tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Z bezrobociem jak z wiatrakami

 
Mimo działań podejmowanych przez PUP stopa bezrobocia w naszym powiecie rośnie w zastraszającym tempie

W końcu grudnia zarejestrowanych było 5.817 osób. To o blisko 1,5 tys. więcej niż w grudniu 2008 roku. Stopa bezrobocia w powiecie na koniec ubiegłego roku wyniosła 16,2% i była zdecydowanie wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej.
O ile stopa bezrobocia w województwie łódzkim jest z reguły zbliżona do stopy krajowej, to naszym powiecie zawsze jest o kilka punktów procentowych wyższa. I tak w 2007 roku wyniosła 17,1% (kraj 11,4%), w 2008 spadła do 12,7% (kraj 9,5%), w 2009 ponownie wzrosła. Na koniec stycznia 2009 roku wynosiła jeszcze 13,6% i z każdym miesiącem stopniowo rosła osiągając 16,2% na koniec grudnia (w kraju 11,9%).
W 2009 roku z ewidencji bezrobotnych z różnych przyczyn wyrejestrowało się 2.214 osób. Niestety nowo zarejestrowanych było znacznie więcej – 8.151. Główną przyczyną tak dużego napływu bezrobotnych były zwolnienia grupowe w dwóch dużych zakładach – w Opocznie I i w Gerlachu, które zwolniły łącznie 181 osób. Część osób bezrobotnych zarejestrowała się też w ubiegłym roku wiedząc, że dla zarejestrowanych w 2010 roku okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosił nie 12, a 6 miesięcy. Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku rejestrowały się także w celu uzyskania stypendiów, zasiłku rodzinnego, świadczeń z opieki społecznej lub dopłat do czynszów mieszkaniowych.
Największą grupę bezrobotnych stanowiły na koniec roku kobiety – 3.004. Prawo do zasiłku miało 2.060 osób. W grupie 5.817 bezrobotnych było 1.349 osób w wieku do 25 roku życia, 2.325 długotrwale bezrobotnych, 1.061 osób powyżej 50 roku życia, 1.348 osób bez kwalifikacji zawodowych oraz 215 osób niepełnosprawnych.
Pod względem podziału terytorialnego największą grupę bezrobotnych stanowili, z oczywistych względów, mieszkańcy gminy Opoczno. Na koniec roku zarejestrowanych ich było 2.743, w tym 1.485 kobiet (54%). Znaczącą grupę bezrobotnych stanowili także mieszkańcy gminy Drzewica – 958 (w 482 kobiety), Sławno – 510 (251 kobiet), Białaczów – 490 (254 kobiety) i Żarnów – 447 (203 kobiety). Pozostali bezrobotni to mieszkańcy gmin Paradyż (269, w tym 135 kobiet), Mniszków (230, w tym 99 kobiet) i Poświętne (najmniej –170, w tym 95 kobiet).
Na aktywizację osób bezrobotnych przeznaczono w ubiegłym roku 13.758.197 zł. To pond 3 mln zł więcej niż w 2008 roku. Na tę kwotę złożyły się środki z Funduszu Pracy przyznane przez ministra pracy i polityki społecznej oraz pozyskane fundusze z rezerwy ministerialnej oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), łącznie 64% sumy przeznaczonej na walkę z bezrobociem. W ramach walki z bezrobociem realizowano programy „Misja – pomocna dłoń” i „Małe i średnie przedsiębiorstwa”, projekty „Lepsze jutro” i „Zostań przedsiębiorcą” oraz działanie „Siła w nas”. Aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 2.187 osób, o 469 więcej niż w roku 2008.
Przyjrzyjmy się bliżej aktywnym formom przeciwdziałania bezrobociu. Od stycznia do grudnia ubiegłego roku objęto nimi 2.187 osób z terenu powiatu opoczyńskiego. Najwięcej, bo aż 755 z nich, skierowano na staże. Dużą grupę stanowili również bezrobotni skierowani na roboty publiczne (378) i prace interwencyjne (301). Są to trzy najczęściej realizowane formy. Poza tym 118 osób skierowano na przygotowanie zawodowe, a 263 objęto szkoleniami. Pracodawcy chętnie korzystali z możliwości pozyskania środków na wyposażenie i doposażenie miejsc pracy – w ramach tej formy zatrudnili w sumie 189 osób. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznano z kolei 150 bezrobotnym. Prace społecznie użytecznie podjęło 21 osób, a 6 rozpoczęło studia podyplomowe. Bezrobotni korzystali także z poradnictwa zawodowego (3.261) oraz zajęć aktywizacyjnych (szkolenie w klubie pracy ukończyły 42 osoby, a w zajęciach aktywizacyjnych uczestniczyło 547 osób).
W tym roku na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na terenie naszego powiatu ze środków Funduszu Pracy przyznano 8.284.300 zł. Na początku roku PUP otrzymał część tej kwoty, około 2,5 mln zł. Środki te szybko rozdysponował, w związku z czym na początku marca wstrzymał przyjmowanie wniosków: o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu, o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Obecnie, po otrzymaniu pełnej kwoty przyznanej przez MPiPS, PUP wznowił zawieszone przyjmowanie wniosków i prowadzi nabory na wszystkie działania.
Zainteresowanie zatrudnieniem w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu jest bardzo duże. Same tylko gminy z terenu naszego powiatu złożyły zapotrzebowanie na zatrudnienie 545 osób. Na chwilę obecną podpisały jednak umowy na zatrudnienie zaledwie 30 osób. To 5% zgłoszonego do urzędu zapotrzebowania. Gmina Opoczno zgłosiła na ten rok zapotrzebowanie na 81 pracowników, a otrzymała dopiero 4. Drzewica przy zapotrzebowaniu na 116 zatrudniła 3 osoby. Podobnie kwestia stażystów, pracowników interwencyjnych i robotników publicznych wygląda w pozostałych gminach. Mniszków zatrudnił 3 osoby (zapotrzebowanie na 43), Sławno – 2 (zapotrzebowanie na 50), Poświętne – 4 (zapotrzebowanie na 30), Żarnów – 2 (zapotrzebowanie na 54), a Paradyż – 4 (zapotrzebowanie na 104). Na chwilę obecną najwięcej pracowników na podstawie umowy z PUP–em zatrudniła gmina Białaczów, która przy zapotrzebowaniu na 67 osób zatrudniła już (aż?) 8 osób.
Do tej pory o zorganizowanie poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu podpisano 106 umów. W ich ramach zatrudniono w sumie (w jednostkach samorządowych, instytucjach oraz w przedsiębiorstwach prywatnych) 77 stażystów i 39 pracowników interwencyjnych, zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia 11 miejsc pracy, 21 osób skierowano na szkolenia, a 4 osobom sfinansowano studia podyplomowe. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczono do tej pory 1.738.789,54 zł.
Jednocześnie PUP realizuje projekt „Zostań przedsiębiorcą”, finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego wartość wynosi ponad 875 tys. zł. W jego ramach od osób, które ukończyły blok szkoleniowo–doradczy, przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do 40 tys. zł. Takie wsparcie otrzyma w tym roku 20 osób. Z kolei w ramach projektu systemowego „Lepsze jutro” finansowane są staże (do 6 miesięcy), prace interwencyjne w jednostkach samorządu terytorialnego (do 5 miesięcy) oraz szkolenia grupowe. Ze środków projektu finansowane też będą jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Urząd złożył również wniosek o dodatkowe środki z rezerwy MPiPS z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób do 30 roku życia (1.126.190 zł) oraz wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Lepsze jutro” (wnioskowana kwota 4.460.800 zł).
PUP kontynuuje także współpracę z Fundacją Interregion. Dotyczy ona objęcia aktywizacją zawodową i przywróceniem na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku urząd kosztem 486 tys. zł sfinansuje świadczenia integracyjne dla 50 osób.
Według opublikowanych przez GUS danych na koniec lutego stopa bezrobocia w opoczyńskim wyniosła 17,4%. To rekord ostatnich kilku lat. Dla porównania w tym samym okresie w województwie bezrobocie wyniosło 12,8%, a w kraju 13%.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (666) z dnia 16 Kwietnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »