tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Powakacyjne obrady Przygotowanie szkół

 
W piątek, 30 sierpnia odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej. Radni omówili przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych. Przyjęto także szereg uchwałOcenę przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014 przedstawił naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych, Adam Kozłowski. W okresie wakacyjnym w placówkach oświatowych trwały prace remontowe niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania. Naczelnik poinformował radnych o istotnych zmianach, jakie zostały wprowadzone od 1 września: przedszkola za 1 zł, co oznacza, że że rodzice dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin, za każdą dodatkową godzinę będą płacić 1 zł. Resztę kosztów gmina będzie pokrywać z budżetu państwa.
Gmina pozyskała środki na realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne ? zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? einclusion. W ramach programu do szkół w Januszewicach, Mroczkowie Gościnnym, Ogonowicach, Libiszowie oraz Bielowicach trafi po trzydzieści komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz routery do przesyłania sygnałów. Dodatkowo trzydzieści rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma laptopy.
Radni po raz kolejny dyskutowali nad liczebnością uczniów w klasach. Zdaniem niektórych rajców, to niesprawiedliwe, żeby w jednej szkole do klasy uczęszczało pięcioro uczniów, w innej trzydzieścioro i więcej. Radni wspominali o jakości nauczania w bardzo liczebnych klasach. Burmistrz mówił, że w klasach szkół podstawowych jest średnio 25?26 uczniów. Potwierdziły to obecne na sesji dyrektorki szkół. Inaczej sprawa wygląda w gimnazjach, np. w Gimnazjum nr 3, gdzie utworzono trzy klasy liczące po 34 uczniów. Z kolei w Gimnazjum nr 2 są trzy oddziały. Po raz pierwszy utworzono tam klasę integracyjną, która nie może liczyć więcej niż 20 uczniów (wyjątkowo jest 21). W dwóch pozostałych jest po 32 uczniów. Radni pytali, dlaczego w gimnazjach są dzieci spoza obwodu? Podkreślali, że jeśli dzieci przychodzą do szkół w mieście to brakuje ich w szkołach w macierzystych obwodach. Zdaniem dyrektorów szkół to rodzice wybierają swoim dzieciom szkołę i nie można im tego zabraniać. Jeśli wybierają daną placówkę to tylko się z tego cieszyć. Sam burmistrz przyznał, że ostateczna decyzja należy do rodziców. Radni wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku o liczebności uczniów w poszczególnych klasach, zdecyduje ministerstwo. Jak na razie nie ma żadnych ograniczeń i dlatego dyrektorzy placówek przyjmują wszystkich chętnych. Podkreślano, że nie można porównywać liczby dzieci w szkołach wiejskich i miejskich. Radny Rafał Kądziela zaproponował, by oddzielić miasto od wsi. Podkreślił, że podczas sesji są częste dyskusje miasto?wieś. Powiedział, że będzie starał się swoją tezę udowodnić radnym. Padła też propozycja, by w mieście było tylko jedno gimnazjum do którego uczęszczaliby wszyscy uczniowie.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich
To zagadnienie omówiła dyrektorka MDK, Monika Matusiewicz. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje osiemnaście świetlic. Zainteresowanie świetlicami wzrasta, bo działają dwadzieścia trzy koła gospodyń wiejskich, pięć zespołów śpiewaczych. Wzrasta aktywność lokalnych grup działania, stowarzyszeń. Pracownicy świetlicy zatrudnieni są na pół etatu, a do ich zadań należy m.in. organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, dbałość o kulturę i estetykę miejsca pracy, dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie. Roczny koszt utrzymania wszystkich świetlic to ponad 388 tys. zł. Przeciętny koszt utrzymania jednej świetlicy to około 21 tys. zł, a miesięczny to 1797,10 zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenie, materiały biurowe, nagrody, turnieje, zawody, koszty utrzymania, tj. woda, energia, śmieci, ogrzewanie, środki chemiczne, sprzątanie lokalu i terenu przyległego. Wymagają remontu świetlice w Kraszkowie, Bielowicach, Karwicach, Bukowcu Opoczyńskim i Sitowej. Jedenaście świetlic jest w dobrym stanie technicznym, dwie znajdujące się w innych obiektach także są w dobrym stanie. Członkowie komisji budżetowej, w związku z trudną sytuacją finansową, zwrócili się z prośbą, by w miarę możliwości z funduszu sołeckiego dokładano środki do utrzymania świetlic.

Gminne programy profilaktyczne
O realizacji gminnych programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu mówiła, Edyta Krzysztofik. W ramach obydwu programów zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkomanii, a także zagrożonych uzależnieniem. Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, czy narkomanii udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzono profilaktycznie działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii, zajęcia sportowe, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo?wychowawczych i socjoterapeutycznych. Wspomagano działalność stowarzyszeń, instytucji, organizacji i osób fizycznych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym temacie radnych interesowała ewentualna możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz na realizację takich programów. Jak na razie nie ma takich programów, z których można by pozyskać dodatkowe środki na ten cel.

O budżecie
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze było omawiane na poszczególnych komisjach, dlatego na sesji nie była ona szczegółowo omawiana. Skarbniczka Barbara Bąk powiedziała, że od momentu uchwalenia budżetu był on zmieniany siedem razy. Głównie na skutek otrzymywanych przez gminę dotacji. Dochody budżetu zostały wykonane w 50,66% na kwotę 46 mln 529 tys. zł., a wydatki zostały wykonane w 49,92% na kwotę 45 mln 91 tys. zł. W pierwszym półroczu budżet zamknął się nadwyżką 1 mln 438 tys. zł. Rozchody, raty kredytów i pożyczek wynoszą 3 mln 366 tys. zł. Radny Bartłomiej Firkowski spytał skarbniczkę, skąd weźmie pieniądze na obsługę zadłużenia gminy, skoro nie ma pieniędzy na bieżącą działalność? Padła odpowiedź, że kredyty będą spłacone z emisji obligacji.

Blok uchwał
Radni przyjęli szereg uchwał w sprawach m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013?2029 oraz zmian w budżecie gminy na rok 2013. Przyjęto uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych KPP w Opocznie w wysokości 675 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupu komputerów celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komendy. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w latach 2013?2015. Każdego roku komendzie zostanie przekazane 225 tys. zł. Przyjęte zostały także zmiany uchwały w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych na terenie miasta. Nowe odcinki dróg, z racji ich wybudowania w ciągu istniejących już dróg gminnych, zaliczone zostały do kategorii dróg, w ciągu których leżą. Zmiany były związane z potrzebą wprowadzenia aktualizacji ewidencji przebiegu istniejących dróg o nowo wybudowane odcinki. Radni wyrazili zgodę na odstąpienie od żądania bonifikaty zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego od gminy. Radni rozpatrzyli także skargę i pismo złożone przez mieszkanki Opoczna. Obok innych uchwał przyjęto decyzję o likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Bukowcu Opoczyńskim.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (843) z dnia 6 Września 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »