tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Drzewica

 Zapowiada się długa sesja

 


Na środę, 29 czerwca zaplanowano siódmą w obecnej kadencji sesję Rady Gminy i Miasta. Początek o godz. 10.00. Proponowany porządek obrad jest bardzo obszerny i zawiera trzydzieści punktów.
W pierwszej części posiedzenia Rada zapozna się ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu za 2010 rok, informacją o stanie mienia gminy i zestawieniem finansowym, sprawozdaniami z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2010 rok oraz z wykonań budżetów Ośrodka Kultury Gminy i Miasta, Biblioteki Samorządowej i Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Później odbędzie się procedura absolutoryjna. Najpierw przedstawione zostaną trzy uchwały ? jedna komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi oraz dwie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni podejmą uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a po powołaniu komisji skrutacyjnej wezmą udział w głosowaniu nad uchwałą absolutoryjną.
Dalsza część sesji to blok uchwał w sprawach: * zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta na lata 2011?2014 * udzielenia pomocy finansowej powiatowi opoczyńskiemu reprezentowanemu przez zarząd powiatu * ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez gminę i miasto * udzielenia poręczenia kredytu bankowego Lokalnej Grupie Działania ?Nad Drzewiczką? * uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta * stwierdzenia zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium * uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta i gminy dla terenów wokół zalewu * zmiany uchwały z 25 maja 2009 r. dotyczącej określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych * zmiany uchwały z 6 kwietnia 2009 r. dotyczącej uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę i miasto * zmiany uchwały z 15 marca 1999 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i miasto * zmiany w statucie Miejsko?Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej * trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania * uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Sesję zakończą odpowiedzi burmistrza na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania oraz sprawy różne.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 25 (728) z dnia 24 Czerwca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »