tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Podwyżki w ZUS-ie

 
Marcowa waloryzacja świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 marca wzrośnie wysokość wszystkich świadczeń emerytalno?rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to efekt corocznej marcowej waloryzacji.
Podlegają jej te świadczenia, które zostały przyznane z urzędu lub na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2013 roku i prawo do tych świadczeń powstało do 28 lutego 2013 roku. W ich poczet wchodzą emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne przyznane w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, renty inwalidy wojennego i wojskowego, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do świadczeń.
Waloryzacja przeprowadzana jest przez ZUS z urzędu (co oznacza, że nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby dostać marcową podwyżkę) i obejmuje aktualnie wypłacane świadczenia. Wyższa emerytura czy renta będzie wypłacana w terminach, w których poszczególni emeryci i renciści otrzymują świadczenia.
Każdy świadczeniobiorca otrzyma decyzję ZUS, w której będzie podana nowa kwota świadczenia oraz sposób jego wyliczenia.

Na czym polegać będzie podwyżka?
W tym roku świadczenia będą waloryzowane procentowo. Waloryzacja emerytur i rent dokonana będzie poprzez pomnożenie kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez tzw. wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z Komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2013 roku, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2013 roku wynosi 104 proc.

Nowe wysokości świadczeń najniższych
Od 1 marca 2013 r. zmienią się wysokości świadczeń najniższych. Ich podwyższenie nastąpi poprzez pomnożenie obowiązujących kwot przez wskaźnik waloryzacji ? 104 proc.
Od 1 marca 2013 roku kwoty najniższych emerytur i rent będą wynosić:
* emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna ? 831,15 zł,
* renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ? 637,92 zł,
Kwoty najniższych rent przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stanowią 120 proc. kwoty świadczeń najniższych, o których mowa wyżej i wynosić będą:
* renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa ? 997,38 zł,
* renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową ? 765,50 zł.

Nowe wysokości dodatków
Marcowej waloryzacji podlegają również dodatki do emerytur i rent oraz świadczenia pieniężne, które zostaną podniesione o wskaźnik waloryzacji wynoszący 104%.
Przykładowe dodatki po waloryzacji będą wynosiły:
* dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek za tajne nauczanie ? 203,50 zł
* dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji ? 305,25 zł
* dodatek dla sieroty zupełnej ? 382,50 zł
* dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego ? 203,50 zł.
Wysokość dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych, jak również wysokość najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji od 1 marca 2013 roku opublikowane zostaną na stronie internetowej www.zus.pl.

Nowa kwota bazowa
Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota bazowa wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym.
Od 1 marca 2013 roku wysokość kwoty bazowej wynosić będzie 3 080,84 zł.


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (815) z dnia 22 Lutego 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »