tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Przedświąteczne obrady

 
Sport i kultura fizyczna oraz problem bezrobocia w gminie zdominowały obrady XXXVIII sesji rady Miejskiej. Odbyła się ona w środę, 24 marca w MDK

Obrady rozpoczęły się miłym, świątecznym akcentem - pojawiła się delegacja dzieci z Przedszkola nr 5, które do osób obecnych na sesji skierowały życzenia wielkanocne. Następnie radni przystąpili do realizacji zaproponowanego porządku obrad. Na wniosek burmistrza z bloku uchwał usunięto podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej. Uzupełniono go natomiast dwoma innymi - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOSiGW na przebudowę kolektora deszczowego w ul. Krasickiego do rzeki Wąglanki.
Po przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej. Znalazły się w nim informacje o rozstrzygniętych ostatnio przetargach, wydanych zarządzeniach oraz rozpatrzonych wnioskach. Po wystąpieniu burmistrza radny Andrzej Pacan, zaproponował rozważenie kwestii podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego burmistrza. - Wynagrodzenie burmistrza od lat stoi w miejscu, otrzymuje on najniższe wynagrodzenie zasadnicze spośród wszystkich wójtów i burmistrzów naszego powiatu, o starostwie nie wspominając. Wynika z tego, że nie doceniamy pracy burmistrza - uzasadniał, powołując się na dane opublikowane kilka tygodni temu w naszym tygodniku. Jednocześnie zaapelował do przewodniczącego Rady o rozważenie możliwości podwyżki. Burmistrz jednak przypomniał zebranym, że już sam na początku kadencji apelował do radnych, aby nie występowali z wnioskiem o podwyższenie jego wynagrodzenia i oznajmił, że swoje stanowisko w tej sprawie podtrzymuje.
W dalszej części obrad omówiono realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku, informacje z działalności straży pożarnej oraz oceniono działalność stowarzyszeń sportowych. Choć stan sportu i kultury fizycznej w gminie, a także bazę sportową i inwestycje w tym zakresie oceniono pozytywnie, radny Pacan oraz nauczyciel wychowania fizycznego i jednocześnie przewodniczący rady miejsko-gminnej LZS, Sławomir Zieliński zwrócili uwagę na potrzebę zorganizowania sportowych zajęć pozalekcyjnych. Ich zdaniem takie zajęcia przyniosłyby wymierne efekty w postaci sukcesów na zawodach sportowych. Co więcej takimi zajęciami zainteresowani są sami uczniowie - w szkołach przeprowadzono ankiety, w których około 90% uczniów zadeklarowało chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych organizowanych w szkole. Naczelnik wydziału oświaty, Janusz Plaskota oraz wiceburmistrz Janusz Macierzyński wyjaśniali, że to dyrektorzy decydują, jakie zajęcia dodatkowe zostaną zorganizowane w danej szkole. W większości decydują się oni na zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminów. Poza tym w niektórych przypadkach o pozyskanie środków zewnętrznych na zajęcia sportowe powinni ubiegać się bezpośrednio dyrektorzy szkół. Radna Ewa Róg zwróciła z kolei uwagę, że w ubiegłym roku 15 tys. zł ze środków przeznaczonych w budżecie gminy na zajęcia na basenie organizowane w ramach zajęć lekcyjnych pozostało niewykorzystanych.
Więcej czasu radni poświęcili również na omówienie stanu bezrobocia w gminie. Informacje na ten temat przedstawił dyrektor PUP, Mieczysław Koćmiel. Większość z nich dotyczyła jednak danych powiatowych, na co zwrócił uwagę radny Klimek. Jego zdaniem porównanie liczby osób bezrobotnych w poszczególnych gminach nie odzwierciedla rzeczywistego poziomu bezrobocia w gminach. Dlatego zwrócił się on do dyrektora Koćmiela z prośbą o przygotowanie szczegółowej analizy wyłącznie dla gminy Opoczno, bo jak powiedział - Może się okazać, że w gminie jest więcej miejsc pracy niż pracujących i bezrobotnych, bo na jej terenie pracują przecież także mieszkańcy innych gmin. Dyrektor PUP-u oznajmił jednak, że dane dotyczące stopy bezrobocia podaje Główny Urząd Statystyczny, który nie ogłasza stopy bezrobocia dla jednostek terytorialnych mniejszych niż powiat. Z kolei burmistrz, w odpowiedzi na pytanie radnych opozycji - co gmina robi w zakresie walki z bezrobociem, wymienił rozpoczęte bądź planowane inwestycje (budowę obwodnicy, oczyszczalni ścieków i kanalizacji, przystanku na CMK), których realizacja wpłynie na powstanie wielu nowych miejsc pracy. Poinformował jednocześnie, że w obliczu budowanej północnej obwodnicy miasta wzrosło zainteresowanie zlokalizowanymi w jej rejonie terenami inwestycyjnymi. Ze sprzedanych kilka lat temu prywatnemu inwestorowi 40 ha już odsprzedano 15 ha, na których przygotowywane są nowe inwestycje. Pojawili się również inwestorzy zainteresowani pozostałym terenem. Zdaniem burmistrza budowa małej obwodnicy z pewnością przyczyni się do rozwoju gospodarczego i zwiększenia ilości miejsc pracy.
W toku obrad radni przyjęli uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta na osiedlu Milenijnym, ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone światło” (218,44 zł miesięcznie na jednego uczestnika zajęć), wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2007-2013, zatwierdzenia projektu unijnego przygotowywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenu oraz dotacji do jego działalności, przekazania środków finansowych dla policji (14 tys. zł z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby policjantów) i w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na przebudowę kolektora deszczowego w ul. Krasickiego do rzeki Waglanki (ponad 6 mln zł). Tradycyjnie przyjęto też zmiany w budżecie gminy. Radni odłożyli natomiast głosowanie nad uchwałą w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (663) z dnia 26 Marca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »