tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 XVII Sesja

 


Rady Miejskiej odbędzie się 30 marca o godz. 11.00 w Domu Ludowym w Kraśnicy (sic!) a jej porządek obejmuje: sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej * sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011, w tym sport i kultura fizyczna * informację z działalności KP PSP oraz jednostek OSP z terenu gminy za rok 2011. Ocena działalności OSP w gminie Opoczno w zakresie ochrony przeciwpożarowej * informacja o programach związanych z zapobieganiem bezrobociu ? bezrobocie w gminie Opoczno * ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011.
Radni podejmą uchwały w sprawach: * uchwalenia statutu Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego * nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej * stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Sołectwa Libiszów z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno * miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Libiszów * zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych * zmiany uchwały nr XII/102/11 Rady Miejskiej z 16 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 zmienionej uchwałą nr XIII/118/11 Rady Miejskiej z 28 grudnia 2011 roku * zmiany uchwały nr XII/101/11 Rady Miejskiej z 16 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, zmienionej uchwałą nr XV/128/12 Rady Miejskiej z 27 stycznia 2012 roku * ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału * wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez OSP w Kraśnicy * wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez firmę Web?Net * wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Opoczno przez firmę FHU Goniec * ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Opoczno * ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Opoczno * ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Opoczno * uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy * udzielenia dotacji na roboty budowlane i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków * udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego * przekazania środków finansowych policji * zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Opoczno na lata 2012?2020 * wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy * wniesienia aportu do spółki PGK w postaci rzeczowej i finansowej * zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2012 * rozpatrzenie skargi Janiny Podlewskiej.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (767) z dnia 23 Marca 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »