tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sport

 Powiatowe stypendia sportowe

 
Podczas styczniowej sesji Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięty wynik sportowy a także stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągają wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Za dyscypliny sportu o istotnym znaczeniu dla powiatu opoczyńskiego uznaje w szczególności: kajakarstwo, kolarstwo górskie, piłkę nożną, lekkoatletykę, siatkówkę oraz każdą dyscyplinę uprawianą przez zawodnika niepełnosprawnego.
Stypendia, nagrody i wyróżnienia są przyznawane za wyniki uzyskane w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Jeden zawodnik może otrzymać stypendium, nagrodę lub wyróżnienie, a trener stypendium bądź nagrodę.
Wnioski wraz z załącznikami składa się w Starostwie Powiatowym (ul. Kwiatowa) w terminie od 2 do 31 stycznia każdego roku.

Stypendia dla zawodników
Jak wynika z zapisów uchwały, stypendium przyznaje zarząd powiatu z inicjatywy starosty lub na wniosek: * pełnoletniego zawodnika ubiegającego się o stypendium * opiekunów prawnych zawodnika niepełnoletniego od 15 do 18 roku życia * klubu sportowego działającego na terenie powiatu opoczyńskiego, zrzeszającego zawodnika.
Stypendium przyznaje się w wysokości 2.000 zł brutto. Będzie ono wypłacane w miesięcznych ratach stanowiących co najmniej 10% wartości tej kwoty. Stypendium obejmuje okres do 10 miesięcy w danym roku budżetowym.
Stypendium pozbawia się w przypadku udowodnionego: * zaprzestania lub zaniedbania uprawiania dyscypliny sportowej, w związku, z którą otrzymał stypendium * anulowania wyniku, za który otrzymał stypendium * nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej.
Czasowa niezdolność do uprawiania danej dyscypliny sportowej i uczestnictwa we współzawodnictwie, potwierdzona orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim przy rokowaniach powrotu do uprawiania danej dyscypliny, nie pozbawia zawodnika prawa do otrzymywania oraz wypłaty wcześniej przyznanego stypendium.

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników
Nagrody są przyznawane za: * zajęcie co najmniej 5. miejsca w mistrzostwach Polski * udział w mistrzostwach świata lub Europy * udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich * zajęcie medalowego miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których udział brali zawodnicy z co najmniej pięciu krajów.
Nagrody są jednorazowym świadczeniem pieniężnym lub rzeczowym stanowiącym równowartość świadczenia pieniężnego. Ustanowiono trzy rodzaje nagród: * pierwszą w wysokości 1000 zł wraz z tytułem sportowca roku * drugą w wysokości 700 zł * trzecią w wysokości 400 zł.
Nagrody przyznaje zarząd powiatu z inicjatywy starosty lub na wniosek: * co najmniej dwóch radnych lub komisję stałą Rady Powiatu * klubu sportowego lub innego podmiotu działającego na terenie powiatu* trenera zawodnika.
Wyróżnienia są przyznawane w formie statuetek, pucharów, pater oraz listów gratulacyjnych lub dyplomów, z inicjatywy starosty lub na wniosek: * radnego * klubu sportowego lub innego podmiotu zrzeszającego zawodnika * trenera zawodnika * dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest powiat * Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

Stypendia i nagrody dla trenerów
Stypendium może otrzymać trener, jeżeli zawodnik przez niego przygotowywany zajął: * co najmniej 3. miejsce na mistrzostwach świata * co najmniej 3. miejsce na mistrzostwach Europy * co najmniej 3. miejsce na igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich.
Stypendium w wysokości 2.000 zł brutto wypłaca się w miesięcznych ratach, stanowiących co najmniej 10% wartości tej kwoty.
Trener może również otrzymać nagrodę rzeczową w postaci sprzętu lub odzieży sportowej oraz statuetki i dyplomu.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (814) z dnia 15 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »