tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Podwyżka, protest i pusty pałac

 
W środę, 13 marca odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu. Pierwsze obrady po politycznym tsunami poprowadził nowy przewodniczący, Andrzej Kopania

Ostatnie obrady Rady Powiatu były pierwszymi po politycznej burzy, jaka przetoczyła się nad starostwem na początku tego roku. Choć i tym razem nie zabrakło zmian o charakterze personalnym, nie były już one tak istotne, jak poprzednie, przy samym sterze powiatu i nie miały większego wpływu na przebieg sesji, która okazała się niezwykle pracowita zarówno dla radnych, jak i dla zasypywanych pytaniami nowych starostów.

Szansa dla pałacu
Z odczytanego przez Sławomira Jakóbczyka sprawozdania z międzysesyjnych prac Zarządu Powiatu zebrani dowiedzieli się o działaniach dotyczących zabezpieczenia zabytkowego zespołu pałacowo?parkowego w Białaczowie, który od przeprowadzki DPS do nowej siedziby w Niemojowicach narażony jest na grabież i dewastację. Władze powiatu ogłosiły przetarg na całodobową ochronę nieruchomości wraz z obsługą kotłowni w okresie zimowym. Jak mówił starosta Marek Ksyta, sporządzono już protokół z postępowania przetargowego i wszystko wskazuje na to, że ochroną pałacu zajmie się firma zewnętrzna. Koszt tej usługi, łącznie z ogrzewaniem, wyniesie około 52 tys. zł rocznie.
O rozstrzygnięcie kwestii własności nieruchomości pytał radny Wieruszewski, który będąc jeszcze starostą zabiegał o przyspieszenie wydania stosownej decyzji przez wojewodę. Wicestarosta Józef Róg poinformował, że termin jej wydania został przedłużony do końca maja. Jednocześnie powiadomił, że z władzami powiatu skontaktowała się firma, która jest zainteresowana wydzierżawieniem obiektu i prowadzeniem w nim działalności rehabilitacyjnej. Jej przedstawiciele byli w ubiegłym tygodniu w Białaczowie i oglądali pałac. Jest więc nadzieja, że zamiast kosztów utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości, powiat będzie czerpał zyski z jej dzierżawy. Wszystko zależy jednak od decyzji wojewody, bo jak wiadomo o zwrot pałacu ubiegają się spadkobiercy. Już teraz burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski przestrzegał, aby nowa placówka nie stała się konkurencyjną dla DPS?ów w Drzewicy i w Niemojowicach.
W ramach sprawozdania z międzysesyjnych prac Zarządu Powiatu zebranych poinformowano też m.in. o podjęciu rozmów z gminą Drzewica w sprawie współfinansowania rozbudowy mostu na Brzuśni (w 2014 roku powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej), o decyzji dotyczącej aplikowania o środki zewnętrzne na modernizację drogi powiatowej na odcinku Klew ? Ruszenice (realizację zadania zaplanowano na dwa lata, w kosztach partycypować będzie gmina Żarnów) oraz o zapoznaniu się z wykonaniem planu finansowego szpitala w ubiegłym roku ? jak wyjaśnił obecny na sesji dyrektor Filipecki szpital zakończył 2012 rok z zyskiem w wysokości 332 tys. zł, a według planu finansowego rok 2013 zakończyć się powinien wynikiem oscylującym wokół zera.

Sprawozdania bez uwag
W toku sesji rada przyjęła sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego "Bezpieczny powiat" w 2012 roku, sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami w latach 2011?2012, sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego w ubiegłym roku oraz informację o działalności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wszystkie te podsumowania omawiano na posiedzeniach komisji stałych, dlatego na sesji rada przyjęła je bez żadnych pytań.

Przeciwni likwidacji komisariatu
Rada Powiatu przyjęła stanowisko w sprawie zamiaru likwidacji Komisariatu Policji w Drzewicy, w którym jednogłośnie wyraża stanowczy protest wobec tych planów. W stanowisku, którego treść zmieniono po burzliwych dyskusjach na posiedzeniu komisji radni podkreślają, że planowana likwidacja drzewickiego komisariatu może doprowadzić do zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gmin Drzewica i Poświętne, powierzenie tych terenów wyłącznemu nadzorowi komendy powiatowej może doprowadzić do pogorszenia skuteczności interwencji policyjnych. Radni podkreślają, że obecnie komisariat zapewnia nie tylko szybką reakcję na zgłoszone zdarzenie, ale również lepszy kontakt z mieszkańcami, gdyż funkcjonariusze znają społeczność, a także topografię terenu, co również ma wpływ na skuteczność ich działań. Twierdzą, że sens planowanej reformy jest dla nich nie tylko niezrozumiały, ale także nie do zaakceptowania. Upatrując powodów decyzji komendanta w niskim stanie etatowym komendy powiatowym zalecają ? zamiast likwidacji drzewickiej placówki ? dążenie do zwiększenia liczby etatów.
Za przyjęte przez radę stanowisko podziękował burmistrz Reszelewski, wyrażając jednocześnie nadzieję, że stanowczy sprzeciw samorządowców, jak również decyzja komendanta wojewódzkiego policji o wstrzymaniu wszelkich działań zmierzających do likwidacji placówki, skłonią komendanta powiatowego do powtórnej analizy sytuacji i doprowadzą do zmiany jego planów. Wypowiedź komendanta Mygi nie pozostawiła jednak złudzeń ? nie zmienia on swojego stanowiska, choć zapewnia, że również dla niego zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie jest celem nadrzędnym. Podziękował on radzie za poświęcenie sprawie czasu, ale jak powiedział: ? Sam sprzeciw dla sprzeciwu wiele nie wnosi. Nie chciał odnieść się do pisma komendanta Banachowicza, gdyż nie uważa aby było to właściwe forum do polemiki z przełożonym. Nie odpowiedział także na pytanie wójta Rudalskiego o wizję struktury komendy oraz funkcjonowanie komisariatów w Drzewicy i w Paradyżu po oddaniu do użytku nowego budynku komendy, gdyż ? jak twierdzi ? jeszcze na to za wcześnie. Nie mniej jednak podziękował radzie za stanowisko, w którym po raz pierwszy ze strony samorządu pojawiły się elementy dyskusji, szukania porozumienia i wsparcia dla policji.

Zmiany w budżecie
W toku obrad rada przyjęła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie powiatu na ten rok. Zmiany spowodowane były zmieniającymi się wysokościami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów powiatu. Potrzeby kredytowe zmniejszyły się o 4,6 mln zł. Jednocześnie zmieniła się wartość długu oraz rozchody w kolejnych latach. Do prognozy wprowadzono również niewykorzystaną nadwyżkę budżetową i wolne środki pozostałe z lat ubiegłych na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zwiększono zarówno limit wydatków bieżących (na 2013 o 155 tys. zł), jak i wydatków majątkowych (na 2013 rok o 1,2 mln zł ? w związku z zaplanowaniem przebudowy drogi powiatowej na odcinku Klew ? Ruszenice).
W budżecie na 2013 rok dochody zmniejszono o 421.768 zł, a wydatki zwiększono o 635.272 zł. Po zmianach dochody budżetu powiatu wynoszą 67.737.994 zł (bieżące ? 56.893.574 zł, majątkowe ? 10.844.420 zł), a wydatki ? 76.566.585 zł (bieżące ? 56.020.281 zł, majątkowe ? 20.546.304 zł). Deficyt zwiększył się i po zmianach wynosi 9.819.540 zł.
Radnemu Wieruszewskiemu nie spodobał się wzrost wynagrodzeń w administracji o 52 tys. zł. ? Dlaczego na etapie rozpoczynającego się roku fundujemy wzrost płac, kiedy czeka nas bardzo trudny czas. Wszyscy szukają oszczędności, a my serwujemy wzrost utrzymania administracji. Dziwi mnie bardzo ta zmiana w projekcie uchwały. Bardzo proszę o wyjaśnienie i ewentualnie modyfikację ? mówił. Skarbniczka tłumaczyła, że te środki zostały z ubiegłego roku, część tej kwoty rezerwowano na odprawę m.in. dla osoby, która deklarowała odejście na emeryturę, a wciąż jest w starostwie zatrudniona. Nie uwzględniono jej jednak w płacach na rok 2013. Ponadto po zmianach personalnych, jakie nastąpiły w styczniu, należało wypłacić odprawy staroście i wicestaroście. Przeznaczono na ten cel niewykorzystane środki z ubiegłego roku, aby nie obciążać funduszu płac pracowników. Stąd wzrost wydatków na wynagrodzenia w administracji. Byłego starosty wyjaśnienia nie zadowoliły, gdyż w jego opinii ciężar tych kosztów próbuje się przenieść na społeczeństwo. Uchwałę przyjęto 16 głosami za, przy 4 przeciw i 1 wstrzymującym.

Podwyżka dla starosty
Jak już informowaliśmy, mimo sprzeciwu opozycji, radni większością głosów przyznali nowemu staroście podwyżkę. Radni nowej koalicji zaproponowali dla niego 6 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego, 2,1 tys. zł dodatku funkcyjnego, 2,9 tys. zł dodatku specjalnego oraz 1,2 tys. zł dodatku za wieloletnią pracę (20% wynagrodzenia zasadniczego). W sumie jego wynagrodzenie, ostatecznie zaakceptowane przez większość rady, wyniesie 12.200 zł. To o 470 zł więcej, niż zarabiał na tym stanowisku Jan Wieruszewski. To właśnie on wyraził swój sprzeciw wobec tej decyzji, apelując o rozsądek i racjonalizm przy dysponowaniu środkami publicznymi. Niezadowolenie wzbudziła też podwyżka dla nowego wicestarosty, na którą rada nie ma wpływu, bowiem to wynagrodzenie ustala starosta. Józef Róg, pomijając różnice w wysłudze lat, ma zarabiać około 400 zł więcej od swojego poprzednika, radnego Baranowskiego (ten zarabiał 9.550 zł). Radny Wieruszewski wyliczył, że koszty tych podwyżek wyniosą około 11 tys. zł rocznie. Ale Józef Róg przypomniał, że w poprzedniej kadencji, kiedy on był starostą, a Jan Wieruszewski wicestarostą, wynagrodzenia na tych stanowiskach wynosiły dokładnie tyle, ile zaproponowano obecnie. Poza tym nowi starostowie oraz przewodniczący rady zrezygnowali z korzystania z kierowców w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych, a także wykorzystują własne samochody do celów służbowych ? bez pobierania ryczałtu. Dzięki temu zmniejszone zostaną koszty.
Ostatecznie zdecydowano w głosowaniu. Najpierw radni głosowali nad wnioskiem radnego Kubiszewskiego, który apelował o utrzymanie wynagrodzenia starosty na dotychczasowym poziomie, ale wniosek przepadł. W głosowaniu nad uchwałą przyznającą staroście podwyżkę za opowiedziało się 14 radnych, 6 było przeciw.

Inne decyzje
W ramach kolejnych uchwał rada zatwierdziła zmiany porządkowe i aktualizacyjne w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego, jak również zmiany wymuszone wyborem nowego starosty. Marka Ksytę ustanowiono delegatem do Związku Powiatów Polskich, powołano go również, w miejsce byłego starosty, do składu Rady Społecznej Szpitalu jako przewodniczącego. Na kolejną kadencję komisji bezpieczeństwa i porządku do jej składu delegowano Andrzeja Kopanię i Sławomira Reka. Rada zatwierdziła również wykaz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków PFRON przeznaczonych na ich realizację, a także zdecydowała o założeniu w Mroczkowie Gościnnym liceum ogólnokształcącego. Nowa szkoła rozpocznie swoją działalność 1 września 2013 roku i wejdzie w skład Zespołu Szkół Technicznych. Liceum ma realizować treści programowe dostosowane do wymagań przy rekrutacji do służb mundurowych. Będzie przygotowywać do podjęcia pracy w wojsku, policji, straży pożarnej lub w ochronie.

Roszady w komisjach
Zmiany personalne związane z podpisaniem nowego porozumienia koalicyjnego nie ominęły komisji stałych rady. Na ostatniej sesji doszło do przetasowań ich członków. Zmienili się wiceprzewodniczący wszystkich pięciu komisji, a dwie mają nowych przewodniczących.
Z przewodniczącego komisji budżetowej odwołano Stanisława Przybyłę. Do jej składu powołano Andrzeja Reka, który 4 marca zrezygnował z pracy w komisji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Po rozszerzeniu porządku obrad wybrano go nowym przewodniczącym tejże komisji. Ustępującego z funkcji wiceprzewodniczącego komisji budżetowej Zbigniewa Wilka zastąpił na tym stanowisku Stanisław Przybyła.
Do składu komisji rolnictwa i ochrony Środowiska powołano Józefa Roga, który 4 marca złożył rezygnację z pracy w komisji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nowym przewodniczącym komisji rolnictwa i ochrony środowiska wybrano Krzysztofa Juszyńskiego. Zastąpił on na tym stanowisku Andrzeja Sosnowca, który w styczniu złożył rezygnację w związku z powołaniem do zarządu powiatu. Zastępcą przewodniczącego tej komisji został Robert Tyczyński.
Zmiany nie ominęły też komisji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stosowną uchwałą, w związku z rezygnacją radnych, odwołano z jej składu Józefa Roga i Andrzeja Reka. Wiceprzewodniczącym tej komisji został Zbigniew Wilk.
Przy okazji zmienili się również wiceprzewodniczący w dwóch pozostałych komisjach. Zastępcą przewodniczącego komisji rodziny, edukacji i kultury została Anna Reszelewska. Przewodniczącego komisji rewizyjnej zastępuje obecnie Robert Telus.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (819) z dnia 22 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »