tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Sprzedam drewno opałowe i kominkowe 511 542 ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Poświąteczne obrady

 
Zupełnie jak w naturze. Na sesji Rady Powiatu było trzęsienie ziemi, ale fala tsunami przejdzie podczas następnejJeszcze obecny starosta Jan Wieruszewski tuż po odczytaniu wniosku o jego odwołanieStało się to już tradycją, że co jakiś czas sesje organizowane są w dwóch częściach ? uroczystej i merytorycznej. Nie inaczej było podczas grudniowej, XXII sesji Rady Powiatu. W pierwszej dokonano uroczystego wręczenia nagrody powiatu opoczyńskiego za 2012 rok., Były dwie kandydatury: Marianny Śmiechowskiej z Kamienia (gm. Sławno), powiatowej koordynatorki działalności kół gospodyń wiejskich, działaczki ludowej prowadzącej warsztaty z hafciarstwa, koronkarstwa i tradycyjnego wypieku chleba, radnej Rady Powiatu obecnej kadencji. Do nagrody zgłoszony został także Wojciech Grzędowski z Petrykóz, znany rzeźbiarz ludowy. Jago prace można oglądać nie tylko w Opocznie, ale we wszystkich znaczących muzeach etnograficznych Polski i nie tylko. Jego prace zdobią również zbiory we Francji i we Włoszech. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków. I to właśnie on został laureatem dorocznej nagrody. Odebrał gratulacje od starosty Jana Wieruszewskiego, prowadzącego obrady przewodniczącego Rady Powiatu oraz wójta Białaczowa, Jana Jóźwika, który wraz z wicewójtem Barbarą Goworek uczestniczyli w tej części obrad. Szkoda, że władze powiatu nie pomyślały o wydaniu folderu poświęconego laureatowi.
Drugim punktem części uroczystej było wręczenie nagród w konkursie na prezentację multimedialną o wybranej gminie powiatu, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną. O konkursie pisaliśmy wcześniej, teraz więc jedynie przypomnimy, że wpłynęło 16 prac od uczniów gimnazjów i trzy prace od uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród prac nadesłanych przez gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła prezentacja Weroniki Wrzosek z Gimnazjum w Wygnanowie zatytułowana ?Śladami przyrody ? gmina Opoczno?. Drugie miejsce zdobyły Aleksandra Pietrzyk i Katarzyna Madej z PG w Prymusowej Woli za prezentację ?Gmina Sławno? a trzecie Paulina Kopera z ZS w Mroczkowie Gościnnym za prezentację ?Drzewica?. Wyróżnienia otrzymali: Paulina Zielińska i Ewelina Pawlik z ZS w Mroczkowie Gościnnym oraz Damian Bartyzel z gimnazjum w Białaczowie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Karolina Kupis z II LO w Końskich za pracę ?Żarnów moja mała ojczyzna?. Dwa drugie miejsca ex aequo zdobyli: Sebastian Szewczyk z LO w Opocznie za prezentację ?Gmina Żarnów? i Katarzyna Kałużna z SLO za pracę ?Drzewica ? spacer po mieście?.
Po kilkunastominutowej przerwie radni przystąpili do części roboczej. Ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu między sesjami tradycyjnie zapoznał zebranych członek Zarządu, radny Bogdan Kubiszewski. Dyskusja jaka się wywiązała wokół sprawozdania dotyczyła jednej sprawy, protokołu pokontrolnego z audytu przeprowadzonego w Szpitalu Rejonowym po anonimowej skardze jaka wpłynęła do powiatu. Radny Jacek Pacan stwierdził, że radni nie otrzymali protokołu pokontrolnego, nie mogą więc się w żaden sposób do niego odnieść. Prowadzący obrady nakazał przygotowanie kserokopii dla wszystkich radnych, co spowodowało konieczność ogłoszenia kolejnej przerwy. Pobieżne zapoznanie się z treścią protokołu nie pozwoliło na jego analizę, stąd propozycja Jacka Pacana, by sprawę ponownie skierować do komisji zdrowia.
Bez uwag przyjęte zostało sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej i radni mogli przystąpić do podejmowania kilkunastu uchwał. Najistotniejsze z nich dotyczyły spraw finansowych: dokonana została zmiana w tegorocznym budżecie, polegająca na zmniejszeniu dochodów a tym samym i wydatków powiatu o 1.133.801 zł. Radni przyjęli propozycję zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013?2018 oraz w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok. Procedura wymaga, by w tych sprawach zasięgnąć opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i z tą opinią wraz z jej uzasadnieniem zapoznać skład Rady. Stąd te punkty zajęły najwięcej czasu podczas Sesji. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu budżet na 2013 rok wyniesie po stronie dochodów 68.159.762 zł a po stronie wydatków 75.931.313 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 7.771.551 zł zostanie pokryty kredytem. Przed głosowaniem radny Andrzej Kopania stwierdził, że dla niego ten budżet jest nie do przyjęcia, nie ma w nim bowiem żadnej inwestycji drogowej na terenie gminy Opoczno. Wywołało to kilkuminutową dyskusję, bowiem radny Kubiszewski dowodził, że po pierwsze na terenie gminy Opoczno realizowana jest droga Opoczno ? Końskie i jest to inwestycja strategiczna dla powiatu, a poza tym realizowane będę te drogi, do remontu których będą dopłacały gminy. Starosta Wieruszewski wyraził zdziwienie sposobem postawienia sprawy przez radnego Kopanię i przypomniał jak wiele wysiłku włożył by uzyskać unijne dofinansowanie do remontu dróg. To z kolei spowodowało reakcję radnego Józefa Roga, który przypomniał, że wiele spraw załatwił jeszcze w poprzedniej kadencji z ówczesnymi władzami województwa, dodając na koniec, że cechą charakterystyczną obecnego starosty jest przypisywanie sobie nie tylko własnych zasług. W rezultacie tej polemiki budżet został przyjęty większością 16 głosów za przy pięciu wstrzymujących się.
Pozostałe uchwały nie wzbudziły żadnej dyskusji i przejmowane były w zasadzie jednomyślnie. Były to uchwały intencyjne dotyczące zamiaru przekształceń Zasadniczych Szkół Zawodowych prowadzonych przez powiat, zmian w statucie DPS dla Dorosłych w Drzewicy, zmiany uchwały w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2013 rok.
W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrał radny Jacek Pacan, prezes PGK, który zaapelował do Zarządu Powiatu o zwiększenie nadzoru nad zimowym utrzymaniem dróg. Oblodzenie na drogach powiatowych spowodowało kolejną z rzędu stłuczkę w której uczestniczyła śmieciarka PGK.
Bombę na koniec sesji odpalił radny Andrzej Sosnowiec, który w imieniu grupy radnych złożył na ręce przewodniczącego Rady Powiatu pisemny wniosek o dowołanie starosty Jana Wieruszewskiego. Czytamy w nim:

My niżej podpisani radni Rady Powiatu w Opocznie przedstawiając poniżej uzasadnienie niniejszym wnioskujemy do Rady Powiatu w Opocznie o odwołanie Pana Jana Wieruszewskiego ze stanowiska Starosty Opoczyńskiego po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej stosownie do wymogu zawartego w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
Uzasadnienie
Wymienieni radni wyżej radni Rady Powiatu oceniają, iż w okresie dwuletniego sprawowania funkcji Starosty Opoczyńskiego przez Pana Jana Wieruszewskiego jako jednoosobowego organu administracji rządowej oraz kierowanego przez niego Zarządu organy te nie wywiązały się ze swoich obowiązków w sposób należyty. Nie wykazywały, w swoim zakresie, niezbędnej inicjatywy, a także nie wychodziły wobec Rady z propozycjami trafnej i właściwej strategii w wielu obszarach należących do zadań powiaty.
Pan Starosta oraz Zarząd nie posiadają wizji funkcjonowania powiatowej służby zdrowia, jak również nie sprawują należytego nadzoru nad działaniami Dyrektora Szpitala Powiatowego, oraz niesprawności ośrodków zdrowia, na co zwracają uwagę wójtowie niektórych gmin opoczyńskich.
W pracy Zarządu Powiatu pod przewodnictwem Starosty nie zauważa się aby zajmował się on zagadnieniami strategicznymi, kreował politykę w uzgodnieniu ze wszystkimi gminami, przynajmniej w zasadniczych dla powiatu zagadnieniach, m.in. dotyczących infrastruktury drogowej obejmującej kluczowe połączenia komunikacyjne między gminami powiatu opoczyńskiego.
Brak spotkań informacyjno?konsultacyjnych Starosty i Zarządu z wójtami i burmistrzami powiatu opoczyńskiego powoduje brak korelacji zadań powiatowych z gminnymi.
Nie jest to wyczerpująca lista niesprawności Starosty i Zarządu Powiatu, nie mniej jednak ich waga jest na tyle znacząca, że zobowiązuje nas do wyrażenia negatywnej oceny pracy Pana Starosty, wynikiem czego jest utrata do niego zaufania większości radnych.
Na powyższej podstawie stwierdzamy, że wymienione przyczyny sa wystarczające do odwołania Pana Jana Wieruszewskiego z funkcji Starosty Opoczyńskiego, co wypełnia dyspozycje art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
Przedkładając Wysokiej Radzie i jednocześnie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, pod rozwagę przytoczone argumenty wnosimy jak na wstępie o odwołanie na następnej sesji Pana Jana Wieruszewskiego z funkcji Starosty Opoczyńskiego ze skutkiem dla Zarządu Powiatu wynikającym z art. 31 ust. Jana Wieruszewskiego z funkcji Starosty Opoczyńskiego ze skutkiem dla Zarządu Powiatu wynikającym z art. 31 ust. 4 cyt. Ustawy.

Wniosek podpisali radni: Sławomir Jakóbczyk, Krzysztof Juszyński, Andrzej Kopania, Paweł Kosno, Marek Ksyta, Jacek Pacan, Przemysław Skrzypek, Andrzej Sosnowiec, Marianna Śmiechowska, Robert Tyczyński. Andrzej Rek, Sławomir Rek, Józef Róg i Zbigniew Wilk.
Głos zabrał wójt Wojciech Rudalski, który w bardzo emocjonalny sposób bronił starosty Wieruszewskiego twierdząc, że jemu z obecnymi władzami powiatu współpracuje się bardzo dobrze, Sam starosta najpierw dziękował radnym za wspaniały prezent świąteczny będący podziękowaniem za ciężką pracę, potem przypomniał radnym, że część z nich kończyła swoje ślubowanie na początku kadencji słowami ?Tak mi dopomóż Bóg? a na zakończenie dodał, że i tak Bóg wszystko oceni.
Zgodnie z uchwałą o samorządzie powiatowym wniosek o odwołanie starosty wraz z Zarządem Powiatu, któremu przewodniczy rozpatrywany jest w ciągu trzydziestu dni od daty założenia.


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (808) z dnia 4 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »