tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Drzewica

 Stawiają na indywidualną pracę z uczniem

 
21 marca popisano w Łodzi umowę między województwem a gminą i miastem na dofinansowanie projektu pn. ?Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I?III w gminie Drzewica?. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Poddziałanie 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych? przewiduje realizację programów indywidualizacji nauczania i wychowania. Wpisują się one w proces systemowego wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego.
? Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Udział w projekcie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy oznacza nie tylko dostosowanie się do nowych wymogów, ale również wyjście naprzeciw wymaganiom stawianym szkołom podstawowym od roku szkolnego 2012/2013. Chodzi o koncepcję udzielania i organizacji pomocy psychologiczno?pedagogicznej wychowankom ? mówi koordynator projektu Andrzej Krzyżanowski, dyrektor Zespołu Ekonomiczno?Administracyjnego Szkół. ? Mamy tu do czynienia z kompleksowym podejściem względem potrzeb poszczególnych uczniów i już teoretycznie widać wiele korzyści z udziału w projekcie. Na szczęście w tym przypadku teoria idzie w parze z praktyką.
Dyrektorzy szkół powołali specjalne zespoły, które dokonały diagnozy sytuacji edukacyjnej i psychologicznej uczniów oraz opracowały programy nauczania, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Monitorują także realizację programów, oceniając skuteczność podejmowanych oddziaływań.
Podczas realizowania standardów i dzięki przeprowadzonym we wszystkich szkołach badaniom, analizom i wywiadom zostały zdiagnozowane problemy. W odniesieniu do nich skonstruowano wniosek i ułożono zajęcia w projekcie.
Realizacja projektu już się rozpoczęła, a przewidziana jest na rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013. Działaniami projektowymi zostanie objętych 197 uczniów z terenu gminy i miasta. Przewidziano m.in. zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności z języka angielskiego, indywidualne zajęcia rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia socjoterapeutyczne oraz logopedyczne. Nie pominięto także uczniów szczególnie uzdolnionych. Do nich skierowano zajęcia z przedmiotów matematyczno?przyrodniczych, zajęcia muzyczne oraz plastyczne.
? Rozwój ucznia jest niewątpliwie celem numer jeden projektu, lecz nie można zapominać o innym istotnym fakcie. Przystępując do konkursu, gmina dała możliwość wyposażenia bazy szkolnej w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne. Tym samym stworzyła warunki wspomagające indywidualną pracę nauczyciela z uczniem ? zaznacza Andrzej Krzyżanowski.
Kwota na doposażenie bazy dydaktycznej placówek wyniesie niemal 190 tys. zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. Przetarg dotyczący pomocy edukacyjnych zostanie ogłoszony w ciągu dwóch tygodni. Kolejny ? na usługę edukacyjną ? będzie dotyczyć jedynie zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz gimnastyki korekcyjnej. Również jest planowany do publikacji w najbliższych dniach.
Warto podkreślić, że przygotowaniem wniosku aplikacyjnego zajęły się w głównej mierze Zofia Gałka ? nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Drzewicy, oraz Barbara Jurek ? inspektor w Zespole Ekonomiczno?Administracyjnym Szkół, oczywiście przy ogromnej pomocy dyrektorów placówek oświatowych, którzy zostali koordynatorami z ramienia szkół.
Jest to pierwszy tego typu projekt edukacyjny, do którego przystąpiła gmina Drzewica. Nie kumuluje żadnych kosztów związanych z jego zarządzaniem, a nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównawcze wykonują je w ramach artykułu 42 Karty nauczyciela.
? Oby realizacja projektu przebiegła bez zbędnych komplikacji, a zajęcia stały się gwarantem uczynienia ze szkoły miejsca, w którym każdy uczeń osiągnie sukces edukacyjny na miarę swoich możliwości ? zakończył koordynator.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (769) z dnia 6 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »