tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
PRZYJMĘ pracownika przy pracach konserwacyjnych ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ pracownika do szlifowania elementów ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Żarnów

 Stawiają na swoim

 
We wtorek, 30 października obradowała Rada Gminy Żarnów. Niektóre punkty XIX sesji w tej kadencji znużyły zebranych, inne przybrały dość burzliwy charakter. Żarnowscy radni po raz kolejny udowodnili, że w swoich decyzjach nie są od nikogo zależni


W ostatnich obradach wyjątkowo nie wzięli udziału sołtysi. Co za tym idzie, nie było również ? licznych z reguły ? interpelacji i wolnych wniosków z ich strony. Jak się później okazało nie zaproszono ich na sesję z powodu oszczędności. Wyczerpano już większość środków przeznaczonych w tegorocznym budżecie gminy dla sołtysów. Ich miejsce zajęli tym razem gimnazjaliści. Obradom, w ramach lekcji WOS, przysłuchiwali się uczniowie klasy IIb pod opieką Beaty Dybalskiej.
Zaproponowany porządek obrad wzbogacono ? na wniosek wójta ? o dwie dodatkowe uchwały, dotyczące nadania nazw kilku ulicom oraz ustalenia obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym wymiarze. Po jego zaakceptowaniu radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji i wysłuchali obszernej informacji dotyczącej swoich oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń złożonych przez wójta i pracowników urzędu.

Trudne oszczędności w oświacie
Samorządy są zobowiązane do końca października każdego roku omówić realizację zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym w placówkach, które prowadzą. Informację w tej sprawie na ostatniej sesji przedstawiły dyrektorki szkół. Już pierwsza, zaprezentowana przez Barbarę Kalinowską z SP w Żarnowie w formie prezentacji multimedialnej, znudziła zarówno goszczących na sesji gimnazjalistów, jak i samych radnych, którzy ocenili ją jako zbyt obszerną. Rzeczywiście, była do granic wyczerpująca i dotyczyła wszelkich aspektów działalności placówki. Nie mniej jednak zebrani cierpliwie wysłuchali również pozostałych informacji, dotyczących działalności SP w Klewie oraz Gimnazjum w Żarnowie. Po przerwie, w trakcie której młodzież opuściła salę konferencyjną, radni mieli okazję przepytać dyrektorki. Nie interesowała ich jednak ani liczba uczniów i nauczycieli, ani nawet wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Radni skupili się natomiast na kwestii dowozu uczniów do szkół. Przypomnijmy, że jeszcze w wakacje zdecydowano, że z powodu oszczędności w tym roku szkolnym gmina nie będzie zatrudniać opiekunów dowozu ? w ramach wolontariatu mieli się tym zająć nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkół. Taką formę wsparcia gminnej oświaty zaproponowali nauczyciele szkoły w Klewie, co do której ? z powodu trudnej sytuacji finansowej ? rozważano niedawno możliwość reorganizacji. Jak mówił wójt, w trakcie rozmów prowadzonych jeszcze w wakacje nauczyciele zgodzili się opiekować dziećmi w drodze do i ze szkoły. Oszacowano, że gdyby wszyscy podjęli się opieki, każdemu przypadłby jeden wyjazd w miesiącu. Opracowano specjalną umowę wolontariacką i opłacono pakiet zbiorowych ubezpieczeń. Okazało się, że system zadziałał wszędzie, z wyjątkiem SP w Żarnowie, gdzie nauczyciele wycofali się ze złożonych wcześniej deklaracji. Radnym nie podobało się, że pracownicy tej szkoły nie potrafią zrozumieć potrzeb oszczędnościowych. Niektórzy zarzucili nawet dyrektorce, że nie ma wpływu na swoich podwładnych. Ta tłumaczyła, że nie może zmusić nauczycieli do podjęcia zadań nie wynikających z zakresu ich obowiązków. Zdecydowano, że w tej szkole jeszcze raz przeprowadzone zostaną rozmowy z nauczycielami ? być może wójtowi czy radnym uda się znaleźć argumenty, które ich przekonają. Jest o co walczyć. Gmina corocznie dokłada do subwencji 1,5 mln zł, a dowóz dzieci pochłania kolejne 600 tys. zł.

Lokal powodem odrzucenia uchwały
Spośród przygotowanych pod głosowanie uchwał kością niezgody okazała się ta, dotycząca podziału gminy na stałe obwody głosowania. Przedstawiona propozycja, zaakceptowana już przez komisarza wyborczego, przewidywała utworzenie ośmiu obwodów: nr 1 obejmującego Nową Górę, Paszkowice, Sielec oraz ulice Leśną, Polną, Przedborską, Wesołą, Zieloną i os. im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie; nr 2 ? pozostała część Żarnowa (ulice 17 Stycznia, Cichą, Konecką, plac 900?lecia, ulice Powstańców Wielkopolskich, Targową, Topolową, Źródlaną, Opoczyńską, Piotrkowską, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulice Strażacką, Szeroką, Szkolną i Wolności); nr 3 z Trojanowicami, Budkowem, Niemojowicami, Nadolem i częścią Bronowa (od nr 12 do nr 37A); nr 4 zawierający w swoich granicach Chełsty, Adamów, Antoniów, Jasion, Kamieniec, Malenie, Marcinków, Siedlów i Tomaszów; nr 5 ze Skórkowicami, Skumrosem, Porębą, Ruszenicami, Ruszenicami Kolonią, Klewem, Klewem Kolonią, Ławkami, Młynkiem, Afryką i Dąbiem; nr 6 obejmujący Soczówki, część Bronowa (od nr 1 do nr 11), Malków, Grębenice i Wierzchowisko; nr 7 zawierający Straszową Wolę, Topolice, Miedznę Murowaną (ulice Brzozową, Polną, Spacerową, Topolową, Złotą, Bankową, Główną, Ogrodową, Opoczyńską, Słoneczną i Wysoką) oraz nr 8 ze Zdyszewicami, Widuchem, Dłużniewicami, Pilichowicami i Myśliborzem. Radni nie mieli uwag co do granic obwodów. Nie przejęli się też faktem, że obwód nr 4 ma zaledwie 456 mieszkańców, a więc mniej niż wymaga ustawodawca (przypomnijmy, że obwody mają liczyć od 500 do 3000 mieszkańców, mniejsze są dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach). Nie spodobały im się natomiast zaproponowane siedziby obwodowych komisji wyborczych, a konkretnie lokal wyborczy zaproponowany w odwodzie nr 6, w nowych pomieszczeniach Domu Ludowego w Soczówkach. Radny Czyżykowski wnioskował o zmianę lokalu wyborczego i zaproponował, aby w tym obwodzie siedzibę komisji zlokalizowano w Wierzchowisku. Tłumaczył, że wówczas wszyscy wyborcy w obwodzie będą mieli równy dojazd do lokalu. Przeciwnicy tej propozycji argumentowali, że proponowany budynek w Wierzchowisku nie spełnia minimalnych wymogów lokalowych. Mówili, że lokal wyborczy w Wierzchowisku trzeba będzie wybudować od nowa. Radni popierający wniosek Czyżykowskiego stwierdzili jednak, że do najbliższych wyborów jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby lokal odpowiednio przystosować. A jeśli Rada zażyczy sobie lokalu w Wierzchowisku, to mimo trudnej sytuacji finansowej gmina będzie musiała wygospodarować środki na jego dostosowanie. Kto wie, może to sposób na przeforsowanie propozycji budowy świetlicy w Wierzchowisku. Nie zastanawiając się nad procedurami, uchwałę w zaproponowanym kształcie poddano pod głosowanie ? bez wcześniejszego przegłosowania wniosku radnego Czyżykowskiego. Spośród 13 obecnych na sesji radnych 6 opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 7 było przeciw. Tym samym uchwała nie została przyjęta. Dopiero po stwierdzeniu tego faktu zaczęto zastanawiać się, co dalej. Pracownicy urzędu wyjaśnili, że w sytuacji odrzucenia projektu uchwały konieczna jest autopoprawka. Nad zmienionym projektem uchwały będzie można jednak głosować dopiero na następnej sesji. Oznacza to, że najbliższą sesję trzeba będzie zwołać jeszcze w listopadzie, bowiem z upływem tego miesiąca mija termin na ustalenie przez samorządy stałych obwodów głosowania. Zawsze jednak pozostaje ryzyko, że przyjęty w ostatniej chwili akt zostanie uchylony przez wojewodę bądź zakwestionowany przez komisarza wyborczego.

Podatki będą wyższe
Pozostałe uchwały zostały przyjęte jednogłośnie bądź przeważającą większością głosów. Radni zatwierdzili zmiany w budżecie oraz związane z nimi zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej gminy. Wyrazili zgodę na wydzierżawienie działek w Pilichowicach i w Sielcu, określili warunki i zasady korzystania z gminnych przystanków komunikacyjnych i ustalili tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczycieli. Jako pierwszy z samorządów w naszym powiecie Rada pochyliła się również nad przyszłorocznymi podatkami. W celu obliczenia podatku rolnego obniżyli średnią cenę skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku podaną w komunikacie prezesa GUS (przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego) z 75,86 zł do 50 zł. W ubiegłym roku obniżyli tę cenę do 40 zł. Oznacza to, że podatek rolny będzie w tym roku znacznie wyższy i wyniesie 125 zł od 1 ha (w tym roku było 100 zł od 1 ha). Nie obniżono podanej przez GUS ceny skupu drewna, co oznacza, że podatek leśny wyniesie w 2013 roku 41,0124 zł z 1 ha rzeczywistego lasu. To prawie tyle samo, co w tym roku. Stawek podatku od nieruchomości nie zwiększono. Ustalono za to nowe stawki podatku od środków transportowych ? dotychczas obowiązywały te z 2005 roku. Teraz w niektórych kategoriach będą one nieco wyższe.
Radni zatwierdzili również opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ustalono, że w okresie od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku w gminie Żarnów za 1 m3 wody z gminnych wodociągów trzeba będzie zapłacić 2,30 zł plus 7% VAT, a za 1 m3 odprowadzanych ścieków ? 2,80 zł plus 7% VAT (obie stawki są wyższe o 30 gr). Do uchwały wprowadzono również nową opłatę ? za odprowadzenia 1 m3 ścieków z beczki asenizacyjnej. Wyniesie ona 4 zł plus 7% VAT.

Nowe ulice w Żarnowie
Ostatnią z uchwał radni nadali nazwy sześciu ulicom w Żarnowie. Nowa droga koło cmentarza, w kierunku Paszkowic to od teraz ul. Górnicza. Polna droga prowadząca od ul. Powstańców Wielkopolskich w kierunku na północ zyskała miano ul. Wiatrakowej. Ulicę równoległą do ul. Szerokiej, na południe od Żarnowa, nazwano Spacerową. Droga prowadząca do oczyszczalni ścieków, obok cmentarza cholerycznego św. Otolii, zyskała nazwę ul. Składowej. Ulicę usytuowaną na obrzeżach Żarnowa od strony Kielc, prowadzącą na Sielecką Górę, nazwano Sielecką. Z kolei ulica stanowiąca dojazd od strony Sielca (za starym budynkiem gminy) zyskała miano Krótkiej. Przy okazji tej uchwały wójt napomniał, że samorząd Żarnów chce ubiegać się o przywrócenie praw miejskich (sic!).
W informacji z działalności międzysesyjnej, poza danymi dotyczącymi podjętych zarządzeń, wójt omówił postępy w realizowanych na terenie gminy inwestycjach ? budowie kanalizacji w Niemojowicach, orlika przy ul. Polnej w Żarnowie, świetlic w Malkowie i w Niemojowicach, wymianie dachu na strażnicy OSP w Skórkowicach oraz w przebudowie budynku przeznaczonego na siedzibę WTZ. Rozmowa na temat inwestycji zakończyła obrady.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (800) z dnia 9 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »