tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Samorządy planują inwestycje

 
Zarówno powiat, jak i większość gmin, będzie uchwalać swoje budżety dopiero w ostatnich dniach grudnia. Jedynie Białaczów, Opoczno i Poświętne wyrobią się z tym przed świętami. My już teraz, na podstawie projektów uchwał budżetowych, przedstawiamy przyszłoroczne plany inwestycyjne poszczególnych jednostek. A że w przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe, większość stawia na drogi i świetlice wiejskieSytuacja finansowa naszych samorządów wciąż nie jest zadowalająca, dlatego w planach inwestycyjnych na nowy rok nie widać rozmachu. Niemniej jednak po chudym roku, w którym przy ograniczonych dochodach własnych i niemal wyczerpanych w kończącej się perspektywie finansowej funduszach unijnych gminy łapały inwestycyjny oddech, nadchodzi wreszcie czas nowych zadań inwestycyjnych. Bez wątpienia nasi włodarze liczą na nową perspektywę, do której przygotowywali się oszczędzając środki na wkład własny.


Powiat zainwestuje w drogi

Projekt budżetu powiatu opoczyńskiego na 2014 rok zakłada, że przyszłoroczne inwestycje pochłoną 27.458.402 zł ? jedną trzecią przyszłorocznych wydatków. Najwięcej pochłoną drogi. Powiat zaplanował w tym dziale aż sześć zadań, a ich łączna wartość ma wynieść ponad 20 mln zł. Nie będą to jednak wyłącznie środki własne. Większość zadań ma być realizowana przy udziale dotacji z zewnątrz, a poza tym, starym zwyczajem, połowę wkładu własnego pokryją gminy, przez których teren biegną planowane do remontu odcinki dróg. Powiat wyłoży około 25% kosztów tych zadań. Nie zapominajmy również, że szacunkowa wartość inwestycji bywa zawyżona, na co wskazują z reguły znacznie niższe rozstrzygnięcia przetargów. Mimo wszystko cieszy, że stan dróg powiatowych, na które wciąż narzekają, w dalszym ciągu będzie się poprawiał.
Najdroższą inwestycją drogową będzie rozbudowa drogi powiatowej ? ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez Brzuśnię. To zadanie ma kosztować 5 mln zł. Władze powiatu liczą, że połowę tej kwoty uda się pozyskać z rezerwy budżetu państwa. Drugą, w równych częściach, wyłożą powiat i gmina Drzewica (każdy po 1 mln 250 tys. zł).
Niewiele mniej, bo 4 mln 140 tys. zł, kosztować ma rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Skórkowice ? Afryka w gminie Żarnów. Będzie to czwarty, ostatni etap rozbudowy drogi łączącej Skórkowice z Żarnowem. Dotację na ten cel powiat ma już w kieszeni, bowiem jego projekt znalazł się na liście dofinansowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek). Połowę kosztów tego zadania stanowić więc będą środki krajowe, a wkład własny wyłożą wspólnie powiat i gmina Żarnów, które zarezerwowały na ten cel po 1 mln zł.
Pozostałe inwestycje na drogach będą już znacznie mniejsze, ale równie istotne dla mieszkańców. Dokładnie 800 tys. zł kosztować ma przebudowa drogi prowadzącej z Parczowa do Białaczowa. Jednakże władze powiatu liczą na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ? rzędu 60% wartości całkowitej. Starostwo i gmina Białaczów wyłożą więc po 200 tys. zł. Drogę na odcinku Kozenin ? Kłopotów powiat przebuduje wspólnie z gminą Sławno. Na zadanie o wartości 150 tys. zł obie jednostki wyłożą po 75 tys. zł. Podobnie wyglądają założenia przebudowy ul. Sobieńskiej w Białaczowie. To zadanie ma kosztować 15 tys. zł, koszt powiat pokryje wspólnie z gminą Białczów. W planach powiatu znalazła się także rozbudowa drogi w Bukowcu Opoczyńskim, na którą planuje się wydać 80 tys. zł. Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność uzupełnia budowa przyłączy kanalizacji w celu odwodnienia placu Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Rolnej w Opocznie. Koszt tego zadania to 68 tys. zł.
Aż 6,1 mln zł zarezerwowano na rozbudowę i nadbudowę budynku ZSP nr 1. Z kolei, na przekładaną z roku na rok rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w 2014 roku powiat wyda 800 tys. zł. Poza tym planuje się zakupy inwestycyjne ? głównie sprzętu komputerowego, ale także samochodu dla nadzoru budowlanego oraz klimatyzacji dla Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej.
W nowej perspektywie finansowej 2014?2020 powiat planuje pozyskać środki unijne na przebudowę bazy sportowej w ZSO (dokumentacja jest gotowa) oraz na ogromny projekt kluczowy zakładający przebudowę wielu odcinków dróg lokalnych o łącznej długości 58,5 km, którego wartość szacunkowa wynosi 131 mln zł.


Gmina Opoczno

Włodarze wstępnie planują wydać na przyszłoroczne inwestycje 9 mln 381 tys. zł. Tu również dominują zadania drogowe. Gmina w przyszłym roku wywiąże się ze zobowiązania zapewnienia dojazdu do przystanku Opoczno Południe na CMK, na którym już od grudnia 2014 roku mają zatrzymywać się pociągi. Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od węzła Januszewice obwodnicy Opoczna w kierunku Świerczyny, stanowiącej dojazd do stacji, kosztować ma 2,4 mln zł. Ze środków własnych wyłoży połowę tej kwoty (1,2 mln zł), reszta pochodzić ma z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Ważną i długo oczekiwaną inwestycją będzie także przebudowa dróg na osiedlu kolejowym. Zadanie będzie realizowane w ciągu trzech lat, a część zaplanowana na przyszły rok kosztować ma 400 tys. zł, które pochodzić będą z kasy miasta. W kolejnych latach gmina chciałaby uzyskać na ten cel dotacje ze środków zewnętrznych. Całkowita wartość zadania wynosi 1,8 mln zł.
W ramach inwestycji na drogach w gminie Opoczno planuje się również ? przy współpracy z powiatem ? budowę i przebudowę chodników i placów parkingowych w Mroczkowie Gościnnym, Libiszowie oraz w Kruszewcu i Kolonii Kruszewiec. Całe zadanie kosztować ma 741 tys. zł, a jego część zaplanowana na rok przyszły ? 340 tys. zł. Gmina wyłoży na ten cel blisko 240 tys. zł, a powiat kolejne 101 tys. zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale zamyka przygotowanie dokumentacji (ze środków zewnętrznych) budowy drogi dojazdowej (850 m) do nowego cmentarza od ul. Rolnej. Jego budowa ma kosztować w sumie 2,6 mln zł i rozłożona jest na 5 lat.
Ważnym dla gminy zadaniem będzie kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w gminie ? zlewnia Kruszewiec. W przyszłym roku gmina wyda na ten cel 2 mln 311 tys. zł, z czego blisko 1 mln zł będzie pochodzić z kasy miasta. Zadanie jest częściowo finansowane ze środków unijnych (1,35 mln zł).
Ostatnią z głównych inwestycji zaplanowanych na przyszły rok będzie rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku sklepu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Karwicach. Koszt całego zadania wynosi 1,44 mln zł. Częściowo będzie ono finansowane środkami unijnymi (385.500 zł), ale większość ? prawie 1 mln zł ? gmina wyłoży z własnej kiesy.
Załącznik inwestycyjny do projektu uchwały budżetowej zawiera szereg innych, już mniej kosztownych, ale równie istotnych zadań. Zaplanowano zakup 7 wiat przystankowych dla Janowa Karwickiego, Kraszkowa, Libiszowa, Ogonowic i Sołku (28.200 zł z własnych środków), wykonanie ogrodzenia działki w Antoniowie (w przyszłym roku 9 tys. zł, kontynuacja w 2015 roku), termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Bielowicach (w 2014 roku 15 tys. zł) i wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Janowie Karwickim (nieco ponad 5 tys. zł).
Wiele zadań gmina w przyszłym roku rozpocznie, przeznaczając środki na wykonanie dokumentacji technicznej. Wyda pieniądze na projekty oświetlenia w Brzustówku (6 tys. zł), w Dzielnej (14 tys. zł), w Libiszowie Kolonii (5 tys. zł) i w Mroczkowie Dużym (16 tys. zł). Zaprojektuje też i rozpocznie budowę boiska sportowego w Brzustówku (5,7 tys. zł) oraz ogrodzenia boiska w Januszewicach (15,4 tys. zł).
Sporo pieniędzy włodarze miasta przeznaczą na wykup gruntów ? aż 1,2 mln zł na teren pod nowy cmentarz przy ul. Rolnej i kolejne 320 tys. zł na nabycie gruntu i wykonanie projektu drogi dojazdowej do parkingu na posesji Urzędu Miejskiego.
Nie obędzie się również bez zakupów: LEX?a dla samorządów (10 tys. zł), używanych samochodów dla magistratu i Straży Miejskiej (80 tys. zł), sprzętu komputerowego i programów komputerowych (60 tys. zł) oraz 180 komputerów wraz z oprogramowaniem i 5 routerów w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno". Projekt o wartości 720 tys. zł jest w całości finansowany ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Władze Opoczna, jeśli tylko pojawią się nabory w nowej perspektywie finansowej, z pewnością będą aplikować o środki unijne. Tym bardziej, że mają gotowe dokumentacje projektowo?kosztorysowe, wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę. Chodzi tu głównie o zadania drogowe ? budowę ulic osiedla kolejowego, Ustronia i Trąbek oraz kilkudziesięciu innych ulic w Opocznie, ale także o termomodernizację budynków (ZSS nr 3, OSP w Kraszkowie, świetlicy w Bielowicach, OSP w Kruszwcu, szkoły w Sielcu), budowę budynków socjalnych (przy ul. Przemysłowej), świetlic wiejskich (w Sitowej, Międzyborzu, Woli Załężnej, Kraszkowie i Karwicach) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w wielu wsiach na terenie gminy. W trakcie przygotowania są również dokumentacje techniczne remontu zalewu, przebudowy dróg, chodników i placów parkingowych.


Gmina Białaczów

Niespełna 3,9 mln zł z 18,3 mln zł wszystkich przyszłorocznych wydatków przeznaczy w przyszłym roku na inwestycje gmina Białaczów. Najdroższym zadaniem będzie przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej przy strażnicy OSP w Skroninie. Inwestycja ma pochłonąć 1,188 mln zł. Gmina planuje wziąć na ten cel pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 473 tys. zł, pozostałą sumę wyłoży sama. Inwestycji w świetlice wiejskie będzie więcej. Kontynuowana będzie przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Miedznej Drewnianej. Całkowity koszt tego zadania wynosi 840 tys. zł, z czego w 2014 roku 610 tys. zł (w tym połowa z Banku Gospodarstwa Krajowego). Poza tym planuje się wykonanie ogrodzenia wokół świetlic w Parczówku, Sędowie i w Sobieniu (102 tys. zł). Kolejne ponad 7 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup wyposażenia do świetlic w Petrykozach i w Miedznej Drewnianej. W planach znalazł się także remont zabytkowego ratusza w Białaczowie (koszt 325 tys. zł, z czego połowa ze środków unijnych) oraz zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w szkole w Skroninie (63 tys. zł).
Nie obędzie się bez inwestycji drogowych. Gmina samodzielnie sfinansuje modernizację dróg dojazdowych do pól (300 tys. zł), remont i przebudowę drogi wewnętrznej oraz utwardzenie i odwodnienie działki w Petrykozach (270 tys. zł), wyznaczenie drogi gminnej w Parczówku (100 tys. zł), budowę chodnika (25 tys. zł) i zjazdów w Miedznej Drewnianej (25 tys. zł). Dołoży też 200 tys. zł do przebudowy drogi powiatowej na odcinku Parczów ? Białaczów.
Modernizacja czekająca w przyszłym roku staw w Białaczowie, pochłonie 350 tys. zł. Gmina przeznaczy 80 tys. zł na uzupełnienie wodociągów Białaczów ? Kowalów, Parczów, Żelazowice, a kosztem 150 tys. zł opracuje projekt budowy kanalizacji. Do szkół w Skroninie i w Miedznej Drewnianej zakupione zostaną komputery za łączna sumę 10 tys. zł. Gmina zainwestuje również w system informacji przestrzennej dla zagospodarowania przestrzennego (ponad 60 tys. zł) oraz w projekt oświetlenia ul. Łąkowej (20 tys. zł). Z myślą o nowej perspektywie finansowej Białaczów przygotowuje się do rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Białaczowie.


Gmina Mniszków

Władze samorządowe zamierzają inwestować głównie w świetlice wiejskie. Na przyszły rok zaplanowano remont i termomodernizację świetlicy w Małych Końskich (427 tys. zł), budowę domu ludowego w Dużym Potoku (koszt całkowity ? 939 tys. zł, z czego 500 tys. zł pochodzi z PROW, wydatki w 2014 roku wyniosą około 880 tys. zł) oraz domu ludowego w Zarzęcinie (koszt całkowity ponad 1 mln zł, z czego połowa to dotacja z PROW, wydatki na 2014 rok około 922 tys. zł).
W planach na przyszły rok znalazła się budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie. Całkowity koszt tego zadania wynosi ponad 2,5 mln zł, z czego 702 tys. zł to środki z budżetu gminy, 1,875 mln zł to dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2014 roku powstanie budynek w stanie surowym, zamkniętym. Wykończenie obiektu, wraz z zakupem i montażem wyposażenia, zaplanowano na rok 2015.
Z własnych środków gmina wyremontuje i ociepli strażnicę OSP w Stoku. To zadanie będzie kosztować w 2014 roku 363 tys. zł. Poza tym zaplanowano tu zakup nieruchomości pod budowę drogi w Radoni (25 tys. zł) oraz zakup serwera (15 tys. zł).
Gmina realizująć projekt edukacyjny "Patrząc w przyszłość" utworzy cztery ekopracownie dzięki dotacji z WFOŚiGW, liczy również na dotację z POKL do modernizacji oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych (260 tys. zł).
W nowej perspektywie finansowej włodarze Mniszkowa liczą na dofinansowanie budowy kazalizacji w Mariance, Konstantynowie, Błogich Rządowych, Błogich Szlacheckich i w Zarzęcinie. Dokumentacja na te zadania jest gotowa.


Gmina Żarnów

Imponująco wygląda lista planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, których łączny koszt wynosi 3,6 mln zł. Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną gmina wyda w przyszłym roku 109 tys. zł. Na tę sumę złożą się koszty rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żarnowie oraz budowy sieci kanalizacji w Nadolu, Niemojowicach, Bronowie, Wierzchowisku, Soczówkach i w Malkowie, razem 2 tys złotych (!), budowy sieci kanalizacyjnej Żarnów ? Niemojowice etap pierwszy (20 tys. zł) i drugi (5 tys. zł), budowy sieci wodociągowej Pilichowice ? Żarnów (50 tys. zł), Bronów ? Soczówki (1 tys. zł), w Zdyszewicach (1 tys. zł), w Żarnowie, Niemojowicach ? z modernizacją stacji wodociągowej w Żarnowie (20 tys. zł) oraz koszty rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Miedznej Murowanej (10 tys. zł).
Nie zabraknie inwestycji na drogach. Gmina przeznaczy 1,420 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej Afryka ? Skórkowice i kolejne 170 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Klew ? Ruszenice. Samodzielnmie planuje przebudowę dróg na odcinku Siedlów ? Ławki (1 tys. zł) oraz remonty dróg na odcinku Chełsty ? Sielec (500 tys. zł), w Straszowej Woli (150 tys. zł i w Miedznej Murowanej (1 tys. zł). Wyda też 500 tys. zł na przebudowe ul. Cichej w Żarnowie.
Główną inwestycją zaplanowaną przez władze Żarnowa jest budowa filii bibliotecznej w Skórkowicach. Zadanie to zostanie w znacznej mierze dofinansowane ze środków ministerstwa, w ramach programu "Kultura+". Inwestorem jest Gminna Biblioteka Publiczna, której w projekcie budżetu zaplanowano dać na ten cel ponad 268 tys. zł. W planach jest też kontynuacja budowy świetlic wiejskich w Malkowie (50 tys. zł), Niemojowicach (50 tys. zł) i w Pilichowicach (100 tys. zł). Poza tym 62 tys. przeznaczono na rewitalizację wczesnośredniowiecznego grodziska w Żarnowie, a prawie 63 tys. zł (z funduszy unijnych i krajowych) ? na rozbudowę placu zabaw w Żarnowie i budowę placów w Soczówkach, Pilichowicach i w Marcinkowie.
Zakup sprzętu informatycznego dla ewidencji ludności ma kosztować 4 tys. zł, dotacja dla straży pożarnych wyniesie w sumie 325 tys. zł (25 tys. zł na doposażenie OSP w Skórkowicach, a 300 tys. zł na zakup samochodu średniego dla OSP w Żarnowie), zaś prace wykończeniowe w żarnowskim gimnazjum kosztować mają 1 tys. zł. Inwestycji zaś wiele, ale niektóre o minimalnej (póki co) wartości.
Włodarze myślą już także o nowej perspektywie finansowej. Gmina ma gotowe dokumentacje na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie oraz na budowę dróg i świetlic.


Gmina Drzewica

Włodarze Drzewicy w przyszłym roku planują przeznaczyć na inwestycje aż 13,695 mln zł ? 36,3% wszystkich wydatków. Gmina planuje realizację 18 zadań inwestycyjnych. Najważniejsze z nich, biorąc pod uwagę nakłady finansowe, to zakończenie budowy Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, zakończenie remontu stadionu MGKS Gerlach oraz dofinansowanie do rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Idzikowice ? Radzice Małe. Na kulturę i dziedzictwo narodowe gmina przeznaczy w sumie prawie 11 mln zł, na drogi ? 1,158 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ? 570 tys. zł, a na kulturę fizyczną ? 870 tys. zł. Inwestycje w oświacie pochłoną 50 tys. zł, a te dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ? 130 tys. zł. Inwestycje finansowane będą ze środków własnych i unijnych. W sumie gmina planuje pozyskać w przyszłym roku ponad 6,4 mln zł z funduszy Unii Europejskiej. Zaplanowanie w budżecie środków na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej pozwoli gminie na ubieganie się w przyszłości o środki unijne również na zadania z tego zakresu.


Gmina Poświętne

Przyszłoroczne wydatki majątkowe mają wynieść tu w sumie niespełna 1,5 mln zł. Najwięcej pochłoną inwestycje drogowe. Zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej w Studziannie (120 tys. zł), przebudowę drogi na odcinku Dęba II ? wiadukt kolejowy (95 tys. zł), przebudowę drogi w Studziannie na odcinku od drogi krajowej do ul. Różanej w Poświętnem (121 tys. zł), przebudowę fragmentu drogi na odcinku Brudzewice (Kalenie) ? Brudzewice (Parcele) za 360 tys. zł, przebudowę ul. Bielawskiej od ul. Cichej do przepustu (101,5 tys. zł), rozbudowę drogi dojazdowej do pól w Mysiakowcu (15 tys. zł) oraz rozbudowę drogi dojazdowej w Małoszycach (460 tys. zł). W projekcie budżetu zaplanowano także dotację dla powiatu ? 50 tys. zł ? na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Poświętne ? Gapinin.
Mieszkańców Poświętnego ucieszy też z pewnością planowany zakup i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem pod nimi kostki brukowej (73 tys. zł). Gmina przeznaczy również 20 tys. zł na budowę ogrodzenia przy szańcu mjra Hubala, 5 tys. zł na projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Mysiakowcu, Kępie i Ponikle oraz 30 tys. zł na zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy i 9 tys. zł na zakup selektywnych wywołań DPS?50 dla OSP w Brudzewicach. Planowane inwestycje będą finansowane środkami własnymi (885 tys. zł) oraz kredytem krajowym (574 tys. zł).
Gmina przygotowuje się powoli do nowej perspektywy finansowej. Ma gotową dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w Małoszycach, Poświętnem i w Porębach. Niemal gotowe są też dokumentacje na budowę i przebudowę dróg Mysiakowiec ? Rzeczyca, Brudzewice (Kalenie ? Parcela) oraz odcinka od drogi krajowej nr 48 w kierunku Porąb. Kolejne dokumentacje będą przygotowywane w miarę pojawiania się nowych programów unijnych. Włodarze Poświętnego chcieliby skorzystać z nich na budowę oczyszczalni ścieków w Dębie, Brudzewicach lub w Wólce Kuligowskiej) z kanalizacją sanitarną i przydomowymi oczyszczalniami ścieków, na przebudowę dróg gminnych i dojazdowych, wykonanie ścieżek rowerowych łączących miejsca historyczne z terenami nadpilickimi i gminami ościennymi, na przebudowę i rozbudowę świetlicy w Gapininie czy też inne zadania.


Gmina Sławno

Najmniejszą sumę wydatków majątkowych w projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowała gmina Sławno. Wstępnie zaplanowane inwestycje pochłoną tu raptem 262,5 tys. zł. Wpisano tu jednak wyłącznie pewniaki, które samorząd będzie w stanie zrealizować środkami własnymi. Gmina jest gotowa do aplikowania o środki unijne na inne duże zadania. Ale po kolei.
W planach na 2014 rok znalazła się budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w Wygnanowie. Zadanie kosztować ma 50 tys. zł. Na utworzenie miejsca integracji społecznej w Grudzeniu Kolonii przeznaczono 15 tys. zł Tyle samo kosztować ma zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Celestynowie. Pozostałe zadania polegają na wykonaniu projektów i dokumentacji technicznych na wodociąg Kozenin ? Sepno (50 tys. zł), przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kozenin ? Kłopotów (dotacja dla powiatu w wysokości 22.500 zł), budowę drogi w Szadkowicach, wykonanie windy w Urzędzie Gminy (20 tys. zł), rozbudowę OSP w Olszowcu (30 tys. zł) i na rozbudowę domu ludowego w Gawronach (30 tys. zł).
W nowej perspektywie finansowej gmina przygotowuje się do skorzystania ze środków unijnych na dokończenie kanalizacji gminy oraz na budowę geoparku. W zakresie gospodarki wodno?ściekowej gotowe są dokumentacje na sześć różnych zadań o łącznej wartości ponad 31 mln zł. Plan przewiduje budowę kanalizacji wraz z przepompowniami i przyłączami w Grudzeniu Kolonii, Celestynowie, Olszowcu, Sepnie, Radoni, Kunicach, Gawronach, Antoninowie, Ludwinowie, Wygnanowie, Zachorzowie Kolonii, Józefowie, Dąbrowie, Psarach, Kozeninie, Kamilówce, Popławach, Zachorzowie, Prymusowej Woli i w Grążowicach. Z kolei w Sepnie, Radoni i w Kozeninie powstać ma sieć wodociągowa z przyłączami. Realizacja tych inwestycji pozwoliłaby dokończyć proces kanalizacji gminy. Być może w kolejnych latach pojawi się na to szansa. Gmina jest gotowa do aplikowania ? ma ostateczne pozwolenia na budowę.


Gmina Paradyż

Wydatki majątkowe w projekcie przyszłorocznego budżetu gminy Paradyż określono na 1,5 mln zł. W planie znalazło się kilka istotnych zadań. Jednym z głównych jest kontynuacja rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy, która w 2014 roku kosztować będzie 450 tys. zł. Inne ważne zadanie to długo oczekiwana modernizacja szkoły w Sokołowie. Na ten cel przeznaczono 150 tys. zł. W szkołach w Paradyżu i Wójcinie planuje się ponadto przebudowę systemów grzewczych ? z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii: pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Na to zadanie w przyszłorocznym budżecie zapisano 65 tys. zł. Gmina będzie się ubiegać o środki unijne na ten cel.
Inwestycje drogowe kosztować mają 380 tys. zł. Przebudowa dróg gminnych to wydatki rzędu 250 tys. zł. Na drogi dojazdowe zapisano 100 tys. zł. Pozostałe 30 tys. zł stanowić będzie dotacja dla powiatu na przebudowe drogi na odcinku Kozenin ? Kłopotów.
Gmina zainwestuje w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 85 tys. zł, 60 tys. zł wyda na budowę przyłączy kanalizacyjnych, a ponad 106 tys. zł przeznaczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Planuje też budowę oświetlenia ulicznego w Wielkiej Woli i na ul. Słonecznej w Przyłęku (10 tys. zł). Mieszkańców ucieszy także z pewnością urządzanie placów zabaw w Honoratowie, Popławach Kolonii, Przyłęku, Paradyżu i w Wielkiej Woli (22 tys. zł), które realizowane mają być z udziałem środków zewnętrznych. Ponadto w prowizorium budżetu zaplanowano zakup działek (60 tys. zł) oraz zakup wyposażenia do świetlic w Daleszewicach, Honoratowie, Popławach Kolonii i w Stawowicach (74 tys. zł).
Co z tych wszystkich planów wyjdzie, zobaczymy już za 365 dni.


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (859) z dnia 20 Grudnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »