tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 V sesja

 

Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się 30 marca o godz. 10.00 w MDK. Porządek obrad przewiduje, oprócz punktów stałych: * ocenę sportu i kultury fizycznej w gminie w roku 2010 * analizę stanu bezrobocia w gminie Opoczno * informację z działalności Komendy Powiatowej PSP oraz jednostek OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej * ocenę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010 * sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Opoczno.
Radni podeją uchwaly w sprawach:
a) wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Śladami naszej historii”,
b) zmiany uchwały nr IV/21/11 z 28 stycznia 2011 r. w sprawie: utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach,
c) zmiany uchwały nr XVI/154/08 z 28 marca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z posiłków oraz zasad korzystania ze stołówek w szkołach podległych gminie Opoczno,
d) zmiany uchwały nr XVIII/168/08 z 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Praca i edukacja szansą lepszego życia” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013,
e) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
f) zmiany uchwały nr IV/19/11 z 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego gminy Opoczno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
g) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
h) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno,
i) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie.
j) uchwalenia regulaminu dofinansowywania kosztów usuwania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Opoczno,
k) przekazania środków finansowych policji,
l) zmiany uchwały nr IV/28/11 z 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011–2020,
n) zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2011.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (715) z dnia 25 Marca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »