tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Żarnów

 Wójt bez absolutorium

 
Wójt gminy Żarnów, Krzysztof Nawrocki nie uzyskał od swoich radnych absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Decyzja w tej sprawie była głównym punktem XXIV sesji Rady Gminy, która odbyła się w środę, 22 maja

Nic nie zapowiadało zaskakującej decyzji rady w sprawie udzielenia wójtowi Żarnowa absolutorium. Do czasu przyjęcia tej symbolicznej uchwały, ostatniej w bloku przygotowanych na ten dzień projektów, obrady przebiegały spokojnie i sprawnie. Brak poparcia dla działań włodarza zaskoczył nie tylko wójta i zaproszonych na sesje gości, ale nawet niektórych radnych.
Nim doszło do oceny wykonania przez wójta budżetu gminy w 2012 roku radni zaakceptowali poszerzony o jedną uchwałę porządek obrad, przyjęli protokół z poprzedniej sesji oraz sprawozdania z prac komisji stałych Rady Gminy i z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Następnie przystąpili do przyjęcia bloku uchwał.
Na pierwszy ogień poszedł Gminny program wspierania rodziny w gminie Żarnów na lata 2013?2015. Do jego przyjęcia zobligowała samorządy gminne ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku. Program jest skierowany głównie do rodzin borykających się z trudnościami w sprawowaniu pieczy rodzicielskiej oraz do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zakłada wszechstronne wsparcie takich rodzin ? profilaktykę i edukację na rzecz rodziny i dziecka, wsparcie materialne oraz pomoc asystenta pracy z rodziną.
Kolejnymi decyzjami rada przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej gminy i dokonała regulacji granic nieruchomości poprzez zamianę działek w Dłużniewicach ? zdecydowano o zamianie działki należącej do gminy z działką prywatną. Naprawienie błędu jeszcze z lat 70. (powstałego przy scalaniu gruntów) pozwoli wyprostować trasę biegnącej w tym rejonie drogi gminnej.
Po raz kolejny rada pochyliła się nad założeniami gminnego systemu odbioru i gospodarowania odpadami, który zacznie funkcjonować od 1 lipca. Radni przyjęli jednogłośnie dwie uchwały w tym zakresie. Pierwszą z nich na nowo określili termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalono, że mieszkańcy będą uiszczać opłatę śmieciową nie co miesiąc, ale kwartalnie, do 15 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Drugą uchwałą wprowadzono zmiany w dodatkowych usługach w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów. Zniesiono przyjętą w listopadzie opłatę w wysokości 0,50 zł miesięcznie za wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, a obowiązek zapewnienia koszy lub worków przejęła na siebie gmina, a następnie sceduje go na wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę usługi.
Przy okazji tematu gospodarki śmieciowej pytano o termin ogłoszenia tegoż przetargu. Władze gminy zapewniały, że zwłoka wynika z chęci dopracowania procedury w najmniejszych szczegółach i że przetarg zostanie ogłoszony w czwartek, 23 maja (faktycznie ogłoszony został dzień później). Otwarcie ofert, a co za tym idzie pierwsze rozeznanie w cenie usługi, nastąpi na początku czerwca. Jednocześnie omówiono sprawę deklaracji śmieciowych, które z niektórych miejscowości gminy spływają dość opornie. Sołtysi, którzy wykonują kawał dobrej roboty (roznoszą druki deklaracji, udzielają informacji, czasem pomagają w ich wypełnieniu, a następnie zebrane deklaracje dostarczają do Urzędu Gminy) przyznają, że są mieszkańcy, którzy odmawiają wypełnienia deklaracji. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że do tej pory nie podpisali indywidualnych umów na odbiór śmieci, nie mają kontenerów i nie płacą za odbiór śmieci (!). Władze gminy potwierdzają, że to jedyna gmina w okolicy z tak niskim odsetkiem nieruchomości wyposażonych w kosze. Ma je niewiele ponad 50% właścicieli nieruchomości. Zapewniono, że w nowym systemie nikt nie uniknie opłaty śmieciowej. Nawet jeśli ktoś nie złoży deklaracji w wyznaczonym terminie (do końca maja), opłata zostanie naliczona w drodze decyzji administracyjnej. Uchylanie się od płacenia doprowadzi natomiast do egzekucji komorniczej. Co więcej, wszystkie deklaracje zostaną zweryfikowane, bo podobno są i tacy mieszkańcy, którzy nie ujawniają w nich wszystkich mieszkańców.
Decyzje finansowe dotyczyły zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie gminy. W ich drodze dochody gminy zwiększono o około 185 tys. zł, a wydatki o około 144 tys. zł. Po zmianach dochody gminy wynoszą 19.213.619,81 zł (w tym majątkowe 2.126.313 zł, bieżące 17.087.306,81 zł), a wydatki 17.792.481,71 zł (w tym majątkowe 2.844.590,18 zł, bieżące 14.947.891,53 zł). Planowaną nadwyżkę budżetową wysokości 1.421.138,10 zł zamierza się przeznaczyć na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
Głosowanie nad udzieleniem wójtowi absolutorium poprzedziło zatwierdzenie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy w 2012 roku, za którym radni zagłosowali jednomyślnie. Samego sprawozdania ani nie czytano, ani nie omawiano, nikt nie miał też do niego żadnych uwag. Odczytano jedynie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający RIO zaopiniował wykonanie budżetu pozytywnie, dodając że przedmiotem oceny izby nie były ani celowość, ani gospodarność przy realizacji budżetu. Ocena tych aspektów należy bowiem do właściwości Rady Gminy. Odczytano również opinię ? pozytywną ? komisji rewizyjnej rady w sprawie sprawozdania oraz wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie wójtowi absolutorium, a następnie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
Przed samym aktem głosowania przewodniczący otworzył dyskusję. Znalazły się w niej zarówno głosy pozytywnie oceniające włodarza, jak i gorzkie słowa krytyki. Radny Marek Łubowski wymienił największe ? jego zdaniem ? wpadki wójta: utratę szansy na pozyskanie co najmniej 100 tys. zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól, spowodowaną niezłożeniem wniosku w terminie, zaniechanie reformy oświatowej, mimo poparcia rady i części nauczycieli, skutkujące kolejnymi kosztami dla gminy oraz niewywiązanie się z deklaracji sporządzenia raportu dotyczącego ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z weryfikacją płatników (podobno nie wszyscy właściciele podłączonych nieruchomości płacą za wodę i ścieki). Radny Czyżykowski wypomniał opóźnienia w uruchomieniu nowo wybudowanej kanalizacji w Niemojowicach, która póki co zamiast zysków, generuje koszty. Mieszkańcy nie mogą się do niej podłączyć, bo przepompownia w dalszym ciągu nie jest podłączona do prądu. Jak twierdzi, przy okazji sprzedaży drzewa z gminnego lasu część jest rozkradana. Wciąż nie uporządkowano również placu za Urzędem Gminy. Swoje trzy grosze dołożył również radny Agatowski, który zarzucił wójtowi nieudolność w inwestowaniu. Jego zdaniem zapisanie inwestycji w budżecie w ogóle nie gwarantuje ich realizacji, bowiem ciągle wprowadza się do niego zmiany. Za przykład podał "na siłę wsadzoną" ubiegłoroczną budowę siedziby WTZ, która mimo zapisania środków już w lutym, rozpoczęła się dopiero w listopadzie, a zakończyła niedociągnięciami w realizacji i konfliktem z wykonawcą. Sprawa trafiła na drogę sądową. ? Najlepiej wychodzą nam te inwestycje, które realizuje u nas powiat, a do których my tylko dokładamy ? mówił.
Włodarza bronił radny Dylewski, apelując o obiektywizm w ocenie i przekonując, że wójt nie podejmował decyzji krzywdzących społeczeństwo, a wszystkich oczekiwanych zadań nie wykonał, bo nie da się zrobić wszystkiego na raz. Wtórował mu radny Kubiszewski, który przekonywał, że każdy popełnia błędy i że żadnemu wójtowi nie udało się zrealizować wszystkich planów. ? Jestem pewny, że wójt chciał zrobić jak najwięcej, może za dużo obiecywał. Na pewno nie było z jego strony złej woli ? mówił. Dodał też, że rada powinna bardziej zaufać wójtowi i dać mu większą swobodę działania, a nie tylko krytykować. Pochlebnie o działaniach wójta wypowiadał się także radny Błażejewski, który docenił m.in. współpracę władz gminy z powiatem w zakresie budowy dróg powiatowych.
Większość zarzutów wójt usiłować odeprzeć. Przyznał, że niektóre bardzo go zaskoczyły. Tłumaczył powody odejścia od reformy oświatowej, na którą, podobno, zgody nie wyraził kurator. Potwierdził, że wniosek o dotację do dróg dojazdowych do pól nie został złożony przez przeoczenie, ale zapewniał, że zabiega, aby w tym roku dotacja z tego tytułu była maksymalnie wysoka. Zapewniał, że sprzedaż drewna odbywa się pod kontrolą urzędu i wyjaśniał powody opóźnień w podłączeniu przepompowni ścieków w Niemojowicach do zasilania. W swoim wystąpieniu wymieniał też ostatnie osiągnięcia gminy, m.in. budowę dróg powiatowych na odcinkach Żarnów ? Skórkowice i Tomaszów ? Afryka, uruchomienie WTZ?et, budowę świetlic w Malkowie i Niemojowicach. Wspominał też o zadaniach planowanych na najbliższy okres.
Przed samym głosowaniem głos zabrał jeszcze radny Smak, który apelował o rozsądek w krytykowaniu działań wójta. Jego zdaniem każda konstruktywna krytyka pomaga w rządzeniu, jednak krytyka destruktywna uniemożliwia działanie. Radny oświadczył, że jest zbulwersowany sytuacją, w której wójt wspiera opozycję, która jest mu przeciwna Nie mniej jednak zapowiedział, że będzie głosował za udzieleniem wójtowi absolutorium i radził innym radnym uczynić tak samo.
Wynik głosowania był dla wszystkich zaskoczeniem. Na 14 obecnych radnych 7 opowiedziało się za udzieleniem wójtowi absolutorium, a 7 wstrzymało się od głosu. Jak wyjaśniała prawniczka, do udzielenie absolutorium potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Oznacza to, że wójt Nawrocki go nie otrzymał. Po krótkiej przerwie głos zabrał radny Baran twierdząc, że radni nie wiedzieli nad czym głosują (proponowano przerwę przed głosowaniem), wnioskował o reasumpcje głosowania. Jego wniosek przepadł jednak stosunkiem głosów 7 do 7. Tym samym przepadła ostatnia szansa na zmianę decyzji rady.
Obrady zakończyła informacja wójta z działalności międzysesyjnej (rozstrzygnięte lub trwające przetargi, realizowane inwestycje i prace gospodarcze, dane o zarządzeniach itp.) oraz zapytania i wnioski dotyczące głównie stanu dróg gminnych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 22 (829) z dnia 31 Maja 2013r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »