tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Spokojnie, woda jest dobra

 
Do naszej redakcji jeden z czytelników przysłał wiadomość mejlową dotyczącą m.in. dużej zawartości wapnia i nie tylko, w wodzie płynącej z naszych kranów. Jego zdaniem na skutek tego krany i liczniki nagminnie się psują

Czytelnik zwrócił naszą uwagę, że za wodę płacimy coraz więcej, a ona niszczy i koroduje instalacje. Tymczasem, żeby uzdatnić wodę do picia i gotowania, mieszkańcy stosują filtry węglowe, które niestety zatykają się w krótkim czasie. Mimo że filtr, według producenta, powinien działać przez około trzy miesiące, zatykają się w ciągu 2/3 tygodniu, do tego stopnia, że woda nie chce przez nie już lecieć. Nasz czytelnik uważa, że woda płynąca z kranów nie odpowiada normom wody pitnej.
Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Rozmawialiśmy z kierownikiem Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków, Januszem Mlonkiem. Zapewnił nas, że badania prowadzone przez przedsiębiorstwo nie opierają się tylko na badaniach bakteriologicznych. Sanepid często bada wodę i stwierdza, że nadaje się do picia. Gdyby działo się coś złego z pewnością wykazałyby to badania prowadzone nie tylko przez PGK, ale także przez sanepid. Podkreślił, że przedsiębiorstwo nie może sobie pozwolić, żeby woda nie nadawała się do picia. W naszym mieście jest bardzo dobra woda, pochodząca ze studni głębinowej.
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy także powiatowego inspektora sanitarnego, Mariannę Rożej. Sanepid sprawuje urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Woda, która jest dostarczana konsumentom musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU z 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.), które jest zgodne z zaleceniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 330 z 5 grudnia 1998 r.).
Próbki wody do spożycia pobierane są przez PIS w ramach monitoringu jakości wody zgodnie z zatwierdzonym na dany rok harmonogramem, w ustalonych stałych punktach poboru, z określoną częstotliwością zależną od dobowej wielkości produkcji wody, zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia i badane w zakresie monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego przez akredytowane laboratoria PIS. Sanepid podkreśla, że także wszyscy producenci wody prowadzą w ramach kontroli wewnętrznej własne badania w laboratoriach albo PIS albo w innych laboratoriach zewnętrznych o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań zatwierdzonym przez PIS.
Kontrola sanitarna jakości wody ma na celu zapobieganie epidemiom wodnym oraz zatruciom i innym skutkom zdrowotnym, które mogą zostać spowodowane zanieczyszczeniami wody, stąd też ocena sanitarna wody do spożycia obejmuje ocenę cech mikrobiologicznych, fizycznych, chemicznych, a także organoleptycznych.
Źródłem zapatrzenia w wodę mieszkańców Opoczna są dwa wodociągi ? Opoczno i Januszewice ? dla niewielkiej części miasta, dostarczające zbiorowo wodę do spożycia pochodzącą z ujęć podziemnych. Na podstawie badań z ub. roku a także z tego roku, jakość wody z powyższych wodociągów spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU z 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.) ? woda przydatna do spożycia.
Jeżeli chodzi o twardość wody, o której wspomniał nasz czytelnik, to warto wiedzieć, że ta z punktu widzenia higieny uważana jest za parametr drugorzędny. W przepisach dotyczących jakości wody do spożycia twardość wody określa się w przeliczeniu na węglan wapnia, a przyjęty w Polsce zakres 60?500 mg/l to jedynie wartość zalecana ze względów zdrowotnych. Twardość wody może utrudniać codzienne życie, gdyż powoduje powstawanie i odkładanie się tzw. kamienia, przez co jest szkodliwa dla urządzeń grzewczych, lecz sama woda jest zdrowa dla ludzi. Mało tego badania naukowe wykazały, że twarda woda jest zdrowsza od miękkie. Tam gdzie występuje twarda woda, zaobserwowano niższą zapadalność na choroby układu krążenia.
Zgodnie z przyjętym podziałem wód podziemnych według twardości ogólnej wodociągi Opoczno i Januszewice zaopatrują w wodę średnio twardą ? przedział 150?300 mg CaCO3/dm3 (dla wodociągu Opoczno wynosi 261 mg CaCO3/dm3).
Natomiast ciemna barwa wody może wskazywać na bakterie żelaziste wewnątrz instalacji wodociągowej, jednak zawartość żelaza w sieci wodociągu Opoczno wykazana w badaniach wynosiła <20 ug/l przy wartości dopuszczalnej 200 ug/l.
Warto podkreślić, że sanepid przesłał osobie zainteresowanej szczegółową odpowiedź, w której poproszono o wskazanie istniejących problemów, co pozwoli pracownikom sanepidu pobrać wodę we wskazanym miejscu i ocenić, czy nie jest to lokalna przyczyna. Badanie wody przez konsumenta jest drogie i sanepid chciałby zaoszczędzić naszemu czytelnikowi wydatku. W piśmie dołączono także wyniki ostatnich badań wody do spożycia, a ponadto poinformowano, że obszarowa ocena jakości wody w wodociągach za 2012 r. udostępniona jest na stronach internetowych PSSE w Opocznie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno?Epidemiologicznej w Łodzi.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 17 (824) z dnia 26 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »