tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Wstęp do rewolucji śmieciowej

 
Wywiązując się z obowiązków ustawowych, Rada Gminy i Miasta w Drzewicy przyjęła sześć uchwał, które zmieniają system odbioru i gospodarki odpadami. Nowe przepisy, w tym wyższe stawki, wejdą w życie najpóźniej 1 lipcaGrudniowa sesja Rady Gminy i Miasta była jedną z najważniejszych w 2012 roku


Rewolucyjne zmiany wymusiła nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej głównym celem jest wprowadzenie w Polsce europejskich standardów gospodarowania śmieciami komunalnymi. Chodzi przede wszystkim o odzyskanie surowców wtórnych, aby chronić zasoby naturalne.

Na barkach gminy
Realizacja całego pakietu zadań będzie należała do gmin. Samorząd musi przeprowadzić obowiązkowy przetarg i podpisać umowę z jego zwycięzcą, który odbierze i zagospodaruje wszystkie odpady z terenu gminy. Przedsiębiorca startujący w przetargu jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy, w której zamierza funkcjonować.
Mieszkańcy nie będą już podpisywali indywidualnych umów z firmą odbierającą śmieci (na terenie gminy i miasta Drzewica usługę wykonuje obecnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Będą za to odprowadzać do gminy quasi?podatek śmieciowy i w efekcie zapłacą więcej niż dotychczas.
Na wyższe koszty systemu wpłynie zwiększony zakres usługi (częstszy odbiór i bardziej rozbudowane sortowanie śmieci), wzrost kosztów zagospodarowania odpadów ze względu na zamykane składowisko, utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz administracyjna obsługa systemu.
Zdecydowana większość gmin źle ocenia zmianę przepisów, jednak do nowych warunków trzeba się dostosować. Zgodnie z zapisami ustawy, do końca 2012 roku samorządy miały ustalić nowe zasady odbioru i gospodarowania odpadami oraz stawki opłaty śmieciowej. Również ten fakt spotkał się z dużą krytyką, ponieważ realne koszty będą tak naprawdę znane dopiero po rozstrzygnięciach przetargowych.

Pakiet sześciu uchwał
W gminie Drzewica najważniejsze decyzje zapadły 28 grudnia podczas XXIII sesji Rady Gminy i Miasta. Radni przyjęli sześć uchwał w sprawach: * uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Drzewica * wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości * terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi * ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych * szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości * wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli zamieszkanych nieruchomości.
Zaproponowane przez burmistrza projekty zostały szeroko omówione na komisjach resortowych. Podczas sesji podniesione kwestie jeszcze raz wyjaśniali burmistrz Janusz Reszelewski, wiceburmistrz Edward Podkowiński i prezes PGKiM Bożena Pilipczuk. Z sali padły głosy o obniżeniu stawek i przeniesieniu głosowań na styczeń, ale ostatecznie obyło się bez niespodzianek.
Prezentujemy główne założenia uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miasta Drzewica.

Ile zapłacimy
Nowa ustawa przewiduje kilka możliwości sposobu naliczania tzw. opłaty śmieciowej ? od mieszkańca, w przeliczeniu na powierzchnię mieszkań, od zużycia wody. Możliwe jest również wprowadzenie opłaty ryczałtowej od gospodarstwa domowego.
Na terenie gminy i miasta opłata za odbieranie odpadów komunalnych będzie ustalana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących (a nie zameldowanych) daną nieruchomość.
? Ta propozycja wydaje się najbardziej sprawiedliwa, ale ma też swoją wadę. Zapisy ustawy mówią o osobie zamieszkałej. Nie wiadomo, jak mają się np. do studentów, którzy przyjeżdżają do domów raz czy dwa w miesiącu. Interpretacja tych przepisów nie jest na razie znana ? powiedział wiceburmistrz Podkowiński.
Miesięczna stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniesie 5 zł od jednego mieszkańca, natomiast za odpady zmieszane 10 zł od jednego mieszkańca. Opłatę będzie stanowił iloczyn przyjętej stawki oraz liczby mieszkańców.
Osoby segregujące śmieci zapłacą więc mniej. Takie rozwiązanie ma motywować do selektywnej zbiórki odpadów, która na terenie gminy Drzewica realizowana jest już niemal dekadę.
? Propozycje regulaminowe idą w dobrym kierunku. Zapewniają odbiór wszelkiego rodzajów odpadów, jakie można potencjalnie wyprodukować. Zmierzają do tego, by zmieszanych śmieci komunalnych, które w systemie gospodarowania odpadami są przecież najdroższe, było jak najmniej ? oceniła Bożena Pilipczuk.
Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Określi on liczbę mieszkańców i sposób gospodarki odpadami ? czy będzie segregował śmieci czy też nie.
Pierwszą deklarację należy złożyć do 31 marca. Pierwsza opłata powinna zostać uiszczona do 20 lipca w kasie UGiM, przelewem na rachunek bankowy gminy bądź w drodze inkasa.

Co odbiorą?
W zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą: * niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne * odpady selektywne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), popioły * odpady selektywne: ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe i zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory. Co ważne, te odpady będą odbierane w każdej ilości.
Zmieszane śmieci, odpady zielone a także pozostałości z sortowania zostaną przekazane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
Dla mieszkańców gminy i miasta nowością będzie tak naprawdę tylko selekcja odpadów biodegradowalnych, którymi są przede wszystkim resztki roślinne (nieporażone przez choroby i szkodniki) tj. liście, chwasty, trawa (tylko w cienkich warstwach i powiędnięta), słoma, rozdrobnione pędy i gałęzie roślin oraz wióry i odpady z drewna. Bioodpadami są również odpadki kuchenne np. obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek oraz papier (niekolorowy).
Jak powiedziała prezes PGKiM, mieszkańcy będą mogli segregować odpady biodegradowalne albo w przydomowych kompostowniach, albo też gromadzić je w brązowych workach, które zostaną odebrane w określonych terminach.

?i jak często
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zależy od właścicieli nieruchomości.
Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: * odpady zmieszane ? 2 razy w miesiącu od 1 maja do 30 września, w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu * zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ? jeden raz w miesiącu * popioły ? od 1 października do 30 kwietnia (sezon grzewczy) jeden raz w miesiącu, w pozostałym okresie będą łączone z odpadami zmieszanymi * odpady biodegradowalne ? jeden raz w miesiącu * pozostałe odpady zbierane selektywnie ? co najmniej raz w roku.
Z obszarów zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Drzewicy): * odpady zmieszane ? jeden raz w tygodniu * zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ? jeden raz w tygodniu przez cały rok * odpady biodegradowalne ? 2 razy w miesiącu od 1 maja do 30 września, w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu * pozostałe odpady zbierane selektywnie ? co najmniej raz w roku.
Z budynków użyteczności publicznej: * odpady zmieszane ? co 2 tygodnie przez cały rok * zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe ? jeden raz w miesiącu przez cały rok * pozostałe odpady zbierane selektywnie ? co najmniej jeden raz w roku.

Inaczej na posesjach niezamieszkanych
Powyższe przepisy i opłaty obejmują tylko nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, np. sklepów, zostali zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów z zarejestrowaną na terenie gminy firmą.
To właśnie przedsiębiorców dotyczą górne stawki opłat za odbiór 1 m3 zmieszanych opadów komunalnych (120 zł plus VAT) i odbiór 1 m3 posegregowanych odpadów (60 zł plus VAT). Z kolei górną stawkę za opróżnienie szamb i transport nieczystości ciekłych ustalono na 50 zł/m3 plus podatek.

Czekają na decyzję wojewody
Przyjęte w grudniu uchwały będą teraz badane przez służby wojewody. ? Nasze propozycje to generalnie minimum, które wymusza na gminie nowa ustawa ? podsumował burmistrz Janusz Reszelewski. ? Liczymy, że nadzór te przepisy zaakceptuje.
Później planowana jest kampania informacyjna na terenie wszystkich miejscowości.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (808) z dnia 4 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »