tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Rewitalizacja coraz bliżej

 
18 grudnia w sali widowiskowej MDK odbyło się spotkanie w sprawie rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna. Mieszkańcom miasta spodobała się przedstawiona przez projektanta koncepcjaTak ma wyglądać plac Kościuszki


Założenia planowanej inwestycji przedstawił zebranym Andrzej Piech z łódzkiej pracowni architektonicznej, która wygrała ogłoszony w ubiegłym roku konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji.
Wstępem do przedstawienia założeń projektowych było zaprezentowanie zrewitalizowanych już rynków kilku miast europejskich oraz miast polskich, podobnych do Opoczna pod względem wielkości i charakteru. Jednocześnie nakreślono możliwości sfinansowania inwestycji ze środków unijnych oraz korzyści płynące z przeprowadzenia inwestycji – głównie w zakresie promocji miasta oraz pozyskania atrakcyjnej przestrzeni na organizację uroczystości czy imprez kulturalnych. W dalszej części spotkania Andrzej Piech omówił przedstawione na wizualizacji założenia projektowe, skupiając się na pl. Kościuszki i okolicach zamku kazimierzowskiego. Te tereny, wzbudzające największe zainteresowanie opocznian, będą też rewitalizowane jako pierwsze.
Rewitalizacji planuje się poddać zabytkową starówkę Opoczna. W jej wyniku ma powstać współczesne centrum miasta, eksponujące jednocześnie wartości kulturowe i historyczne średniowiecznego murowanego warownego grodu, jakim było Opoczno w czasach Kazimierza Wielkiego. Rewitalizacja ma objąć teren ograniczony ulicami Moniuszki, Garncarską, Wąską (łącznie z placem targowym), Szewską, Janasa i Szpitalną, łącznie z pl. Kilińskiego i rondem. Jej realizacja będzie jednak podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmie przebudowę niezbędnej infrastruktury pl. Kościuszki i pl. Zamkowego oraz ulic przyległych.
Planowana rewitalizacja dotyczy przestrzeni publicznej, a więc głównie placów, chodników i ulic. Projekt przewiduje ich kompleksową przebudowę. – Założeniem naszej koncepcji jest wydobycie atrakcyjnych, zabytkowych elementów architektury i nadanie im charakteru przestrzeni publicznej. Takim elementem wyjściowym jest w przypadku placu Kościuszki fronton kościoła św. Bartłomieja, do którego nawiązywać ma zastosowana nawierzchnia placów i ulic. W tak wystylizowany rynek wkomponowane zostaną nowoczesne elementy architektury, nawiązujące do historii i tradycji Opoczna – mówił Andrzej Piech. Projekt przewiduje wybrukowanie nawierzchni naturalnym kamieniem w formie ciągów pieszo–jezdnych. Ma być ona pozbawiona różnic w poziomie i krawężników. Nim jednak położona zostanie nowa nawierzchnia, konieczna będzie wymiana infrastruktury podziemnej: przebudowa instalacji wodno–kanalizacyjnych, hydrantów przeciwpożarowych, budowa sieci ciepłociągu oraz schowanie pod ziemią linii energetycznych, dzięki czemu słupy z siecią przewodów energetycznych znikną z krajobrazu starówki. Projektanci zaproponowali także nowe oświetlenie, zarówno uliczne jak i zabytkowych obiektów i elementów małej architektury – tych obecnie istniejących, jak i nowych, zaplanowanych w projekcie.
Pl. Kościuszki po rewitalizacji ma zyskać całkiem nowe oblicze. Ma zostać zagospodarowany jako rynek miejski z otwartą przestrzenią. Nasadzenia zostaną ograniczone – drzewa przewiduje się wokół placu, a także w jego północnej części, wokół pomnika Kościuszki. Tu zostaną one otoczone niższą, parkową roślinnością oraz kamiennymi murkami, w które wmontowane zostaną ławki. Mimo wcześniejszych koncepcji pomnik Kościuszki nie zmieni swojego położenia. Zostanie jednak wyeksponowany – stanie na podeście, który zostanie wokół podświetlony. Tło dla postumentu stanowić będzie fontanna z regulowanymi strumieniami, bez niecek z lustrem wody, która zostanie oryginalnie podświetlona – iluminacja świetlna będzie nawiązywać kolorystyką do opoczyńskiego pasiaka. Przed zabytkową siedzibą biblioteki zaproponowano nowy pomnik przedstawiający sylwetkę legendarnej mieszkanki budynku, Esterki. Możliwe jednak, że zamiast niej stanie w tym miejscu pomnik pary mieszczan w opoczyńskich strojach ludowych. W południowo–wschodniej części placu ma stanąć makieta miasta, przedstawiająca jego zabytki i stanowiąca jednocześnie nowoczesną reklamę i atrakcyjną informację. Wokół placu staną metalowe stylizowane latarnie, uzupełnieniem oświetlenia będą lampy zamontowane w nawierzchni. Projektanci zaproponowali również odnowienie elewacji zabytkowych kamienic. Przedtem trzeba jednak wykonać ich specjalistyczne badania, zalecone przez konserwatora zabytków.
Projekt przewiduje także nowe rozwiązania dla pl. Zamkowego. Zaproponowano zagospodarowanie jego południowo – wschodniej części, dzięki czemu odsłonięta i uwydatniona zostałaby bryła zamku. Zamiast proponowanego wcześniej muru obronnego wprowadzono do koncepcji niższe ogrodzenie, które nie ograniczałoby widoku na zamek od strony ul. Szewskiej. Ciekawym pomysłem jest ustawienie obok zamku armaty. Wojewódzki konserwator zabytków zakwestionował jednak zasadność jej ustawienia – jego zdaniem taki element mógłby sugerować fakty, dla których nie ma potwierdzenia w dokumentach historycznych, chociaż jak do tej pory w Opocznie i takie zdarzenia się działy.
Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu dotyczą wykorzystania budynków gospodarczych znajdujących się za muzeum. Obecnie mieści się w nich kotłownia, jednak po wybudowaniu ciepłociągu będzie można je zagospodarować. Odnowione w podobnej do zamku stylistyce będą stanowić uzupełnienie kompleksu. Przed zamkiem, wokół istniejącego pomnika, w zagłębieniu w formie amfiteatru, zostałby odtworzony obrys cerkwi kniazia Włodzimierza. Wszystko zależy jednak od tego czy jej istnienie potwierdzą badania archeologiczne, których przeprowadzenie wokół zamku zalecił konserwator zabytków. Przed zamkiem od strony ul. 17 Stycznia zaproponowano również pomnik Kazimierza Wielkiego. Obok istniejącego pomnika zaplanowano ustawienie masztów flagowych. W projekcie pojawiają się również elementy zieleni parkowej. Całości dopełni oryginalne oświetlenie – iluminacja podcieni zamku oraz podświetlenia w nawierzchni placu i wokół obrysu cerkwi.
W drugim etapie planuje się rewitalizację targowiska miejskiego usytuowanego za kościołem. Z pl. Kościuszki będzie do niego prowadził wewnętrzny ciąg pieszy wokół. Stąd nowe schody terenowe (a na wniosek członków komisji rewitalizacji również wciągarka dla niepełnosprawnych) będą prowadzić na ul. Szewską, do planowanego na placu targowym parkingu. Drugi, mniejszy parking zaplanowano na nowym placu za zamkiem. Przy ul. Szewskiej powstanie więc w sumie około 300 miejsc postojowych.
Istotnym założeniem projektu jest przebudowa parków miejskich. Funkcję terenów zielonych przestałyby pełnić przebudowane place Kościuszki i Zamkowy, którym nadaje się funkcję przestrzeni miejskiej. Zaadaptowane miałyby za to zostać skwer Kazimierza Wielkiego i pl. Strażacki. Rewitalizację tych dwóch parków miejskich przewiduje się w trzecim etapie inwestycji, obok wybrukowania nawierzchni części ul. Kościelnej, Inowłodzkiej, Piwnej i Kazimierza Wielkiego.
Planowana w tym kształcie rewitalizacja będzie wymagać zmiany układu komunikacyjnego. Ruch kołowy zostanie znacznie ograniczony poprzez wprowadzenie tzw. uspokojonego ruchu ulicznego. Zapewniony zostanie dojazd dla mieszkańców oraz dojazdy gospodarcze do wszystkich nieruchomości, jednak czas postoju pojazdów będzie ograniczony do dwóch godzin. Jest nawet całkiem słusznna koncepcja ustawienia parkomatów. Dzięki temu pl. Kościuszki przestanie pełnić funkcję parkingu, głównie dla pracowników zlokalizowanych w jego rejonie firm i instytucji. Dla przyjezdnych zabezpieczono od 300 do maksymalnie 600 miejsc postojowych w rejonie rewitalizowanego centrum. Również ruch autobusów zostanie wyprowadzony ze starówki – istniejące tu obecnie przystanki zostaną przeniesione na ul. 17 Stycznia (naprzeciw zamku) oraz na ul. Szewską (targowisko). Ruch autobusów będzie się odbywał po krawędzi rewitalizowanego centrum. Projekt zakłada także zmianę organizacji wjazdu i wyjazdu z obszaru starego centrum Opoczna.
Przedstawione założenia wypracowano w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, we współpracy z komisją rewitalizacji i władzami miasta. Obecnym na spotkaniu opocznianom przypadły one do gustu, choć nie brakowało także uwag i pytań. Pytano m.in. o możliwości pozyskiwania środków na odnowienie elewacji budynków prywatnych czy o koszt planowanego przedsięwzięcia. Ten jednak będzie znany dopiero po sporządzeniu dokumentacji techniczno–kosztorysowej. Co istotne – na jej sporządzenie władze miasta zaplanowały już środki w projekcie budżetu gminy na przyszły rok. Póki co, wciąż prowadzone są konsultacje na temat kształtu planowanej rewitalizacji – w dalszym ciągu na jej zakres mają wpływ mieszkańcy Opoczna, którzy swoje uwagi mogą zgłaszać do członków komisji rewitalizacji. Kiedy wypracowana zostanie ostateczna koncepcja, projektanci przystąpią do wykonania projektu technicznego. Po jego sporządzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę gmina wystąpi o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (650) z dnia 22 Grudnia 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »