tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Ciekawostki

  Jak działa Parlament Europejski?

 
Rytm życia i pracy parlamentu Europejskiego wyznacza kalendarz, który podzielony jest na tygodnie oznaczone kolorami: różowym, czerwonym, niebieskim i turkusowym. Kolory odpowiadają poszczególnym etapom działalności parlamentarnej. Aby prace przebiegały bez zakłóceń, potrzebna jest jeszcze sprawna organizacja i wsparcie administracyjne. Tryby machiny są dobrze naoliwione, każdy zna w niej swoje miejsce i nic nie pozostawia się przypadkowi


Tygodnie różowe to czas pracy komisji parlamentarnych. Parlament europejski ma 20 stałych komisji, specjalizujących się w konkretnych dziedzinach, takich jak środowisko naturalne, transport, przemysł czy budżet. Zadaniem komisji, których skład odzwierciedla różne orientacje polityczne zgromadzenia i charakteryzuje się zmienną liczbą członków, jest przygotowanie prac posiedzeń plenarnych. Podczas posiedzeń komisji posłowie do Parlamentu Europejskiego przystępują do pierwszej z serii dyskusji i głosowań nad sprawozdaniami, wyrażającymi ich opinie na temat proponowanych aktów prawnych lub projektu budżetu UE na kolejny rok. Opracowują również tzw. sprawozdania z własnej inicjatywy, w których zalecają Komisji Europejskiej i rządom państw członkowskich podjęcie działań w określonej dziedzinie.
Tygodnie czerwone to czas posiedzeń plenarnych, a tym samym szczególny okres pracy Parlamentu. W sali obrad plenarnych w Strasburgu, a w przypadku krótszych sesji dodatkowych ? w Brukseli, gromadzą się wówczas wszyscy eurodeputowani. Przyjęte w komisjach sprawozdania są ponownie dyskutowane, po czym następuje wniesienie poprawek i przyjęcie ostatecznego tekstu, odzwierciedlającego oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Poza sprawozdaniami posłowie europejscy przyjmują tzw. rezolucje, a także zwracają się z pytaniami dotyczącymi spraw bieżących bezpośrednio do przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady. Posłowie do Parlamentu Europejskiego przyjmują również wizyty głów państw i osobistości z całego świata.
Tygodnie niebieskie to czas dla grup politycznych. Posłowie do Parlamentu Europejskiego tworzą grupy według poglądów politycznych, a nie grup narodowościowych. Aby utworzyć grupę polityczną, potrzeba określonej minimalnej liczby posłów reprezentujących różne państwa członkowskie. Parlamentarzystów, którzy nie należą do żadnej grupy, określa się jako niezrzeszonych. Podczas tzw. tygodni grup politycznych, które poprzedzają zazwyczaj sesje plenarne, każda grupa uzgadnia i formułuje stanowiska wobec poszczególnych zagadnień wpisanych do porządku dziennego, których będzie następnie bronić przed zgromadzeniem.
Tygodnie turkusowe to czas delegacji i wizyt posłów w okręgach wyborczych. Kilka tygodni w roku rezerwuje się na wizyty deputowanych do Parlamentu Europejskiego w okręgach wyborczych, z których pochodzą, tak aby mogli pełnić funkcje lokalne i spotykać się z wyborcami w terenie. Przeznacza się je także na delegacje do innych części świata.
W Parlamencie Europejskim istotny jest podział zadań. Główną rolę odgrywa tu przewodniczący, który jest wybierany przez deputowanych do Parlamentu Europejskiego na okres dwóch i pół roku. Kieruje on wszystkimi działaniami instytucji, przewodniczy obradom plenarnym oraz podpisuje budżet i przyjęte wspólnie z radą akty prawne. Przewodniczący reprezentuje parlament w stosunkach zewnętrznych oraz relacjach z pozostałymi instytucjami Unii. Parlament mianuje także 14 wiceprzewodniczących, z których każdy ma ściśle określony zakres kompetencji.
Konferencja Przewodniczących skupia wokół przewodniczącego parlamentu przewodniczących wszystkich grup politycznych. Zajmuje się organizowaniem i planowaniem prac parlamentu, np. poprzez ustalanie kalendarza oraz porządku dziennego obrad plenarnych lub składów komisji i delegacji. Prezydium jest organem odpowiedzialnym za sprawy administracyjne, kadrowe i organizacyjne parlamentu. W jego skład wchodzi przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący oraz kwestorzy wybrani przez zgromadzenie. Prezydium ma również uprawnienia w sprawach dotyczących budżetu parlamentu. Na potrzeby Parlamentu Europejskiego działa złożona administracja. Zadaniem Sekretariatu Generalnego jest wspieranie posłów w wykonywaniu obowiązków. Sekretariat zatrudnia ponad 5 tys. osób (z których jedną czwartą stanowią tłumacze ustni i pisemni) pracujących w Brukseli, Lusemburgu i Strasburgu oraz biurach informacyjnych w państwach członkowskich. Łącznie z personelem grup politycznych oraz asystentami posłów to około 7 tys. osób, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie machiny parlamentarnej.
Parlament Europejski dysponuje wielojęzyczną obsługą wszystkich sesji plenarnych i pozostałych posiedzeń, podczas których posłowie mogą wypowiadać się w dowolnym języku urzędowym UE. Wszystko, co mówią, jest tłumaczone przez tłumaczy w trybie symultanicznym. Dzięki tłumaczom również dokumenty robocze parlamentu są sporządzane we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Odzwierciedla to różnorodność kulturową Unii Europejskiej i podkreśla jej wartość, zapewniając jednocześnie dostęp do prac posłów wszystkim obywatelom Unii.
Na przełomie listopada i grudnia uczestniczyłam w wyjeździe studyjnym do Brukseli na zaproszenie eurodeputowanego Jacka Saryusz?Wolskiego. Miałam m.in. okazję zwiedzić budynek parlamentu, uczestniczyć w minisesji plenarnej oraz porozmawiać z inicjatorem wyjazdu. Jacek Saryusz?Wolski jest już drugą kadencję deputowanym do Parlamentu Europejskiego, dwukrotnie wybranym z okręgu łódzkiego (w 2004 oraz w 2009 roku). Od 2004 roku jest członkiem Biura Frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL) oraz przewodniczącym polskiej delegacji (PO?PSL) we Frakcji EPL w Parlamencie Europejskim.
W latach 2004?2009 sprawował m.in. funkcje wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (2004?2007), przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych w PE (2007?2009) oraz pracował w Komisji Budżetowej PE i Delegacji ds. stosunków z Rosją.
Obecnie, od 2009 roku przewodniczy Delegacji ds. Stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, wiceprzewodniczy Zgromadzeniu Parlamentarnemu Euronest, ponadto pracuje w: Komisji Spraw Zagranicznych PE, Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego, Komisji Budżetowej PE, Delegacji ds. Współpracy Parlamentarnej UE?Armenia, UE?Azerbejdżan oraz UE?Gruzja oraz we Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym AKP?EU. Działalność europosła Jacka Saryusz?Wolskiego w Parlamencie Europejskim to przede wszystkim: wystąpienia plenarne, interpelacje poselskie, opinie oraz projekty rezolucji.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (754) z dnia 23 Grudnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »