tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Paradyż

 Wesprą budowę komisariatu

 
Władze gminy Paradyż zdecydowały o przekazaniu działki pod budowę nowej siedziby Komisariatu Policji. Samorząd wesprze tez inwestycje finansowo. Były to najważniejsze decyzje ostatniej, czwartej sesji Rady Gminy, która odbyła się w środę, 28 stycznia

Obrady rozpoczęło tradycyjnie wystąpienie wójta, który przedstawił informacje z działalności w okresie międzysesyjnym. Referował w nim, że gmina podpisała na początku stycznia umowę z wykonawcą remontu świetlicy w Mariampolu (założenia tej inwestycji przedstawiliśmy w grudniu), firmą Mix?Bud z Zachorzowa (za cenę blisko 130 tys. zł) oraz z inspektorem nadzoru tej inwestycji. Podobno prace są już zaawansowane i najprawdopodobniej zostaną zakończone przed terminem wyznaczonym w związku z koniecznością pilnego rozliczenia dotacji z PROW na koniec kwietnia. Mówił też o przystąpieniu do sporządzenia dwóch dokumentów planistycznych dotyczących gospodarki energetycznej gminy, o trwających spotkaniach wiejskich oraz o realizacji w szkołach w Paradyżu i Przyłeku projektów edukacji ekologicznej dofinansowanych z WFOŚiGW (o czym już pisaliśmy). Odpowiadając na zapytania radnego Michalskiego wójt zapewniał, że zajmie się sprawą suchych drzew w parku zagrażających powaleniem na pobliskie garaże oraz poprawą ? najprawdopodobniej kruszywem ? drogi prowadzącej do bloków w Paradyżu (o ile nie stała się ona własnością mieszkańców). W poruszonej nie po raz pierwszy kwestii chodnika na ul. Przedborskiej oznajmił, że jeśli władze powiatu zdecydują o jego budowie, gmina podejmie współpracę z powiatem. W tej części spotkania wójtowi gratulowano także odznaczenia przyznanego przez ministra obrony narodowej, srebrnego medalu "Za zasługi dla obronności kraju", który w 26 stycznia odebrał razem z Markiem Gwaderą, pracownikiem Urzędu Gminy.
Głównym tematem obrad była budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Paradyżu. W tej części spotkania uczestniczyli komendant powiatowy KPP w Opocznie, insp. Janusz Myga oraz jego zastępca, mł. insp. Dariusz Szulc. Jak informowano, budowa nowego lokalu wpłynęłaby na podniesienie poziomu obsługi społeczeństwa, jak również warunków pracy funkcjonariuszy, a w efekcie na poprawę stanu bezpieczeństwa. Inwestycja miałaby być realizowana w ramach Program standaryzacji komend i komisariatów policji, finansowanego głównie z budżetu państwa. Gmina Paradyz zdecydowała się na swój wkład w jej realizację. Rada przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu budowy nowego budynku komisariatu oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. W jej ramach cztery działki położone przy trasie K74, pomiędzy starą mleczarnią a stacją gazu, o łącznej powierzchni 0,17 ha przekazano na rzecz Skarbu Państwa zaznaczając w dokumencie ich przeznaczenie. Darowiznę obwarowano jednak warunkami ? gmina będzie mogła ja cofnąć, jeśli budowa nowego komisariatu nie ruszy w ciągu najbliższych 3 lat i nie zakończy się w ciągu 5. Samorząd zdecydował się także wesprzeć inicjatywę finansowo. Zadeklarował w uchwale, że w tym roku przekaże 50 tys. zł na wykonanie dokumentacji tej inwestycji. Jak wyjaśniał wójt, środki te pochodzić będą z przychodów z podatku od nieruchomości ? tegoroczna podwyżka jego stawki spowoduje zwiększenie wpływów z tego tytułu, zwłaszcza z Ceramiki Paradyż, której kierownictwu również zależy na budowie nowego komisariatu. Gmina zobowiązała się także wspierać finansowo realizację zadania ? kwota tego wsparcia ma zależeć od możliwości budżetowych.
Rada poparła te decyzje niemal jednogłośnie, od głosu wstrzymał się jedynie radny Jacek Michalski, jedyny radny nie pochodzący z obozu wójta. Podkreślał on jednak, że nie jest przeciwny budowie komisariatu, nie podoba mu się jednak lokalizacja nowego obiektu. Dopytywał, czy nie ma prawnych przeciwwskazań usytuowania komisariatu na działkach uwłaszczonych niegdyś pod kanalizację i czy ten zamiar nie koliduje z planem zagospodarowania miejscowego. Jak wyjaśniano, cel wywłaszczenia został zrealizowany, dlatego teraz teren można przeznaczyć na inny cel (w razie wątpliwości były właściciel zawsze może zaskarżyć decyzje do wojewody). Z kolei w planie zagospodarowania przeznaczono ten obszar na usługi, a nie pod działalność rolniczą, więc komisariat może tam powstać. Wójt wyjaśniał, że brano pod uwagę inne lokalizacje, ta jednak wydaje się najbardziej odpowiednia, mimo przesunięcia centrum miejscowości. Rozważano m.in. działkę położona obok Urzędu Gminy, jednak z uwagi na fakt, iż jest to teren widokowy na klasztor, a komisariat będzie miał wysoki maszt, najprawdopodobniej tę lokalizację zakwestionowałby konserwator zabytków. Z kolei przeznaczenie na ten cel działki pomiędzy ośrodkiem zdrowia, a szkołą pozbawiłoby te instytucje tak potrzebnego parkingu. Wybrany ostatecznie teren jest uzbrojony w siec wodociągową i kanalizacyjną, a obok znajduje się transformator. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że inwestycja znajdzie się na liście planowanych do realizacji ze środków budżetu państwa. Komendant Myga dziękując za przychylność rady podkreślał, że powstanie nowej siedziby policji z pewnością przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców, a w przyszłości, bez względu na zmiany w kierownictwie KPP, będzie ważnym argumentem przemawiającym za pozostawieniem paradyskiego komisariatu w lokalnej strukturze policji.
W dalszej części sesji radni zdecydowali o przystąpieniu do "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Paradyż" oraz "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Paradyż". Dokumenty te pozwolą m.in. ubiegać się o środki unijne na planowane instalacje pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w szkołach w Wójcinie i w Paradyżu, ale także na pozyskiwanie dotacji na podobne przedsięwzięcia przez mieszkańców. Wybrano też przedstawiciela gminy ? wójta ? do Rady Społecznej opoczyńskiego szpitala, uchwalono Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i dokonano zmian w budżecie gminy.
Na zakończenie omawiano bieżące problemy zgłaszane głównie przez sołtysów, a dotyczące m.in. nielegalnego wywożenia ścieków przez mieszkańców, którzy unikają podłączenia do kanalizacji (gmina pozyskała dofinansowanie z NFOSiGW, ci, którzy nie skorzystali, teraz muszą sami sfinansować budowę przyłączy), braku stacji paliw w Paradyżu (Orlen prowadzi prace planistyczne, główną przeszkoda jest organizacja ruchu, bo stacja usytuowana jest przy samym skrzyżowaniu), kontroli WIOŚ?u na żwirowni w Irenowie (istnieją obawy, że właściciel w ramach rekultywacji wyrobiska wywozi tam odpady niebezpieczne), czy zalanych pól. Wójt przyznał, że stan urządzeń melioracyjnych to obecnie największy problem gminy, która nie może poprawiać rowów melioracyjnych na prywatnych terenach rolników. Jeśli właściciele działek się zgodzą, w najbliższym czasie wykona jednak rów odwadniający koło cmentarza. Sporo czasu poświęcono także debacie na temat stanu rolnictwa, głównie spadku cen skupu mleka i żywca, których producentów w gminie Paradyż jest bardzo wielu.


Andrzej Dynkiewicz   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (916) z dnia 6 Lutego 2015r.
W dziale Paradyż dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »