tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Za miesiąc wybory

 
Za niespełna trzy tygodnie, w cieniu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz powodzi, jaka w ostatnich tygodniach nawiedziła nasz kraj, Polacy wybiorą nowego prezydenta

Postanowieniem z 21 kwietnia marszałek Sejmu zarządził wybory prezydenckie. Odbędą się one w niedzielę, 20 czerwca.
Udział w głosowaniu mogą wziąć wyłącznie obywatele Polski, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat. Nie oznacza to, że wszyscy pełnoletni obywatele mogą głosować. Prawa wybierania nie mają osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu oraz osoby pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Według stanu na 31 marca 2010 roku do wyborów może przystąpić 30.549.236 osób.
Każdy wyborca jest wpisywany do spisu wyborców, sporządzanego przez gminy. W takim spisie, sporządzanym dla danego obwodu głosowania, znajdą się zameldowani na pobyt stały, którzy są uprawnieni do głosowania i nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu. Z urzędu wpisani zostaną również do niego wyborcy, których wpisano do rejestru wyborców na własny wniosek. Osoby wpisane do spisu wyborców będą ujęte w tym spisie również w przypadku przeprowadzania drugiej tury wyborów. Można jednak być wpisanym wyłącznie do jednego spisu wyborców, dlatego jeżeli ktoś chce zagłosować poza miejscem swojego stałego zameldowania, musi zadbać o to wcześniej.
Wyborcy przebywający poza miejscem stałego zameldowania, przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru wyborców na własny wniosek oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą wziąć udział w głosowaniu w miejscu swojego czasowego pobytu. W tym celu muszą jednak na własny wniosek zostać dopisani do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu, na terenie którego przebywają. Taki wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w dziesiątym dniu przed dniem wyborów, czyli do 10 czerwca.
Na podobnych zasadach mogą głosować żołnierze, ratownicy, policjanci i inni funkcjonariusze, przebywający poza miejscem zamieszkania. Chodzi o żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym. Jeżeli chcą oni wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości. Muszą go złożyć w urzędzie gminy w terminie od 30 maja do 6 czerwca – chyba, że przybędą do miejsca zamieszkania po tym terminie, wtedy stosowny wniosek mogą złożyć najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, czyli do 18 czerwca.
Jeżeli wyborca zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Może z nim głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie, najpóźniej w drugim dniu przed wyborami, czyli 18 czerwca. Urząd wydaje dwa zaświadczenia – o prawie do głosowania w dniu pierwszego oraz w dniu ponownego głosowania. Jeżeli w okresie od pierwszego do ponownego głosowania wyborca zmieni miejsce pobytu, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w drugim dniu przed dniem ponownego głosowania, czyli do 2 lipca. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku utraty wydanego zaświadczenia (z powodu zagubienia, zniszczenia, czy innych przyczyn), nie można otrzymać kolejnego zaświadczenia, ani zagłosować w obwodzie właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania.
Możliwości udziału w głosowaniu nie będą pozbawieni wyborcy przebywający w tym okresie w szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych. Zostaną oni wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach (również w drugiej turze). Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Może się jednak okazać, że niektórzy wyborcy trafią do szpitala lub aresztu w dniu wyborów. Wtedy będą mogli zagłosować w obwodach specjalnych tylko pod warunkiem, że posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania. Takie zaświadczenie, wydane przez odpowiedni urząd gminy, będzie również potrzebne, jeśli osoba głosująca w pierwszej turze w szpitalu, areszcie lub zakładzie karnym, będzie chciała zagłosować w drugiej turze w innym obwodzie. Wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania, będą mogli być dopisani do spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego a dniem ponownego głosowania.
Osobne zasady dotyczą również wyborców niepełnosprawnych. Mogą oni głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie swojej gminy, w którym lokal wyborczy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu do 15 czerwca powinni złożyć w urzędzie gminy wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Jednocześnie automatycznie zostaną skreśleni ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
Teren powiatu opoczyńskiego podzielony jest obecnie na 68 obwodów głosowania. Wśród wszystkich lokali 11 jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Taka ilość odpowiednio dostosowanych lokali wyborczych jest zgodna z obowiązującymi przepisami, które zobowiązują gminy do przygotowania takiego lokalu na każde 15 tys. mieszkańców – co najmniej jednego w każdej gminie.
Niepełnosprawni mieszkańcy gminy Opoczno mają do wyboru trzy obwody głosowania. Do ich potrzeb dostosowane są lokale wyborcze w ZS w Mroczkowie Gościnnym, w Przedszkolu nr 8 i w ZSS nr 1. Z kolei w gminie Paradyż niepełnosprawni wyborcy mogą zagłosować albo w ZSS w Paradyżu, albo w remizie OSP w Stawowicach. W pozostałych gminach naszego powiatu osoby niepełnosprawne nie mają wyboru, ponieważ w każdej z nich tylko jeden lokal odpowiada określonym wymaganiom. Są to lokale w: remizie OSP w Drzewicy, SP w Miedznej Drewnianej (gmina Białaczów), Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie, SP w Poświętnem, Publicznym Gimnazjum w Szadkowicach (gmina Sławno) oraz w remizie OSP w Chełstach (gmina Żarnów).
Niektórzy mogą zagłosować za pośrednictwem pełnomocnika. Takie prawo przysługuje wyborcom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. Wnioski o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania można składać do 10 czerwca.
Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, również może wziąć udział w głosowaniu. Będzie mógł zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania, o ile przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą (np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą).
W wyborach wezmą także udział osoby stale zamieszkałe za granicą. Podstawą ich udziału w głosowaniu będzie zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez konsula (o ile wyborca został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą). W krajach całego świata utworzono w sumie 253 obwody do głosowania.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (673) z dnia 4 Czerwca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »