tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Sanepid o wodzie

 
Sanepid prowadzi stały monitoring jakości wody do spożycia w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Na terenie powiatu opoczyńskiego jest dwadzieścia pięć wodociągów, będących pod nadzorem PSSE w tym pięć zakładowych. W ub. roku skontrolowano wszystkie wodociągi zbiorowego zaopatrzenia i inne podmioty zaopatrujące w wodę, w ramach 142 kontroli sanitarnych, z czego 109 związanych było z poborem próbek wody. Według informacji uzyskanych od właścicieli z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia korzystało 79273 mieszkańców powiatu opoczyńskiego. Ogólna liczba ludności w powiecie opoczyńskim w ub. roku wynosiła 80262 osoby.
Wszystkie wodociągi na terenie naszego powiatu zaopatrywane są w wodę z ujęć podziemnych. Właścicielami pięciu wodociągów są zakłady pracy, zaopatrujące w wodę do spożycia pracowników zakładu, przy czym jeden z nich ? wodociąg PKP Kruszewiec ? zaopatruje dodatkowo bloki mieszkalne, około 400 mieszkańców. Pozostałe dwadzieścia wodociągów jest własnością poszczególnych gmin powiatu opoczyńskiego. W minionym roku został wyłączony z eksploatacji jeden wodociąg zakładowy Gerlach SA w Drzewicy. Zakład ten podłączył się do miejskiego wodociągu sieciowego. Wśród dwudziestu wodociągów zbiorowego zaopatrzenia tylko trzy w Zarzęcinie, Dębie, i Sobieniu, zaopatrywane są w wodę przez jedną studnię. Pozostałe posiadają więcej niż jedną studnię lub mają możliwość przełączenia się na inny wodociąg.
W ub. roku pobrano 126 próbek wody do spożycia do badań laboratoryjnych w zakresie organoleptycznym, fizyko?chemicznym i mikrobiologicznym, z czego 11 próbek z siedmiu wodociągów nie odpowiadało pod względem mikrobiologicznym wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W większości stwierdzone w pobieranych próbkach wody pojedyncze bakterie z grupy coli oraz podwyższona ogólna liczbe mikroorganizmów miały charakter sporadyczny, nie znalazły potwierdzenia w kolejnym badaniu i nie powodowały końcowej negatywnej oceny jakości wody wodociągu.
Wyjątek stanowił jeden z wodociągów publicznych w Drzewicy, gdzie z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie mikrobiologiczne ? obecność bakterii grupy coli w pobranych dwóch kolejnych próbkach wody, wydano decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Producenta wody zobowiązano do podjęcia działań naprawczych. Jakość wody została doprowadzona do wymagań określonych w rozporządzeniu, w związku z czym sanepid uznał powyższą decyzję za wykonaną i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody na koniec ub. roku w 24 (96%) wodociągach jakość wody spełniała wymagania ww. rozporządzenia. W sześciu wodociągach zbiorowego zaopatrzenia stosowanymi metodami uzdatniania jest odżelazianie i odmanganianie, dzięki którym ww. parametry chemiczne utrzymują się poniżej dopuszczalnych wartości. Również w dwóch wodociągach zakładowych stosowane są metody uzdatniania wody poprzez odżelazianie i odmanganianie. W wodociągu zakładowym "Wodomistrzówka" woda do spożycia przez ludzi nadal nie odpowiada wymaganiom ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu. Osoby korzystające z wodociągu tj. 6 pracowników oraz w sezonie letnim okresowo ok. 100 osób przebywających na terenie stanicy harcerskiej, zaopatrywani są w wodę butelkowaną.
Pozostałe 24 wodociągi będące pod nadzorem PSSE Opoczno zostały ocenione jako dobre.
Z terenu powiatu opoczyńskiego cztery wodociągi: Opoczno, Drzewica, Strzyżów i Sepno?Radonia, raportowane są do Unii Europejskiej i ich badanie traktowane jest priorytetowo. Zaopatrują one 62% ludności powiatu opoczyńskiego korzystającej ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wykonane badania w pełnym zakresie parametrów odpowiadają wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU z 2007 r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
Na podstawie danych uzyskanych z gmin, wszystkie miejscowości z powiatu opoczyńskiego są zwodociągowanie. W ub. roku wszyscy producenci wody prowadzili wewnętrzną kontrolę wody, polegającą na wykonywaniu własnych badań. Zgodnie z istniejącym obowiązkiem wszyscy właściciele wodociągów uzgodnili z sanepidem harmonogram poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Zamierzenia zawarte w harmonogramach wykonane zostały zgodnie z planem. Wyniki tych badań są uzupełnieniem kontroli prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną.
Można uznać, iż w efekcie podejmowanych działań uległo poprawie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu opoczyńskiego w zakresie chorób wodozależnych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (821) z dnia 5 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »