tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Rajcy miejscy

 
Będą radzić


XXVII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w 31 stycznia o godz. 9.00 w MDK. Porząfek obrad przewiduje, oprocz punktow stałych: * informację nt. opieki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez gminę Opoczno i ocenę stanu zdrowotnego dzieci * zapoznanie z perspektywą finansową w oświacie na rok 2013 rok * efekty realizacji zadan Straży Miejskiej * informację z przebiegu odśnieżania gminy * sprawozdania z prac komisji Rady za rok 2012.
Radni podejmą uchwały w sprawach: * stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego * zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013?2029 * zmian w budżecie gminy na rok 2013 * zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę * zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę * zamiaru przekazania prowadzenia niektórych szkół * nadania statutu Muzeum Regionalnemu * zamiaru likwidacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Opoczyńskim * regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy * szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów * rozpatrzenia wniosku Janiny Podlewskiej z 26 listopada 2012 r. * rozpatrzenia wniosku Janiny Podlewskiej zawartego w piśmie z 27 grudnia 2012 r. * powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej * wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej * powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej * wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej * odwołania przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej * wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej * odwołania wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej * powołania wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej.

* * *

Rajcy powiatu
XXIII sesji Rady Powiatu odbędzie się w 30 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.
Porządek obrad przewiduje, oprócz stałych punktów, sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu w Opocznie za ubiegły rok, sprawozdanie starosty z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012 r., informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat, dyskusja nt. sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym, dotyczącej sprawdzenia zasadności zarzutów stawianych dyrektorowi SP ZOZ w skardze jaka wpłynęła do starostwa.
Radni podejmą uchwały w sprawach: * współdziałania powiatów opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego, szydłowieckiego i skarżyskiego; zmiany w statucie powiatu * zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo?wychowawczej typu rodzinnego * wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie * zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie * zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 * zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych * stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych * odwołania starosty Jana Wieruszewskiego.
Planowany początek sesji godz. 10.00.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 4 (811) z dnia 25 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »