tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Radzili na wyjeździe

 
W piątek, 30 marca odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej. Na miejsce posiedzenia wybrano otwarty niedawno Dom Ludowy w Kraśnicy. Obrady poza Opocznem zorganizowano chyba po raz pierwszy i nie jest to najlepszy pomysł

Sesja została poprzedzona podwójną uroczystością podsumowania roku sportowego 2011 w gminie Opoczno oraz XV już plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi opoczyńskiej, organizowanego przez naszą redakcję. Relacje prezentujemy na stronach sportowych.
Obrady miały się rozpocząć o godz.11.00, jednak otwarcie nastąpiło dwadzieścia minut później. Rozdanie statuetek trochę się przedłużyło, a po zakończeniu uroczystości panie z Kraśnicy wniosły na salę pierogi. Ładunek kalorii był jak najbardziej wskazany, bo na zebranych czekał kilkugodzinny maraton sesyjny.

Zmiany w porządku
W posiedzeniu uczestniczyło osiemnastu radnych, funkcję sekretarza pełniła radna Jadwiga Figura. Na wstępie dokonano kilku zmian w porządku obrad.
Przychylając się do wniosku burmistrza, Rada wycofała z programu projekty uchwał w sprawie przyjęcia statutów MDK i PiMBP, a także wprowadziła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno?. Burmistrz Wieruszewski poinformował również, że z jego inicjatywy podczas sesji dojdzie do spotkania na temat funkcjonowania pogotowia ratunkowego. Na godz. 14.30 do Kraśnicy zaproszono przedstawicieli kierownictwa firmy ?Falck Medycyna?, która od tycznia świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego na terenie naszego powiatu.
Przewodniczący Rady Zdzisław Wojciechowski przedstawił pismo od Janiny Podlewskiej, która wnioskowała o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia jej skargi oraz zajęcie się tą kwestią w późniejszej terminie na terenie Opoczna, a nie w Kraśnicy. Za przyjęciem wniosku głosowało ośmiu radnych, tylu samo było przeciw. Wobec nieuzyskania większości wniosek przepadł i skarga nie została wycofana.

Aport i podziękowania
Pierwsza podjęta uchwała ? przesunięta na prośbę burmistrza z końcowej części sesji ? wiązała się z budową infrastruktury wodno?ściekowej na terenie gminy. Realizatorem projektu jest PGK. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego PGK poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcie nowych udziałów. Przedmiotem aportu będzie dokumentacja projektowo?kosztorysowa na wykonanie kanalizacji i stacji uzdatniania wody. W zamian za aport o wartości 281.063 zł netto gmina obejmie 563 nowe udziały (500 zł każdy). Pozostała kwota ? 437 zł ? będzie przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Stosowny akt notarialny burmistrz podpisał jeszcze tego samego dnia.
Miłym akcentem początkowej części obrad była krótka uroczystość uhonorowania policjantów, którzy 8 i 10 marca uratowali przez telefon życie dwojga małych dzieci. Mł. asp. Rafałowi Karasińskiemu i asp. Radosławowi Rudzkiemu podziękowali burmistrz i przewodniczący Rady, wręczając listy z wyrazami wdzięczności oraz drobne upominki. Funkcjonariuszom towarzyszyli komendant powiatowy policji, insp. Janusz Myga i zastępca komendanta, mł. insp. Dariusz Szulc. Tak przy okazji. Podobna uroczystość odbyła się w piątek, 23 marca, podczas sesji Rady Gminy w Żarnowie. Wójt Krzysztof Nawrocki i przewodniczący Rady Krzysztof Gawryś, w imieniu mieszkańców gminy oraz półtorarocznej Natali, podziękowali aspirantowi Radosławowi Rudzkiemiu oraz szefostwu i wszystkim policjantom pełniącycm służbę, w których imieniu list pochwalny odebrał zastępca komendanta powiatowego policji, mł. inspektor Dariusz Szulc.

O pożarach i syrenie
Do sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej nie było wielu pytań. Radny Wiesław Wołkiewicz poruszył kwestię pomocy dla rolników, którzy z powodu silnych mrozów ponieśli znaczne straty w uprawach zbóż ozimych. Jan Wieruszewski poinformował, że gmina czeka na wnioski od rolników i w razie potrzeby podejmie starania o uzyskanie wsparcia, występując do służb wojewody. Na razie trzeba ustalić skalę strat.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 rok zostało ocenione pozytywnie i bez dyskusji. Radni zapoznali się z informacją dotyczącą ubiegłorocznej działalności Komendy Powiatowej PSP oraz jednostek OSP z terenu gminy. Działaniom OSP wystawili ocenę pozytywną. Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wijata, zastępca komendanta powiatowego PSP, poinformował o bardzo niepokojącej sytuacji pożarowej, jaką obserwujemy od początku roku. Znaczny wzrost liczby pożarów zanotowano szczególnie w marcu.
Radna Ewa Róg wstawiła się za mieszkańcami, głównie dziećmi i osobami starszymi, którym przeszkadza syrena strażacka zamontowana w ramach projektu unijnego na budynku OSP w Opocznie. Kiedyś druhów informowano drogą SMS?ową, a teraz wyje syrena, co w ubiegłym miesiącu było wyjątkowo uciążliwe. Sprawa wywołała dość żywą dyskusję. Radni Wiesław Wołkiewicz, Barbara Wacławiak i Jarosław Jurowski byli zdania, że system z syreną powinien nadal funkcjonować. ? Jeśli ludzie nie będą wypalać traw, syrena nie będzie wyła ? zaznaczył Jurowski. Jerzy Wijata zapowiedział analizę wniosku.

Bezrobocie w gminie
Kolejny temat to bezrobocie w gminie. Obszerną informację na temat struktury bezrobocia, zrealizowanych i planowanych działań i programów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych przedstawiała Małgorzata Pawlak, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Na koniec 2011 roku bez pracy pozostawało 2264 mieszkańców miasta i gminy Opoczno, co stanowi 45% ogółu osób zarejestrowanych w PUP. Pomocą w postaci staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń, środków na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej czy też refundowania kosztów wyposażenia miejsc pracy objęto 424 bezrobotnych z gminy i miasta (przy 1024 osobach w skali powiatu).
Dyskusję rozpoczął radny Mieczysław Wojciechowski, który skrytykował formułę szkoleń dla bezrobotnych. Według niego, szkolenia nie są kierowane do osób mających naprawdę realne szanse na znalezienie pracy. Podał przykład szkolenia gastronomicznego dla rolników w Kruszewcu. Żaden z dwunastu uczestników trzymiesięcznego kursu nie podjął później pracy. ? Na szkoleniu skorzystali tylko ci, którzy już pracują ? firmy i wykładowcy ? powiedział. Zaproponował również, by lobować za utworzeniem funduszu dla bezrobotnych, którzy chcą pracować. Takie osoby mogłyby odpracowywać tygodniowo np. 20 godzin, a w zamian otrzymywałyby stały zasiłek w kwocie 500 czy 600 zł.
Radny Bartłomiej Firkowski poruszył problem bezrobotnych z wyższym wykształceniem, a radna Figura staży dla młodzieży oraz zwrotu odzyskanego podatku VAT przez osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Radny Grzegorz Wołąkiewicz zapytał o tereny przemysłowe przy zakładach Opoczna SA i przystanek Opoczno?Południe na CMK.

Plany nadal aktualne
Burmistrz Wieruszewski, który wrócił właśnie z podpisania aktu notarialnego, poinformował, że plany inwestycyjne właścicieli terenów za zakładem nr 6 ?Mazowsze? są aktualne. ? Według wcześniejszych zapowiedzi, Cersanit miał ruszyć z inwestycją wiosną. Nie było sygnałów, że wycofuje się z planów ? zaznaczył. Dodał, ze w ubiegłym roku PGK przystąpiło do uzbrajania terenów przemysłowych. Celem jest doprowadzenie wodociągu i sieci kanalizacyjnej. Zadanie zostanie dokończone, trzeba jednak ominąć miejsce, w którym Opoczno SA urządziło parkingi.
Aktualna jest również sprawa przystanku na CMK. Burmistrz zapowiedział, że gmina ? jako partner projektu ? włączy się w przygotowania infrastruktury towarzyszącej, w tym dojazdów. Na barkach samorządu lokalnego i wojewódzkiego będzie spoczywać wykonanie infrastruktury dworcowej poza torami. Być może już w czerwcu zadanie zostanie wpisane do budżetu. Z inwestycją wiąże się propozycja przejęcia przez gminę odcinka drogi wzdłuż CMK od ulicy Piotrkowskiej do Staszica oraz części prywatnego terenu.
Punkt dotyczący realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2011 nie wywołał większego zainteresowania. Tylko radny Grzegorz Wołąkiewicz uznał, że zbyt mało pieniędzy na działania profilaktyczne trafia do placówek oświatowych i świetlic wiejskich. Rada oceniła realizację programów pozytywnie.

Wiatraki kością niezgody
Blok głosowań rozpoczęła uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno?. Jej przedmiotem było określenie uwarunkowań i wskazanie terenów, które potencjalnie mogą stanowić lokalizację elektrowni wiatrowych. Przewodniczący Wojciechowski poinformował, że do Rady wpłynął protest mieszkańców Mroczkowa Dużego, podpisany przez około 80 osób. Stanowisko przybliżył ich przedstawiciel, Krzysztof Grabski. Wyjaśnił, że mieszkańcy nie wyrażają zgody na budowę urządzeń w odległości 700?800 m od zabudowań, ponieważ wiatraki stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia.
Sprawa podzieliła Radę, wywołując gorącą i długą dyskusję. Część radnych m.in. Bartłomiej Firkowski i Wiesław Wołkiewicz, który powoływał się na eksperta z TV Trwam, popierało protest mieszkańców. Za uchwaleniem zmiany byli burmistrz, rozwiewający obawy mieszkańców naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych Jacenty Lasota oraz radni Jurowski i Janusz Klimek. Poza tym radny Andrzej Rożenek zaproponował, by w zmianach uwzględnić inwestycję na zalewie w Opocznie. Swój postulat powtarzał kilka razy. Dopiero po wyjaśnieniach urbanisty Konrada Janowskiego wniosek wycofał.
Uspokajając zebranych burmistrz poinformował, że przyjęcie tzw. uchwały startowej o niczym nie przesądza. Inwestor, z którym podpisano list intencyjny, porozumienie i deklarację, musi odbyć konsultacje społeczne. ? Jeśli mieszkańcy nie zechcą wiatraków, nikt ich nie będzie uszczęśliwiał na siłę ? mówił. Dodał, że chodzi o 13 wiatraków. Gdyby wszystkie stanęły, gmina otrzymywałaby rocznie ponad 1 mln zł z podatku od budowli. Firma, która działa w tej branży od wielu lat, chce wyłożyć pieniądze na opracowanie zmiany w studium.
Po godzinnej dyskusji wreszcie doszło do głosowania. Uchwała została przyjęta dwunastoma głosami ?za?, przy czterech ?przeciw? i trzech wstrzymujących się. Dwie kolejne uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Libiszów przyjęto zdecydowanie szybciej. Następne musiały poczekać, ponieważ do Kraśnicy dotarli zapowiadani goście z Falcka.

Uchwały do nocy
Spotkanie w sprawie funkcjonowania pogotowia ratunkowego (piszemy o nim oddzielnie) trwało ponad dwie godziny i zakończyło się przed 17.00. Po przerwie radni znowu przystąpili do podejmowania uchwał. Mieli co robić, bo przed nimi było jeszcze osiemnaście projektów.
Uchwalili m.in. zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z zapisami dokumentu, takie punkty muszą być usytuowane względem obiektów kultu religijnego, szkół, innych placówek oświatowo?wychowawczych, obiektów sportowych, basenów, dworców, szpitala i ośrodka pomocy społecznej w odległości nie mniejszej niż 20 m (przy sprzedaży alkoholu do spożycia poza lokalem) oraz 50 m (w przypadku oferowania alkoholu do spożycia w tym samym miejscu).
Rada wyraziła zgodę na używanie herbu gminy Opoczno przez OSP w Kraśnicy, a takowej zgody nie wydała prywatnym firmom Web?Net i Goniec FHU. Nie przyjęła także uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału. Ustaliła wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

-----------------------------------
Za pobyt dziecka, przekraczający 5 godzin dziennie, opłata wyniesie 2 zł za jedną godzinę i będzie naliczana za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny, opłata wynosi 1,50 zł od drugiego dziecka i 1 zł od trzeciego. W przypadku czwartego i kolejnych dzieci nie będzie naliczana. Stawki będą obowiązywać od początku nowego roku szkolnego.
-----------------------------------

Następne uchwały dotyczyły ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów i szkół podstawowych. Radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Przeznaczyli 60 tys. zł na sfinansowanie części robót budowlanych i restauratorskich wnętrza zabytkowego kościoła św. Marii Magdaleny. Dotację otrzyma parafia pw. św. Bartłomieja.
Rada nie zgodziła się na udzielenie pomocy finansowej powiatowi. Chodziło o 8 tys. zł na świadczenie mieszkańcom gminy bezpłatnych porad prawnych i terapeutycznych realizowanych przez PCPR oraz o 6 tys. zł na prowadzoną przez Poradnię Psychologiczno?Pedagogiczną profilaktykę skierowaną do uczniów z terenu gminy. Nie przekazała również środków finansowych policji. 12 tys. zł miało być przeznaczone na ponadnormatywne służby funkcjonariuszy KPP w 2012 roku.
Radni dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2012?2020 oraz tegorocznym budżecie, zmniejszając dochody o 366,6 tys. zł i zwiększając wydatki o 1,25 mln zł. Wyrazili zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na 2013 rok. Na zakończenie po raz kolejny rozpatrzyli skargę Janiny Podlewskiej na przewodniczącego Rady (tę sprawę opisywaliśmy pod koniec ubiegłego roku). Skargę ponownie uznali za niezasadną, jednak tym razem w formie uchwały, o co wzywał wojewoda.
Podczas podejmowania uchwał dyskusji nie brakowało, dlatego sesja trwała prawie do godz. 20.30.


Wyróżnieni funkcjonariusze i komendanci policji

Rajcy radzili dziewięć godzinpe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (769) z dnia 6 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »