z kolei radny Pacan wnioskował o zorganizowanie stałych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
W dalszej części spotkania radni przyjęli szereg uchwał. Pierwsze z bloku dotyczyły upoważnienia kierownika OPS do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (taka możliwość wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty) oraz przyjęcia związanych z tym zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej uczniom. Radni przyjęli je jednogłośnie. Kolejną decyzją, mimo wątpliwości, przychylili się do prośby dyrektorki ZSS nr 3, Anety Tokarskiej i zwolnili ją z obowiązku realizacji w najbliższym roku szkolnym tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych. Radni pytali o powody jej rezygnacji z zajęć z młodzieżą. Burmistrz Macierzyński wyjaśniał, że wniosek poparto konkretnymi argumentami – dyrektor, zajmujący to stanowisko od niedawna, zmaga się z wieloma dodatkowymi obowiązkami związanymi z uporządkowaniem wszystkich spraw szkoły po ujawnieniu sytuacji, jakie miały miejsce w placówce kilka lat temu.
Przyjęte w dalszej części zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego gminy dotyczyły uaktualnienia kosztów inwestycji, o których dofinansowanie gmina ubiega się w ramach działania „Infrastruktura kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego. Chodzi o przebudowę MDK, budowę domu ludowego i świetlicy wiejskiej w Kraśnicy oraz świetlicy w Karwicach – projekty przechodzą właśnie ocenę formalną. Ich łączna wartość całkowita to około 10 mln zł.
Spośród wszystkich uchwał najwięcej czasu radni poświęcili na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta położonego przy ul. Biernackiego. Projekt planu przedstawiono radnym już po raz trzeci i również tym razem mieli oni wątpliwości związane z jego założeniami. Najwięcej uwag zgłosił radny Klimek, który po gorącej dyskusji, spierając się z naczelnikiem Lasotą, przeforsował swoje zmiany – większość radnych poparła zgłoszone przez niego wnioski formalne. Chodziło o oznaczenie terenów, na których stoją obecnie budki (przy ul. Biernackiego i przy szpitalu – ostatecznie w obydwu rejonach ustalono, że jest to zabudowa tymczasowa na okres do 4 lat), o wykluczenie możliwości wydzielenia mniejszych działek na terenie szpitala (aby zachować integralność terenu i uniemożliwić prowadzenie na tym terenie działalności) oraz o rozszerzenie możliwości stosowania systemów grzewczych w tym rejonie. Ostatecznie plan przyjęto.
Pozostałe uchwały – w sprawie zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania, ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego, procedury uchwalania budżetu gminy oraz w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok radni przyjęli bez dyskusji.
Ostatni punkt obrad dotyczył przyjęcia apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec legalnego obrotu tzw. dopalaczami. Dyskusja w małym stopniu dotyczyła jednak jego treści. Radni skupili się raczej na jego formie – zastanawiali się, czy powinno być to stanowisko (zaproponowane przez radnego Wijatę), czy właśnie apel (zgłoszony przez radnego Ksytę). Ostatecznie przyjęto apel, którego treść nieco zmieniono, kierując go do parlamentarzystów okręgu nr 10, Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Sejmu. Rada apeluje w nim o prawne uregulowanie problemu poprzez wprowadzenie zakazu sprzedaży, posiadania i reklamy substancji psychoaktywnych. Jednocześnie przyjęto wniosek formalny zgłoszony przez radnego Klimka, dotyczący wprowadzenia do prac wszystkich komisji tematu dopalaczy i profilaktyki w tym zakresie.
W trakcie obrad przewodniczący poinformował o złożonej przez radną Alicję Szczepaniak rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej rady, co związane jest z wycofaniem przez PO poparcia dla burmistrza. Z tego samego powodu radny Mirosław Jędras zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej. Radny Klimek komentując ich decyzje stwierdził, że właściwie obie rezygnacje nie mają już podstaw, bowiem podawane wcześnie powody (zwlekanie z powołaniem presesa ZGM, składowanie skażonej ziemi) są już nieaktualne.
Obrady potrwały do późnych godzin popołudniowych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 35 (686) z dnia 3 Września 2010r.
W dziale Opoczno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »