tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Żarnów

 Przedświąteczne obrady w Żarnowie

 
Stawki opłaty śmieciowej oraz sprzedaż zabudowanych działek po SKR i GS w Żarnowie to najważniejsze kwestie podejmowane przez Radę Gminy Żarnów na ostatniej sesji, 27 marca

Do zaplanowanego porządku obrad na wniosek wójta wprowadzono trzy dodatkowe uchwały, a także jeden punkt. Zakładał on zapoznanie zebranych z bogatą ofertą edukacyjną ZSS w Żarnowie, zaprezentowaną przez dyrektorkę placówki, Bożenę Kołtunowską. Omówiła ona kierunki kształcenia w poszczególnych typach szkół zespołu, podkreśliła odnotowywaną corocznie wysoką zdawalność matury i egzaminów zawodowych, opowiedziała o osiągnięciach szkoły i sukcesach uczniów, bazie dydaktycznej, kadrze pedagogicznej oraz o wsparciu i ułatwieniach dla uczniów placówki ? zachęcając do nauki zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Przy tej okazji wójt wspomniał, że chciałby, aby w przyszłości ZSS zajęło najwyższe piętro nowego budynku żarnowskiego gimnazjum, tak aby wszystkie placówki edukacyjne gminy mieściły się w jednym gmachu. Na razie nie jest to jednak możliwe, bowiem ostatnia kondygnacja jeszcze nie została oddana do użytlu. Trzeba zamontować windę, na którą ? póki co ? gminy nie stać.

Nowe stawki śmieciowe
Po nowelizacji ustawy śmieciowej rada po raz kolejny pochyliła się nad wyborem metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nad samymi stawkami tej opłaty. W grudniu, w myśl obowiązujących wówczas przepisów, rada przyjęła metodę od osoby i ustaliła miesięczną stawkę w wysokości 5 i 10 zł (w zależności czy odpady będą segregowane, czy nie). Teraz zdecydowano, jak w większości gmin w powiecie, że w gminie Żarnów opłata naliczana będzie od gospodarstwa. Aby mniejsze rodziny płaciły mniej, wprowadzono kilka kategorii gospodarstw: 1?2?osobowe, 3?5?osobowe oraz liczące 6 i więcej osób. Najmniejsze gospodarstwa zapłacą miesięcznie 10 zł, gospodarstwa liczące od 3 do 5 osób ? 15 zł, a liczące 6 i więcej osób ? 20 zł. Rodziny, które nie będą chciały segregować śmieci zapłacą jednakową stawkę ? 23 zł. Jak podkreślano, są to stawki przykładowe. Wójt zapowiedział, że po rozstrzygnięciu przetargu, kiedy będą już znane koszty odbioru śmieci, stawki opłaty zostaną ustalone jeszcze raz. Po raz kolejny przyjęto również wzór deklaracji o wysokości opłaty. Bogdan Kubiszewski zaznaczył jednak, aby póki co mieszkańcy jej nie składali, bowiem w przypadku zmiany stawek trzeba byłoby składać deklaracje powtórnie. Wyniki przetargu powinny być znane w końcu kwietnia. Wówczas rada przyjmie ostateczne stawki opłaty. Wypełnione na ich podstawie deklaracje trzeba będzie złożyć do końca maja.

Międzynarodowa ścieżka rowerowa
Rada wyraziła zgodę na udział gminy w projekcie ?Trasy rowerowe EuroVelo", zakładającym budowę międzynarodowej trasy rowerowej, która prowadzić będzie m.in. przez teren gminy Żarnów ? z Adamowa do Marcinkowa, dalej od gajówki schetynówką do Żarnowa, a następnie drogą wojewódzką do Miedznej, gdzie odbije w lewo na Straszową Wolę i dalej w kierunku gminy Paradyż. Budowę trasy zaplanowano na lata 2014?2020, a więc w terminie dość odległym. Niemniej jednak już teraz radni upoważnili wójta do podpisywania stosownych dokumentów dotyczących udziału w projekcie. Jak już pisaliśmy, władze gminy liczą, że trasa rowerowa w kilku miejscowościach rozwiąże problem braku chodników. Podkreślano także korzyści związane z rozwojem turystyki.

Jednak do sprzedaży
Po kilku podejściach w poprzednich kadencjach Rada Gminy Żarnów po raz kolejny rozważyła decyzję o sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Żarnowie, stanowiącej mienie komunalne gminy ? zaniedbanych działek w rejonie targowicy, zajmowanych niegdyś pod SKR i GS. Radni przypominali, że poprzednie kadencje nie wyraziły zgody na ich sprzedaż ? mimo zainteresowania inwestorów. Tym razem jednak większość przekonana była, że jest to dobra decyzja, która przyniesie gminie nie tylko wpływy ze sprzedaży działek, ale również systematyczne wpływy z tytułu podatków ? nie tylko od nieruchomości, ale również od środków transportowych. Radni mieli co prawda wątpliwości, zwłaszcza w odniesieniu do działek po SKR, które zdaniem niektórych mogą się gminie przydać. Uchwałę podzielono więc na dwa akty. Pierwsza dotyczyła działek zabudowanych po GS, a druga działek po SKR. Ostatecznie obie przyjęto (pierwszą jednogłośnie, drugą przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym).

Dyrektorzy z większym pensum
Po uwagach ze strony Kuratorium Oświaty dotyczących zbyt niskiego pensum dyrektorów i wicedyrektorów żarnowskich szkół (w porównaniu do pensum dyrektorów w innych, podobnych wielkością placówkach w innych gminach) radni debatowali nad zwiększeniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska. Radnym nie podobała się taka zmiana. Po pierwsze dlatego, że dyrektorzy, z racji innych obowiązków oraz częstych wyjazdów, nierzadko opuszczają lekcje, zaś zajęcia prowadzone przez innego nauczyciela w zastępstwie mają często merytorycznie niższy poziom. Po drugie dlatego, że dodatkowe godziny dla dyrektorów skądś trzeba wziąć. Skąd? Niestety trzeba je zabrać innym nauczycielom, którzy niejednokrotnie już teraz nie mają pełnego etatu. Radni w większości byli przeciwni podniesieniu dyrektorom pensum, ale w głosowaniu, zamiast opowiedzieć się przeciw, ośmioro wstrzymało się od głosu. Uchwała przeszła więc pięcioma głosami, przy jednym przeciwnym. Przyjęte zmiany obejmą w zasadzie wyłącznie dyrektorkę SP w Żarnowie (jej pensum zwiększono z 3 do 6 godzin) i dyrektorkę Gimnazjum (będzie miała 7, a nie jak dotychczas 5 godzin tygodniowo).

Pozostałe decyzje
Rada wprowadziła zmiany do tegorocznego budżetu gminy. Ogółem planowane dochody zmniejszyły się o nieco ponad 7 tys. zł, a wydatki o ponad 176 tys. zł. Po wprowadzonych zmianach zakładane dochody gminy wynoszą 18.791.906 zł, a wydatki 17.411.868 zł. Planowana nadwyżka w wysokości 1.380.038 zł ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
W toku obrad radni zmienili tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Żarnów (gmina będzie miała prawo kontrolować prawidłowość wydatkowania przyznanych dotacji, będzie też miała prawo wstępu i wglądu do dokumentacji placówki), wprowadzili zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok i przyjęli regulamin korzystania z orlika.
Tradycyjnie na zakończenie wójt przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej, a w ich ramach dane dotyczące prowadzonych lub zakończonych procedur przetargowych (na oznakowanie i wyposażenie trasy turystycznej ?Piekielny szlak", zakup kruszywa na drogi, zakup paliwa), aplikacji o środki zewnętrzne (na budowę filii bibliotecznej w Skórkowicach oraz drogi Zdyszewice ? Dłużniewice) oraz prowadzonych ostatnio prac gospodarczych (odśnieżanie, usuwanie awarii wodociągów, wycinka drzew i inne). Poinformował też radę o otwarciu ofert na realizowaną przez powiat, przy 25 % udziale finansowym gminy, rozbudowę odcinka Afryka ? Tomaszów w gminie Żarnów (trzeci etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1504E na odcinku od granicy powiatów piotrkowskiego i opoczyńskiego do Żarnowa) oraz przebudowę tej drogi na odcinku obejmującym teren kolejowy (z wyłączeniem wiaduktu). Gmina Żarnów na dofinansowanie schetynówki przeznaczyła 1,2 mln zł. Złożone do przetargu oferty są na tyle korzystne, że wkład gminy prawdopodobnie zostanie obniżony do około 0,5 mln zł.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (821) z dnia 5 Kwietnia 2013r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »