tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Białaczów

 Ostatnia sesja w Białaczowie

 
Ostatnia sesja Rady Gminy Białaczów tej kadencji odbyła się we wtorek, 28 października. Radni podjęli szereg decyzji istotnych m.in. dla projektu przyszłorocznego budżetu. Nie zabrakło też akcentów uroczystych związanych z zakończeniem kadencji i podziękowaniem za współpracę w jej trakcie


Obrady, choć już ostatnie w tej kadencji, były bardzo pracowite. Radni podjęli osiem uchwał, w tym kilka istotnych dla konstrukcji prowizorium budżetu na 2015 rok. Określili bowiem stawki kilku podatków oraz opłaty za wodę i ścieki, na bazie których można planować przyszłoroczne dochody gminy.
W swoim sprawozdaniu wójt informował o zakończeniu remontu wnętrza ratusza, budowie świetlicy i strażnicy OSP w Skroninie, remoncie dróg w Petrykozach i na osiedlu Małachowskiego w Białaczowie oraz drogi powiatowej Białaczów ? Parczów, do którego gmina dołożyła własne środki. Wspomniał o ostatnich pracach przy uzupełnianiu sieci wodno?kanalizacyjnej na terenie gminy, zakończeniu projektu "Dobre przedszkole lepszy start w szkole" oraz o zakończeniu remontu chodnika przy drodze powiatowej na pl. Wolności, który wykonali pracownicy gminy (powiat dał materiały). Zapewniał, że gminny sprzęt jest gotowy do zimowego utrzymania dróg. Przypomniał także ostatnie uroczystości ? jubileusz biblioteki, nadanie imienia SP w Skroninie, czy udział zespołu ludowego "Owczareczek" w dożynkach prezydenckich w Spale.
Włodarz poinformował również zebranych, że w poniedziałek (27 października) podpisana została umowa na dofinansowanie budowy świetlicy w Radwanie ze środków unijnych (429.600 zł w ramach PROW). W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na to zadanie, gdyż trzeba je zakończyć i rozliczyć do czerwca przyszłego roku. Równie pilne jest wyłonienie wykonawcy rozbudowy oczyszczalni ścieków. Rozpoczęcie procedury przetargowej opóźnia się jednak, bowiem o ile gminie przyznano dotację z PROW, wciąż nie ma decyzji dotyczącej wsparcia z WFOŚiGW. Cała inwestycja ma kosztować około 3 mln zł, a na jej wykonanie też jest tylko pół roku.
W ramach zapytań i interpelacji Krystyna Ziębaczewska pytała o koszty ponoszone przez osoby prywatne, do których nieruchomości są podciągane woda i kanalizacja. Wójt wyjaśnił, że właściciele tych działek przygotowują na własny koszt projekty, na podstawie których gmina rozbudowuje sieci wodne i kanalizacyjne.
W bloku uchwał na pierwszy ogień poszły zmiany w budżecie gminy i w wieloletniej prognozie finansowej. Dochody gminy zostały zwiększone o 316.131 zł, a wydatki ? zwiększone o 340.883 zł i zmniejszone o 81.092 zł. Po zmianach planowane dochody gminy wynoszą 18.748.518 zł, a wydatki ? 20.326.016 zł (w tym majątkowe ? 4.910.228 zł). Deficyt przy tych założeniach wyniesie 2.913.044 zł.
Rada ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała ta jest związana z przemianowaniem działającego w szkole w Petrykozach punktu przedszkolnego na 8?godzinne przedszkole, pozwoli placówce na korzystniejsze finansowanie działalności. Przyjęto też program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Przy okazji znacznie zwiększono środki przeznaczone na jego realizację, określając je na 82 tys. zł.
Ostatnie decyzje były najważniejsze dla mieszkańców, dotyczyły bowiem stawek podatków i opłat na przyszły rok. Od stycznia nieco więcej wyniosą opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Radni określili cenę 1 m3 wody i ścieków na 2,60 zł + VAT. W porównaniu do roku bieżącego opłaty za wodę i ścieki wzrosną po nowym roku o 20 gr.
Zmienią się po nowym roku stawki podatku od nieruchomości (w nawiasie podajemy obecne stawki). Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzeba będzie zapłacić 0,75 zł za 1 m2 (0,73 zł), od gruntów pod jeziorami ? 4,58 zł za 1 ha (4,56 zł), a od gruntów pozostałych ? 0,25 zł za 1 m2 (bez zmian). Stawka podatku od budynków mieszkalnych wyniesie 0,65 zł za 1 m2 (0,64 zł), od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ? 16,60 zł za 1 m2 (bez zmian), od budynków związanych z obrotem materiałem siewnym ? 10,80 zł za 1 m2 (10,75 zł), od budynków związanych z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony zdrowia ? 4,20 zł za 1 m2 (4,15 zł), a od budynków pozostałych ? 4,70 zł za 1 m2 (4,60 zł).
Nie zmieni się za to stawka podatku rolnego. Podana przez GUS średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały tego roku wyniosła 61,37 zł za 1 kwintal, ale radni obniżyli ją, tak jak w roku ubiegłym, do 45 zł za 1q. W efekcie podatek z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 112,50 zł, a z 1 ha fizycznego 225 zł.
Po zakończeniu merytorycznej części obrad radni podsumowali kończącą się kadencję. Samorządowcy podziękowali sobie wzajemnie za dobrze układająca się współpracę. Radnym i sołtysom wręczono także pamiątkowe tabliczki okolicznościowe oraz drobne upominki.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (903) z dnia 31 Października 2014r.
W dziale Białaczów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »