tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedam owies, bardzo ładny, tel. 500 176 ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Poświętne

 Radzili w Poświętnem

 
W poniedziałek, 18 lutego odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Poświętne. Jedną z decyzji radnych było ustalenie nowych diet

W ostatniej sesji po raz pierwszy uczestniczył nowy sołtys Stefanowa, Marcin Piątkowski. Na to stanowisko został on wybrany 12 lutego, po rezygnacji poprzednika. W obecności radnych, pracowników urzędu i jednostek podległych oraz zaproszonych gości nowy sołtys odebrał z rąk wójta zaświadczenie o wyborze oraz gratulacje.
Na wniosek radnego Moskwy z porządku obrad wycofano dwie uchwały ? w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Ponikły oraz w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie tejże nieruchomości służebnością gruntową. Chodzi o działkę w Ponikle przeznaczoną na dojście do Pilicy. Mieszkańcy, a także wczasowicze korzystali w tym celu z działki prywatnej. Już w ubiegłym roku dokonano jej podziału, a w budżecie gminy na ten rok zabezpieczono środki na zakup działki. Jest to więc kontynuacja przedsięwzięcia, które już wiązało się z pewnymi wydatkami. Nie mniej jednak radny Moskwa uznał, że w sytuacji realizowania programu oszczędnościowego gminy nie stać na taki prezent dla wczasowiczów. Jego wniosek o wycofanie uchwał z porządku obrad w głosowaniu poparło 6 radnych, 5 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.
Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz przedstawionego przez gminnego komendanta OSP, Jerzego Łumińskiego sprawozdania z działalności gminnych jednostek OSP radni zapoznali się z informacją dotyczącą prac nad herbem gminy. W celu jego opracowania powołano doraźną komisję, która w tej sprawie zorganizowała spotkanie z heraldykiem Robertem Szydlikiem. Zgodził się on opracować herb gminy, pieczęć i flagę za 7.800 zł. Warunkiem rozpoczęcia prac jest podpisanie umowy z wójtem. Ten jednak nie może jej zawrzeć bez zabezpieczonych w budżecie środków na ten cel. Póki co sprawa utknęła w martwym punkcie. Radni mają ustalić, czy będą wnioskować o zabezpieczenie środków na opracowanie herbu, czy może komisja do spraw herbu się rozwiąże.
W toku obrad radni przyjęli szereg uchwał. Z powodu uwag organu nadzorczego wprowadzili zmiany do przyjętego w grudniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i uchylili uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę. Nowa uchwała, w miejsce uchylonej, ma zostać podjęta przy okazji ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami. Rada zatwierdziła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Dotychczasowe przepisy gminne regulowały kwestie odbioru ścieków, nie było natomiast uchwały w sprawie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Podmiot, który w gminie Poświętne zajmuje się ich wyłapywaniem, musi mieć podstawy prawne swojej działalności. Rada przyjęła również gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.
Do tej pory wysokości diet radnych regulowała uchwała przyjęta w 2006 roku. Zakładała ona, że podstawą do ich wyliczenia jest minimalne wynagrodzenie. Przewodniczący rady otrzymywał 100% tej kwoty, przewodniczący komisji stałych ? 17%, a pozostali radni ? 12% minimalnego wynagrodzenia. Kiedy w grudniu ubiegłego roku radni zdecydowali o zamrożeniu podwyżek w administracji, konieczna była ponowna regulacja tych kwestii, bowiem z nowym rokiem minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło. Tym razem jednak nadzór wytknął, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada nie jest upoważniona do procentowego ustalania swoich diet. A że ustawa się nie zmieniała, to znaczy, że zmieniła się jej wykładnia, bowiem w latach ubiegłych organ nadzoru nie miał uwag do wspomnianej uchwały. Limity diet radnych i ryczałtu przewodniczącego rady określają odrębne przepisy, w myśl których podstawą do ich ustalenia jest nie minimalne wynagrodzenie, a stawka bazowa określona corocznie w ustawie budżetowej (nie zmieniana od 2008 roku). Wysokość diet zależy również od ilości mieszkańców gminy. W małej gminie Poświętne, liczącej poniżej 15 tys. mieszkańców, przewodniczący rady gminy może otrzymać maksymalnie 50% tejże kwoty bazowej ? 1.324 zł. Tymczasem do tej pory przewodniczący Rady Gminy Poświętne pobierał ryczałt w wysokości 1.488 zł. Jego wynagrodzenie trzeba więc było obciąć.
Propozycje nowych stawek diet radni wypracowali na posiedzeniach komisji stałych. Przewodniczący komisji gospodarczej i rolnictwa wycofał swoje propozycje na rzecz tych ustalonych na posiedzeniu wspólnym komisji oświaty i rewizyjnej. I to nad nimi radni głosowali, przyznając przewodniczącemu rady miesięczny ryczałt w wysokości 1.324 zł (maksymalna kwota), przewodniczącym komisji dietę za udział w sesjach i posiedzeniach komisji w kwocie 240 zł (a więc tak, jak dotychczas), a pozostałym radnym dietę w wysokości 180 zł (było 176 zł). Uchwałę przyjęto 11 głosami za, przy 3 wstrzymujących.
Ostatnia z przyjętych uchwał dotyczyła zmian w budżecie gminy. Nie wprowadzono w nim żadnym zwiększeń ani zmniejszeń, które wpływałyby na ogólną kwotę budżetu. Wprowadzone zmiany dotyczyły jedynie przesunięć po stronie wydatków: ustalenia opłat na PFRON w wysokości 1 tys. zł, wprowadzenia zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów (7,5 tys. zł ? 20% wartości stypendiów), przesunięcia środków na DPS (16 tys. zł) i wydatków związanych z ustawą śmieciową do innych rozdziałów oraz przesunięć w zakresie wynagrodzeń nauczycielskich ? na wypłatę trzynastki.
W związku z wypadkiem drogowym, jaki wydarzył się w Poświętnem dzień przed sesją, radny Michał Franas przytoczył treść interpelacji złożonej przez niego w 2010 roku, dotyczącej przygotowania do zimowego utrzymania dróg, posypywania nawierzchni, ewentualnych dodatkowych środków na ten cel itp. Podobną interpelację złożył na poniedziałkowej sesji, pytając w niej jakie są koszty tegorocznego zimowego utrzymania dróg, kto odpowiada za posypywanie dróg piaskiem, ile razy do 17 lutego służby wyjechały w teren i na jakie drogi. Jego zdaniem właśnie brak odpowiednich działań ze strony służb gminnych było głównym powodem niedzielnego wypadku. Radny sprawdził pozostałe drogi na terenie gminy ? Wszędzie ?szklanka?. A dzisiaj rano sypali na ul. Jaśminowej, gdzie wczoraj był wypadek. O jeden dzień za późno ? mówił. Dodał, że nie chodzi o kryzys, bo przecież gmina zabezpieczyła wystarczające ilości mieszanki piasku i soli. Służby skupiają się jednak na odśnieżaniu, zapominając posypać choćby najbardziej niebezpieczne odcinki. Wójt tłumaczył, że po każdym zgłoszeniu od mieszkańców służby wyjeżdżają i sypią, ale nie wszędzie ? głównie w rejonie skrzyżowań, na zakrętach i podjazdach.
W ramach spraw różnych pytano m.in. o trwającą procedurę reorganizacji szkół w Brudzewicach i w Dębie. Na chwilę obecną, zgodnie z przepisami, o zamiarze zamknięcia szkół i utworzenia w ich miejsce trzyklasowych szkół filialnych placówki w Poświętnem poinformowano rodziców ? nie tylko na spotkaniach, ale również wysyłając wszystkim imiennie treść podjętych w tej sprawie uchwał (dwoje rodziców na znak protestu odmówiło przyjęcia zawiadomienia). Rady pedagogiczne obu placówek, związki zawodowe, a także Kuratorium Oświaty wydały negatywną opinię w sprawie planów samorządu. Nie wstrzymują one jednak uruchomionej już reorganizacji placówek oświatowych gminy.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (815) z dnia 22 Lutego 2013r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »