tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Paradyż

 Radzili w Paradyżu

 
W środę, 22 sierpnia w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu odbyła się XVIII sesja Rady Gminy

Zebranych powitał i spotkanie poprowadził przewodniczący rady, Andrzej Markiewicz. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zatwierdzili porządek obrad, który ? za ich aprobatą ? uzupełniono o trzy dodatkowe uchwały. Następnie wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. W jej ramach poinformował o rozstrzygnięciu przetargów na dowóz dzieci do szkół (wygrało PKS Opoczno, któremu gmina za całoroczny dowóz zapłaci ponad 162 tys. zł) oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I?III szkół podstawowych (pomoce dydaktyczne za ponad 106 tys. zł trafią do szkół w ramach projektu ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I?III?), przypomniał o trwającej procedurze przetargowej na budowę drogi gminnej na odcinku Sylwerynów ? Solec oraz o rozstrzygniętym przez Zarząd Dróg Powiatowych przetargu na remont chodnika w ul. Przedborskiej w Paradyżu (w ciągu drogi powiatowej) ? zgodnie z porozumieniem podpisanym z Zarządem Dróg Powiatowych gmina pokryje połowę kosztów tego zadania (a więc wyłoży ponad 100 tys. zł, bowiem firma Marbruk z Przysuchy wykona inwestycję kosztem ponad 202 tys. zł). Ponadto wójt wspomniał o przekazaniu radnym sprawozdania z wykonania budżetu gminy w pierwszym półroczu oraz o zakończeniu kontroli RIO w urzędzie gminy. Powitał także nowego sołtysa Stawowic, Karola Sowę. Zastąpił on na tym stanowisku Leszka Sikorę, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
Punkt przeznaczony na zapytania i interpelacje radnych zdominował temat dróg na terenie gminy. Radny Zdzisław Korgul pytał o kruszywo na drogi ? wójt wyjaśniał, że prace zostały chwilowo wstrzymane, żeby nie utrudniać rolnikom dojazdu do pół. Radny Jacek Michalski zwrócił uwagę na niedostatecznie oznakowane przejście dla pieszych na ul. Piotrkowskiej, w rejonie skrzyżowania drogi krajowej z powiatową, gdzie niejednokrotnie dochodziło do wypadków. Proponował oznakować przejście dla pieszych pulsującym światłem umieszczonym nad drogą i prosił o interwencję w GDDKiA w tej sprawie. Radny interpelował też w sprawie dobudowania chodnika na ul. Przedborskiej (w stronę Przyłęku). Wójt zapewnił, że obie interpelacje zostaną przesłane do zarządców dróg. Jednocześnie przypomniał, że w sprawie drogi krajowej interpelowano już kilka razy ? bezskutecznie. Stwierdził też, że bezpieczeństwo w tym miejscu zapewniłaby jedynie budowa ronda, a poza tym wyraził przekonanie, że to zarządca drogi powinien zadbać o właściwe oznakowanie. Radny Krzysztof Krzysztofik interpelował z kolei o dobudowanie chodnika na odcinku Paradyż ? Feliksów. Wójt stwierdził, że pismo w tej sprawie na pewno nie zaszkodzi i zaproponował rozszerzyć je o kolejne miejscowości ? Krasik, Wójcin B i Solec.
W dalszej części obrad radni przystąpili do podjęcia szeregu uchwał. Dwie pierwsze z nich dotyczyły uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania dla fragmentu obszaru sołectw Wielka Wola, Paradyż i Daleszewice dotyczył głównie zakładu Ceramiki Paradyż w Wielkiej Woli. Z kolei plan dla Solca (chodzi o teren pod usługi w rejonie drogi krajowej) zmieniono na wniosek inwestora, który przy drodze krajowej planuje budowę stacji paliw i lokalu gastronomicznego. Założenia obu planów pokrótce przedstawił Tomasz Kacperowicz, projektant firmy odpowiedzialnej za przygotowanie studium i planów, który zapewnił, że dopełniono wszelkich procedur, łącznie z wyłożeniem projektów planów i konsultacjami społecznymi. Radni obie uchwały przyjęli jednogłośnie.
Większością głosów radni zdecydowali o przekazaniu środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Podobnie jak pozostałe gminy z terenu powiatu ? podlegające pod Komisariat Policji w Paradyżu ? samorząd Paradyża przekazał 7 tys. zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu dla tej jednostki. Obecny na sesji komendant komisariatu w Paradyżu, Wiesław Kuśmierczyk podziękował za dotację i wyraził przekonanie, że nowy pojazd będzie służył nie tylko policjantom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Jedną z najistotniejszych uchwał ostatnich obrad było przyjęcie zasad udzielania mieszkańcom gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych. Zdecydowano, że gmina pokryje koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty inwentaryzacji powykonawczej. Dodatkowo z budżetu gminy pokryte zostaną częściowe koszty budowy najdłuższych odcinków przyłączy ? w przypadku przyłączy, których długość przekroczy 30 m koszt budowy owych 30 m pokryje właściciel posesji, a koszt budowy pozostałego odcinka pokryje gmina (jednak maksymalnie do 5 tys. zł). W tej sprawie prowadzone będą indywidualne rozmowy z właścicielami działek. Dodajmy, że w ramach budowanej obecnie kanalizacji w kilku miejscowościach gminy budowę przyłączy kanalizacyjnych wspiera finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który bez względu na długość przyłączy finansuje 45% kosztów ich budowy. Wójt zakłada, że w 2013 roku dwie trzecie gminy będzie skanalizowane (zostanie Przyłęk). Jednocześnie mówił o konieczności przekonywania mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji, aby wpłaty z tego tytułu i koszty ponoszone przez gminę mogły się równoważyć, bowiem obecnie gmina bardzo dużo do kanalizacji dopłaca. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W dalszej części sesji radni ustalili zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę. Jak wyjaśniał wójt, projekt tej uchwały, mającej uregulować tygodniowy wymiar godzin pracy dla dyrektorów szkół, został uzgodniony z nauczycielami i dyrektorami. Dyrektorzy nie mogą mieć godzin ponadwymiarowych, a że mają obniżone pensum, będą mieli maksymalnie zwiększony dodatek funkcyjny. Zmiany pozwolą uniknąć sytuacji, w której nauczyciel będzie miał większe pobory niż dyrektor placówki.
Pozostałe z przyjętych uchwał dotyczyły wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zmian w budżecie oraz w Wieloletniej prognozie finansowej gminy, przejęcia od skarbu państwa leżącej w Paradyżu działki pod budowę drogi (w tym punkcie radny Michalski zarzucił urzędnikom gminy popełnienie błędu, twierdząc, że nie powinni wydać pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy nie ma wytyczonej drogi dojazdowej. Wójt tłumaczył, że nie ma takiego obowiązku, bo wystarczy zaznaczyć w akcie notarialnym służebność dojazdu) oraz zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W ramach zapytań i wolnych wniosków głos zabrał sołtys Krasika, Tomasz Ciach, który przypomniał o konieczności wykonania przyłączy kanalizacyjnych do granicy dwóch posesji w Krasiku (wyjaśniano, że termin realizacji inwestycji mija dopiero w 2013 roku). Pytał również wójta o możliwość wybudowania świetlicy wiejskiej na działce należącej do wspólnoty wiejskiej w Krasiku, najlepiej przy udziale środków zewnętrznych. W odpowiedzi usłyszał, że jest to realne, trzeba jednak sprawdzić stan prawny dotyczący tej działki ? łatwiej byłoby napisać projekt i pozyskać środki na ten cel, gdyby właścicielem działki była gmina.
Kilka informacji przekazał też zebranym wójt. Jedna z nich dotyczyła planu nawiązania współpracy z przedstawicielami samorządu Chocimia na Ukrainie mającej na celu wymianę uczniów. Około dwudziestoosobowa grupa gimnazjalistów z Paradyża wyjechałaby na Ukrainę, a w zamian rodziny tych uczniów przyjęłyby u siebie młodzież ukraińską. Wójt zapowiadał też planowane na początek września spotkania policjantów z pierwszakami, którym rozdane zostaną kamizelki odblaskowe. Wspomniał również, że dziecięcy zespół ludowy ?Koniczynki? wystąpił na Jasnej Górze w ramach ogólnopolskich dożynek kościelnych. Na tym sesję zakończono.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 35 (790) z dnia 31 Sierpnia 2012r.
W dziale Paradyż dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »