tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Aktualności

 Radzili cały dzień

 
Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej zdominowały dwie kwestie - powołanie Jarosława Wiktorowicza na drugiego zastępcę burmistrza oraz sytuacja w rolnictwie. Radni przyjęli również kilkanaście uchwał. Spotkanie potrwało do godziny 19.30.

Poniedziałkowe, 30 listopada, obrady Rady Miejskiej rozpoczęto minutą ciszy ku czci zmarłego tragicznie dziekana ks. Jana Wojtana. Następnie, po stwierdzeniu kworum (19 radnych) i wyborze radnej Barbary Wacławiak na sekretarza obrad, przystąpiono do zatwierdzenia proponowanego porządku obrad. I tu pojawił się pierwszy spór. Nie dotyczył on jednak poszerzenia bloku uchwał o dwie kolejne, zaproponowane przez burmistrza uchwały (w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Biernackiego oraz w sprawie zmian w planie rozwoju lokalnego), a punktu dotyczącego przyjęcia rezygnacji Jarosława Wiktorowicza z funkcji przewodniczącego Rady. Zdaniem radnego Jerzego Wijaty jest on bezpodstawny, gdyż w terminie 30 dni od złożenia rezygnacji decyzja ta zapada automatycznie. Większość radnych przychyliła się jednak do opinii prawników, w związku z czym wniosek radnego o wykreślenie tego punktu z porządku obrad nie uzyskał wymaganej większości głosów. W związku z tym w dalszej części obrad radni przyjęli dwie uchwały dotyczące osoby Jarosława Wiktorowicza. Pierwszą z nich, przy 9 głosach za i 10 wstrzymujących, przyjęli rezygnację dotychczasowego przewodniczącego, złożoną na piśmie 28 października. Drugą - jednomyślnie stwierdzili wygaśnięcie jego mandatu.
Obydwa głosowania poprzedziła dyskusja w punkcie dotyczącym sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej, w którym Jan Wieruszewski poinformował Radę m.in. o powołaniu Jarosława Wiktorowicza na drugiego zastępcę burmistrza. O uzasadnienie tej decyzji pytał radny Marek Ksyta, zaniepokojony budżetem gminy - jak podał koszt powołania drugiego wiceburmistrza to 100 tys. zł w skali roku, tymczasem budżet gminy świeci pustkami, gmina ma 19 mln zł zadłużenia, a na każdą większą inwestycję zaciągane są kredyty i pożyczki. Jego zdaniem w całej sytuacji można się dopatrywać nepotyzmu i kumoterstwa, a nadzorowanie przez wiceburmistrza pracy dyrektora, którym jest jego żona, może być niezgodne z prawem. Stanowisko Marka Ksyty poparł również Wiesław Wołkiewicz. W odpowiedzi na stawiane zarzuty burmistrz wyjaśniał, że Jarosław Wiktorowicz, będąc zastępcą burmistrza, jest jednocześnie odpowiedzialny za wydział promocji, a jego wynagrodzenie stanowi różnicę między wynagrodzeniem burmistrza a wynagrodzeniem naczelnika. Tłumaczył także, że w sąsiednich miastach o podobnej wielkości (np. w Końskich) burmistrzowie od dawna dysponują pomocą dwóch zastępców. Poza tym gminie doszły nowe zadania, związane między innymi z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę obwodnicy czy z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Nowy zastępca burmistrza będzie również nadzorował pracę wydziału ds. funduszy unijnych. Radnego Ksyty nie przekonały jednak argumenty burmistrza, tym bardziej, że nowym wydziałem ds. funduszy unijnych kieruje powołany w drodze konkursu naczelnik, Adam Kozłowski. Z kolei na strategię nowego burmistrza w zakresie promocji radny Ksyta będzie musiał zaczekać jeszcze kilka tygodni, zostanie ona bowiem nakreślona na przełomie roku, kiedy uchwalony zostanie budżet gminy na przyszły rok.
Drugą kwestią, zdecydowanie dominującą podczas ostatniej sesji, była sytuacja w rolnictwie. Rada zajęła się tematem z inicjatywy posła Roberta Telusa, który zwrócił się do samorządów o przyjęcie stanowiska w sprawie apelu do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku ze złą sytuacją w rolnictwie. Na poprzedniej sesji wniosek o przyjęcie takiego stanowiska złożył radny Ksyta, jednak zdecydowano wtedy, że na kolejnych obradach Rada szerzej omówi sytuację w rolnictwie. Tak też się stało. Podstawą do debaty były wystąpienia przedstawicieli instytucji, których działalność wiąże się z rolnictwem. Stan sanitarno-weterynaryjny w gminie omówiły: Marianna Rożej z sanepidu oraz Małgorzata Kowalska, reprezentująca powiatowego lekarza weterynarii. Następnie informacje z prac swoich jednostek przedstawili Elżbieta Dorocińska z Powiatowego Biura Izby Rolniczej, Jarosław Olejnik z ARiMR, Mirosław Karasiński z Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Iwona Szymańska z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. O opinię w sprawie sytuacji w rolnictwie zapytano również obecnego na sesji posła Stanisława Witaszczyka. Szeroko omówił on działania podejmowane w tym zakresie przez obecną koalicję rządzącą oraz efekty tych działań. Ale ani poprzednie wystąpienia, ani wyczerpująca informacja posła Witaszczyka, ani nawet prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Opoczyńskiej Wiesława Sołtysiaka, nie pomogły radnym w wypracowaniu wspólnego stanowiska. Z głosów w dyskusji, jaka wywiązała się w dalszej części sesji, można wywnioskować zresztą, że wcale nie o rolnictwo spierali się radni. Większość z nich oceniła inicjatywę posła Telusa jako działanie polityczne. Zdaniem niektórych nie wynika ona z troski o rolnictwo, a stanowi raczej element kampanii prowadzonej na naszym terenie. W gorącej dyskusji radni opozycyjni przekonywali o konieczności podjęcia przez Radę działań w tym zakresie, z kolei rządzący zarzucili inicjatorom całej akcji przygotowanie gotowego stanowiska, zresztą niedopracowanego i zbyt ogólnikowego, dotyczącego np. podjęcia działań w sprawach, do których Rada nie ma prawa się wtrącać. Radny Janusz Klimek stwierdził, że rada spiera się o rumianek - lek, który ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi i zarzucił całej sprawie charakter polityczny. Taką opinię wyraził również burmistrz Wieruszewski - jego zdaniem przyjęcie stanowiska w zaproponowanej formie byłoby wystawieniem opinii dla poprzedniego rządu PiS-u, Samoobrony i LPR-u. Ostatecznie radni doszli do wniosku, że to poseł, na wniosek Rady, będącej reprezentantem społeczeństwa, powinien interpelować do członków rządu, i to bez względu na dziedzinę, jakiej ten apel miałby dotyczyć. Zdaniem radnych co najmniej nietypowa jest sytuacja odwrotna, w której poseł dąży do podjęcia pewnych działań za pośrednictwem radnych. Przewodniczący obradom Zdzisław Wojciechowski zaproponował aby, po przeredagowaniu zaproponowanego stanowiska, podpisali się pod nim radni, którzy uważają, że pismo coś zmieni w rolnictwie opoczyńskim. Następnie za pośrednictwem posła Telusa bądź posła Witaszczyka Rada przekaże je ministrowi.
Dalsza część obrad była spokojniejsza, choć nie mniej pracowita. Rada przyjęła szereg uchwał, m.in. w sprawie wysokości przyszłorocznych podatków i opłat na terenie gminy, ustalenia regulaminu targowisk miejskich oraz wysokości dziennych stawek opłaty targowej, czy wyrażenia zgody na użycie herbu gminy przez organizacje sportowe. Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz program współpracy organów gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na przyszły rok. Wprowadzono zmiany do statusu gminy, regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz do budżetu gminy i planu rozwoju lokalnego, uwzględniając w nim uaktualnione koszty projektów, o których dofinansowanie gmina będzie się w najbliższym czasie ubiegać (termomodernizacja MDK oraz budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie i szatni w Bielowicach). Nie przyjęto tylko jednej z zaproponowanych uchwał, stwierdzającej zgodność planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego w rejonie ulicy Biernackiego ze studium. Punktem spornym okazały się budki przed szpitalem - radni obawiali się, że po przyjęciu uchwały nie będą już mogli zdecydować o ich usunięciu. Rada rozpatrzyła także skargę Marianny i Zygmunta Jarominów na bezczynność burmistrza w zakresie przydziału lokalu mieszkalnego. Skargę złożoną do łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Rada uznała za bezzasadną.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 48 (647) z dnia 4 Grudnia 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »