tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Białaczów

 Radzili w Białaczowie

 
W poniedziałek, 11 lutego obradowała Rada Gminy Białaczów. Radni uchylili niemal wszystkie przyjęte w grudniu uchwały śmieciowe i póki co wstrzymali się z przyjęciem nowych. Zdecydowali też o udzieleniu kilku dotacji

Na wniosek wójta radni zmienili zaproponowany porządek obrad. Zdecydowano wstrzymać się z przyjęciem nowych uchwał śmieciowych do czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Blok uchwał uzupełniono zaś o dwie dodatkowe, zakładające przyznanie dotacji dla gminnych jednostek OSP.
Tradycyjnie na wstępie radni przyjęli informację wójta z działalności międzysesyjnej. Włodarz ocenił trwającą akcję zimowego utrzymania dróg. Jego zdaniem przebiega ona dość sprawnie ? żadna z miejscowości nie była odcięta od świata, wszystkie drogi były przejezdne. Zapowiedział również konieczność szukania oszczędności w oświacie. W porównaniu do roku ubiegłego, w wyniku mniejszej liczby uczniów, subwencja oświatowa została zmniejszona o 174 tys. zł. Informacja wójta zawierała także aktualne dane związane z inwestycjami. Główną z nich jest budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Petrykony ? Radwan. Pierwszy etap tego zadania już zakończono, łącznie z przejściem przez tory. Odpowiadając na pytania zebranych wyjaśniał, że wszelkie niedociągnięcia są dokumentowane na zdjęciach i przekazywane wykonawcy, który wykona poprawki gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Gmina wystąpi teraz o wypłacenie przyznanych na inwestycję środków unijnych. Przygotowywany jest również wniosek o dofinansowanie II etapu zadania, budowy kanalizacji w samym Radwanie. Wójt mówił również o rozpoczęciu prac przy remoncie świetlicy w Miedznej Drewnianej, rozstrzygnięciu przetargu na oznakowanie trasy turystycznej ?Diabelski szlak? (w tym także na wykonanie parkingu oraz doposażenie świetlic w Sobieniu i Wąglanach) oraz o trwającym malowaniu pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy. Zapowiedział także zmianę zakresu planowanego remontu urządzeń hydroforni. Jak przyznał, początkowo planowano gruntowny remont obiektu. Uznano jednak, że w sytuacji, gdy zanieczyszczenia blokują urządzenia do odżelaziania, wystarczy poprawić jakość wody przed wejściem do samej hydroforni podnosząc odczyn ph na wodzie surowej. Pomysł nie spodobał się sołtysowi Sobienia, Elżbiecie Lasocie, która uważa, że hydrofornia powinna zostać wybudowana od nowa. Zdaniem wójta zaplanowany remont da ten sam efekt, a jego koszty będą znacznie niższe. Planowaną na ten cel kwotę 100 tys. zł obniżono do 60 tys. zł.

Śmieciowe do kosza
W ubiegłym roku radni w Białaczowie przyjęli komplet uchwał śmieciowych wymaganych nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prawie wszystkie ? z wyjątkiem uchwały ustalającej wysokość stawki za gospodarowanie odpadami ? zakwestionowały jednak organy nadzoru. W związku z tym na ostatniej sesji radni uchylili owe akty. Za radą prawników zrezygnowali z przyjmowania w ich miejsce poprawionych uchwał. Trwa bowiem proces legislacyjny mający na celu nowelizację ustawy śmieciowej. Przyjęte teraz uchwały musiałyby być zgodne z obecnym stanem prawnym, który w najbliższym czasie się zmieni. A wtedy konieczne byłoby z kolei dostosowanie ich do nowych przepisów. W takiej sytuacji rzeczywiście najrozsądniej poczekać na wprowadzenie zmian w życie. Nowela przyjęta przez Sejm przeszła bez poprawek przez Senat i obecnie czeka jedynie na podpis prezydenta. Najważniejsze zmiany wprowadzają możliwość łączenia różnych metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami, a co za tym idzie ? możliwość różnicowania samych stawek. Dzięki temu wprowadzane przez gminy opłaty mają być bardziej sprawiedliwe.

Dotacje nie dla wszystkich
Rada przyjęła szereg uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej kilku podmiotom. Kwotą 10 tys. zł radni wsparli gminę Gorzkowice, gdzie spalił się dach na budynku szkoły. Zakupione za te pieniądze pomoce dydaktyczne oznaczone zostaną jako dar od gminy Białaczów. Wsparcie w takiej samej wysokości (a także sprzęt i plandeki) gmina otrzymała od Gorzkowic po nawałnicy w 2011 roku. Teraz może się za tę pomoc odwdzięczyć.
Dotację w wysokości 4,5 tys. zł rada przyznała uczniowskiemu klubowi sportowemu ?Suples? działającemu w gimnazjum. Kwota ta stanowi 20% kosztów organizacji zimowych wyjazdów uczniów. Pozostałą część wartości projektu wyłoży Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Pomoc finansową w wysokości 4 tys. zł radni udzielili gminie Opoczno. Środki te zostaną przeznaczone na prowadzenie magazynu żywności unijnej w 2013 roku. Korzystają z niego również mieszkańcy gminy Białaczów.
Kolejnymi 4 tys. zł samorząd Białaczowa wsparł powiat opoczyński. Ta kwota zostanie wykorzystana przez PCPR na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Dotacji udzielono na podstawie porozumienia powiatu ze wszystkimi gminami w powiecie, które również wesprą finansowo działalność ośrodka ? w wysokości odpowiadającej liczbie mieszkańców danej gminy oraz liczbie osób korzystających z jego pomocy. W ten sposób gminy dołożą się do kosztów zatrudnienia specjalistów (prawników, psychologów, terapeutów), którzy będą służyć pomocą mieszkańcom powiatu nie tylko w siedzibie PCPR, ale również raz w miesiącu będą dostępni w poszczególnych gminach.
Wprowadzone do porządku obrad w trakcie sesji uchwały przewidywały wsparcie finansowe dla gminnych jednostek OSP. O ile radni jednogłośnie przyznali OSP w Radwanie 40 tys. zł na zakup samochodu pożarniczego, poparcia większości nie uzyskała druga uchwała przewidująca wsparcie OSP w Żelazowicach. Chodziło o dofinansowanie remontu starej remizy kwotą 5 tys. zł. Budynek przeznaczony do rozbiórki druhowie przejęli na własność, zobowiązując się do jego remontu własnymi środkami. Jak twierdzą, na jego odnowienie i rozbudowę przeznaczyli już w sumie 160 tys. zł (środki własne i pozyskane, m.in. od sponsorów). Wykonali więc ogromną inwestycję bez udziału finansowego gminy. Teraz zwrócili się o przyznanie 5 tys. zł na zakup instalacji elektrycznej w obiekcie. Ich prośba podzieliła radnych. Zdaniem wójta warto wesprzeć działania strażaków, którzy sami tak dużym kosztem wykonali już kawał dobrej roboty. Niektórzy radni uznali jednak, że skoro zainwestowali już tak dużą sumę, to poradzą sobie również z zakupem instalacji elektrycznej. Inni sugerowali, że strażacy domagają się wsparcia remontu przez samorząd, a w przyszłości to oni będą czerpać zyski z obiektu. Przypominano również, że druhowie występując o przekazanie im nieruchomości deklarowali, że sami wyremontują budynek. Odezwały się również potrzeby innych miejscowości. Poszczególni radni proponowali przeznaczyć tę sumę, np. na wyposażenie świetlicy w Petrykozach, doświetlenie gminy, ogrodzenie placu zabaw, budowę chodników czy inne zadania. Ostatecznie zdecydowano w głosowaniu. Za wsparciem remontu druhów w Żelazowicach opowiedziało się 6 radnych, tyle samo było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Tym samym dotacji nie przyznano.

Pozostałe decyzje
W trakcie obrad radni zatwierdzili plany pracy komisji stałych rady, przyjęli zasady przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, a także powierzyli wójtowi uprawnienia do ustalania wysokości cen opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej i korzystanie z obiektów i urządzeń gminy. Rada zdecydowała również o zaciągnięciu dwóch pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem funduszy unijnych. Pierwsza, w wysokości 2.512.247 zł, zaciągnięta zostanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Petrykozach i Radwanie. Druga ? sięgająca 425.259 zł ? umożliwi przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP w Miedznej Drewnianej ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską. Obie inwestycje są realizowane z udziałem dotacji unijnych przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pożyczki zostaną spłacone po uzyskaniu zwrotu kosztów kwalifikowanych.
W ramach zapytań i wolnych wniosków radni zgłaszali potrzeby poszczególnych miejscowości, m.in. naprawienie lub uzupełnienie oświetlenia ulicznego, budowę chodników, wycięcie starych drzew zagrażających użytkownikom dróg, utwardzenie dróg gruntowych. Sołtysi upominali się z kolei o fundusz sołecki, który ich zdaniem ułatwiłby realizację najpilniejszych potrzeb poszczególnych miejscowości. Wójt odpowiedział na wszystkie zapytania. Zapowiadał, że zarówno oświetlenie, jaki i drogi będą naprawiane, gdy poprawią się warunki atmosferyczne. Przypominał także, że priorytetem dla gminy w dalszym ciągu jest jej skanalizowanie. Dlatego, mimo świadomości innych potrzeb, niektóre zadania muszą poczekać. Wyjaśniał także, że gmina nie tworzy funduszu sołeckiego, ponieważ spowodowałoby to jedynie rozdrobnienie środków. Jego zdaniem inwestycje w poszczególnych miejscowościach lepiej wykonywać po kolei, a porządnie. Na zakończenie zapowiedział obchody 70. rocznicy mordu mieszkańców Skroniny i Sobienia, które zaplanowano na 14 i 15 marca.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (814) z dnia 15 Lutego 2013r.
W dziale Białaczów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »